Annons

”Andelen ändrade beslut i domstol har sjunkit”

Slutreplik från Maria Hemström Hemmingsson, Försäkringskassan.
Slutreplik från Maria Hemström Hemmingsson, Försäkringskassan. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Under strecket
Publicerad

SLUTREPLIK | FÖRSÄKRINGSKASSAN

Jag vill inleda med att tacka Robert Sjunnebo och LO-TCO Rättsskydd för deras replik – det är genom konstruktiv debatt vi kan höja kunskapsnivån om sjukförsäkringen och bidra till dess utveckling. Det är glädjande att fler delar vår bild att detta behövs.

Den ISF-rapport som LO-TCO Rättskydd hänvisar till redovisar mycket riktigt att avslagen av sjukpenning efter 180 dagars sjukskrivning har ökat, men den innehåller ingen analys om orsaken till detta. I en annan ISF-rapport (ISF 2017:6) som även analyserar – inte bara beskriver – utvecklingen konstaterar ISF att det inte finns något som tyder på att de ökade avslagen inte skulle spegla gällande regelverk och lagstiftning.

Det finns flera analyser som indikerar att det fanns brister i handläggningen vid den tidpunkt som Robert Sjunnebo lyfter fram som rättssäker (se exempelvis ISF 2016:14 och ISF 2017:9). Dessa brister innebar att Försäkringskassan beviljade sjukpenning även i ärenden där rätten till ersättning inte var helt utredd. Det innebar att regelverket inte efterlevdes och att Försäkringskassan var mer generös än lagstiftningen tillåter. Det handlade inte om att vi då hade en mer generös tillämpning av bedömningsutrymmet – det handlade om att vi gick utanför bedömningsutrymmet.

Annons
Annons

Att vi tidigare, dessutom, haft stora regionala variationer i sjuktal indikerar vidare att tillämpningen av regelverket har sett olika ut i olika delar av landet. Det har, enkelt uttryckt, sannolikt varit lättare att få sjukpenning i vissa delar av landet än i andra. Att avslagen nu är olika stora i olika delar av landet beror till stor del på att tillämpningen nu är mer likvärdig i olika län. Det är ett uttryck för ökad – inte minskad – rättssäkerhet.

Med anledning av tidigare brister har vi ökat våra ansträngningar att fatta korrekta beslut i enlighet med gällande lagstiftning. Denna medvetna satsning på mer rättssäkra beslut har bland annat lett till att andelen avslag har ökat.

Att detta, som artikelförfattaren hävdar, skulle bero på en felaktig tolkning av rådande lagstiftning har inget stöd i statistiken från domstolarna. Tvärtom så har andelen ändrade beslut i domstol sjunkit, vilket får ses som en indikator på att satsningen på ökad rättssäkerhet gett effekt.

Maria Hemström Hemmingsson
tillförordnad generaldirektör, Försäkringskassan

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons