Annons

5 gånger högre risk att dö i förtid om du tar sömnpiller

Naturlig sömn är ett av de bästa sätten vi har att stärka vårt immunförsvar. Personer som tar sömntabletter löper en signifikant högre risk att dö i förtid.

Under strecket
Publicerad
Foto: IBL Bild 1 av 3
Bild 2 av 3

En naturlig sömn är ett av de bästa sätt vi har för att stärka vårt immunförsvar och hjälpa det att bekämpa infektioner.

Foto: Sackchai Lalit/ TT Bild 3 av 3
Foto: IBL Bild 1 av 1
Foto: IBL

Sömntabletter och kroppen

I början av 2000-talet skedde en häftig uppgång i antalet insomnipatienter, samtidigt som utskrivningen av sömnmediciner steg dramatiskt. Det gjorde också att mycket mer data blev tillgängligt för forskningen. Daniel Kripke, universitetsläkare vid University of California, San Diego började gå igenom dessa stora, epidemiologiska databaser. Han ville undersöka om det fanns ett samband mellan användning av sömntabletter och förändringar i sjukdoms- och dödlighetsrisk. Det fanns det. (Det bör kanske påpekas att Kripke, liksom jag, inte har några band till läkemedelsföretagen och alltså inte har något ekonomiskt intresse i att genomföra dessa studier på sömntabletters påverkan på vår hälsa.)

Annons
Annons

Gång på gång gav analysen samma svar: personer som hade tagit sömntabletter löpte en signifikant högre risk att dö under undersökningsperioden (vanligen ett par år), jämfört med personer som inte använt någon sådan medicin, och detta av skäl som vi snart ska gå in på. Ofta var det dock besvärligt att göra ordentliga jämförelser mellan dessa tidiga databaser, eftersom antalet deltagare eller uppmätta faktorer var för begränsat för att man verkligen skulle kunna fastställa en tydlig effekt av sömntabletterna. Men 2012 gick det att göra. Kripke och hans kollegor genomförde en väl kontrollerad jämförande studie, i vilken man undersökte mer än 10 000 sömnmedicinbrukare, varav de allra flesta använde zolpidem (substansen ingår i varunamn som Ambien och Stilnoct). Kripke jämförde dessa personer med 20 000 personer i en kontrollgrupp, mycket väl anpassad med avseende på ålder, ras, kön och social bakgrund, i vilken man inte brukade sömntabletter. Kripke kunde dessutom kontrollera för många andra faktorer som påverkar sjukdoms- och dödstalen, så som vikt och bakgrund när det kommer till träning, rökning och alkohol. Han försökte kartlägga hur sannolikt det var att en person drabbades av död eller allvarlig sjukdom under de två och ett halvt år som undersökningen pågick. Resultaten sammanfattas i Figur 15.

Sannolikheten att någon skulle dö under denna korta period på två och ett halvt år var 4,6 gånger högre bland personer som använde sömntabletter, jämfört med personer som inte gjorde det. Kripke upptäckte också att dödsrisken steg i takt med användningsfrekvensen. Bland de personer som använde mest sömnpiller – mer än 132 per år – var risken att dö 5,3 gånger så hög under undersökningsperioden än bland motsvarande personer i kontrollgruppen som inte tog sömntabletter.

Annons
Annons
Bild 1 av 1

Figur 15

Det mest bekymmersamma var dödsrisken bland personer som endast sällan tillgrep sömntabletter. Också vid mycket oregelbunden användning – bland personer som endast tog 18 tabletter per år – var dödsrisken 3,6 gånger så hög under denna period, jämfört med icke-brukare i kontrollgruppen. Och Kripke är inte den ende forskare som funnit sådana samband. I dag finns mer än 15 studier från skilda forskarlag runtom i världen som visar på högre dödsrisk bland personer som använder sömntabletter.

Vad var det då som tog livet av dessa människor? Den frågan är svårare att besvara utifrån de data vi har i dag. Helt uppenbart rör det sig om en kombination av orsaker. I ett försök att hitta svar har Kripke och andra oberoende forskare nu gått igenom data från studier på nästan alla de stora sömnmedlen i USA, däribland zolpidem (Ambien, Stilnoct), temazepam (Restoril), eszoplikon (Lunesta), zaleplon (Sonata) och andra sedativa medel som triazolam (Halcion) och flurazepam (Dalmane).¹

En vanlig dödsorsak i detta sammanhang tycks vara att infektionsgraden är högre än normalt. Som framgått av tidigare kapitel är en naturlig sömn ett av de bästa sätt vi har för att stärka vårt immunförsvar och hjälpa det att bekämpa infektioner. Men varför skulle då personer som tar mediciner som ”förbättrar” sömnen visa på högre infektionstal − man borde ju kunna förvänta sig det motsatta? Möjligen kan det bero på att medicinskt framkallad sömn inte ger samma återställande effekter på immunförsvaret som naturlig sömn. I så fall är det något som skulle vara särskilt bekymmersamt för äldre användare av sömntabletter, eftersom äldre personer generellt löper mycket större risk att drabbas av infektioner. Vid sidan av nyfödda är denna grupp den immunologiskt mest sårbara i vårt samhälle. Och äldre är också den grupp som använder mest sömntabletter − mer än 50 procent av de sömnmedel som skrivs ut går till äldre. Utifrån dessa sammanfallande omständigheter borde det vara rimligt att läkarkåren såg över hur ofta och gärna den skriver ut sömnmedel till äldre.

Annons
Annons

En annan dödsorsak som kan kopplas till användning av sömnmedel är en ökad risk för dödliga bilolyckor. Orsaken är med all sannolikhet att den sorts sömn som dessa mediciner ger upphov till och/eller det omtöcknade tillstånd ”dagen efter” som många brukare kan vittna om, gör att de sitter trötta bakom ratten nästa dag. En annan återkommande dödsfaktor, i synnerhet bland äldre sömntablettsbrukare, är en förhöjd risk för att falla på natten. Sömnmedicin har också kunnat kopplas till en ökning av hjärtproblem och stroke.

Sedan var det cancern. Äldre studier hade antytt att det kunde finnas ett samband mellan sömntabletter och förhöjd risk att dö i cancer, men dessa studier hade inte haft tillräckligt goda kontrollförhållanden. Kripkes studie var långt bättre på den punkten och innefattade också den nyare, helt aktuella sömnmedicinen Ambien. Personer som använde sömntabletter löpte 30 till 40 procent högre risk att utveckla cancer under den två och ett halvt år långa undersökningsperioden, jämfört med personer som inte använde sömntabletter. För de äldre medicinerna, som remazepam (Restoril), var kopplingen ännu tydligare: personer som gått på mild till måttlig dos löpte en 60 procent högre cancerrisk. Också de personer som brukade zolpidem (Ambien) var utsatta, med en nästan 30 procent högre risk att utveckla cancer under undersökningsperioden i den grupp som tog störst doser.

En anmärkningsvärd omständighet är att man finner samma cancerogena risker redan i de djurexperiment som läkemedelsbolagen själva hade genomfört. Den data som bolagen delat med sig av till den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) är visserligen något otydlig, men det ser onekligen ut som om de råttor och möss, på vilka dessa vanliga sömntabletter prövats fram, uppvisade förhöjda cancertal.

Annons
Annons

En naturlig sömn är ett av de bästa sätt vi har för att stärka vårt immunförsvar och hjälpa det att bekämpa infektioner.

Foto: Sackchai Lalit/ TT Bild 1 av 1

Bevisar då allt detta att sömntabletter orsakar cancer? Nej. Åtminstone inte tabletterna i sig. Det finns alternativa förklaringar. Exempelvis kan de sömnproblem som en person led av innan han började med sömnmediciner ha gjort honom mer sårbar för sjukdomar. Och ju värre sömnproblem han haft till att börja med, desto större benägenhet kan han eventuellt ha att använda fler sömntabletter efteråt, vilket skulle kunna förklara den koppling mellan användningens omfattning och stegringen av dödstal och sjukdomsfall som Kripke och andra upptäckt.

En naturlig sömn är ett av de bästa sätt vi har för att stärka vårt immunförsvar och hjälpa det att bekämpa infektioner.
En naturlig sömn är ett av de bästa sätt vi har för att stärka vårt immunförsvar och hjälpa det att bekämpa infektioner. Foto: Sackchai Lalit/ TT

Men det är lika sannolikt att det faktiskt är sömntabletterna som orsakar död och cancer. För att få ett entydigt svar på det här skulle vi behöva en ordentlig klinisk genomgång som uttryckligen utformats för att undersöka den förhöjda sjukdoms- och dödsrisken. Paradoxalt nog kan det bli så att en genomlysning av det slaget aldrig kommer att ske, eftersom en etisk granskning mycket väl skulle kunna komma fram till att vi redan vet tillräckligt om sömntabletternas koppling till förhöjda risker för förtidig död och cancer.

Borde inte läkemedelsföretagen bli mer transparenta, givet dagens bevissituation och riskerna med sömntabletter? Dessvärre är de stora bolagen notoriskt ointresserade av att omvärdera tidigare kliniska studier. Detta gäller i synnerhet efter att ett läkemedel blivit godkänt i en grundläggande säkerhetsprövning, och desto mer ifall vinstmarginalerna stiger till sådana orimliga nivåer som det ofta är fråga om här. Man kan jämföra med den första Star Wars-filmen – en av de största kassasuccéerna i filmhistorien – som under mer än 40 år har dragit in tre miljarder i vinst. Det tog Ambien två år att dra in fyra miljarder i ren försäljningsvinst, den svarta marknaden oräknad. Det rör sig alltså om enorma summor, och jag kan bara tänka mig att det måste påverka de stora läkemedelsbolagens beslutsfattande på alla nivåer.

Annons
Annons

Den kanske försiktigaste, minst polemiska slutsatsen man måste dra av allt detta är att det i dag inte finns en enda studie som bevisar att sömntabletter räddar liv. Och är inte det, trots allt, målsättningen för all medicinsk behandling? Enligt min åsikt som forskare, om än inte som medicinare, tycker jag att den forskning som finns i dag är fullt tillräcklig för att vi åtminstone ska börja anstränga oss för att se till så att alla som överväger att börja använda sömntabletter blir upplysta om den medicinska helhetsbilden. Då kan den enskilde ta ställning till riskerna och fatta ett informerat beslut. Den läsare som använder sömntabletter kanske tänker annorlunda nu, efter att ha läst det här avsnittet?

För tydlighetens skull vill jag understryka att jag är inte är emot mediciner i stort. Tvärtom – det finns nästan ingenting jag hellre vill än att det ska finnas en medicin som kan hjälpa folk till en i verklig mening naturlig sömn. Många av de forskare som arbetar med att utveckla sömnmediciner åt läkemedelsbolagen gör det med de bästa avsikter, i en uppriktig önskan att hjälpa medmänniskor med sömnproblem. Jag vet det, eftersom jag träffat många av dem i mitt arbete. Och som forskare vill jag gärna hjälpa till så att också den akademiska världen kan bidra till att ta fram nya mediciner i noggrant kontrollerade, självständiga studier. En gång kanske vi verkligen har en sömnmedicin, som på god vetenskaplig grund kan sägas ha fördelar som vida överväger varje hälsorisk. I så fall kommer jag att höra till dess förespråkare. Men för tillfället finns inget sådant läkemedel.

1 Ambien motsvaras i Sverige av Stilnoct. Restoril, Lunesta och Dalmane är ej registrerade för användning i Sverige. Sonata avregistrerades i Sverige 2015. Halcion tillhandahålls för närvarande ej i Sverige. Som framgår används de flesta av dessa läkemedel inte i Sverige, vilket hänger samman med att Sverige och Europa har annorlunda rekommendationer gällande sömnmedel och ofta använder läkemedel med andra verkningsmekanismer. Det som sägs i avsnittet gäller därför inte nödvändigtvis våra förhållanden. Övers. anm.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons