Annons

”Bråttom att åtgärda de ödesdigra misstagen”

Foto: Tomas Oneborg

Öppna NKS akutmottagning för ”rutinpatienter”, tillsätt en sjukhusstyrelse med en majoritet av sjukvårdserfarna personer och begränsa vårdvalen. Det är några av förslagen från ett stort antal läkare, forskare med flera.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | SJUKVÅRD

Irene Svenonius, finansregionråd med ansvar för Stockholmsregionens sjukvård, medger i en intervju för SvD (2019-11-15) att planeringen och finansieringen av Nya Karolinska (NKS) blivit ett politiskt misslyckande. Hon menar att ”den politiska nivån, den högsta tjänstemannanivån och ledningen på Karolinska Institutet krokade arm och bestämde att bygga ett sjukhus utan att involvera dem som jobbade där”. Hon nämner inte konsulterna i Boston Consulting Group, som samtidigt fick rejält betalt för att sälja in konceptet ”värdebaserad vård”. Patienter och personal på NKS påminns dagligen om dessa tilltag, som fått förödande konsekvenser inte bara för Karolinska utan för hela regionens sjukvård och ekonomi. Det är häpnadsväckande att politiker och tjänstemän medvetet planerade Sveriges största och världens dyraste sjukhus utan att involvera den medicinska kompetensen!

I en nyutkommen bok hävdar Svenonius att hon vill ge mer makt över sjukvården till professionen. Hon ser anmärkningsvärt nog inte sitt eget och den styrande alliansens ansvar i den nuvarande krisen. Hon hävdar ”jag tog ansvar när vi i maj 2018 såg att ekonomin var på väg åt fel håll och bytte ut styrelsen på Karolinska”. Vid en närmare titt på den nya styrelsen karaktäriseras den knappast av medicinsk kompetens. I styrelsen ingår en läkare och en biomedicinsk analytiker, båda utan erfarenhet från sjukvård i närtid. Styrelsens majoritet saknar helt medicinsk sakkunskap. Enligt initierade visselblåsare har läkare och sjuksköterskor inte varit önskvärda i styrelsen eftersom de haft för många kritiska synpunkter, vilket är förståeligt med tanke på hur projektet Karolinska utvecklats.

Annons
Annons

Den styrande alliansen vill fortsatt flytta resurser från sjukhusen till vårdvalsenheter, en omprioritering som i snabb takt slår sönder fungerande verksamheter på sjukhusen och tar en allt större andel av våra skattemedel. Svenonius menar att ”vid en omställning av hälso- och sjukvården måste resurserna flyttas dit patienten befinner sig”. Detta är ett svek mot de svårast sjuka och en omfördelning av resurser till människor med enklare åkommor, vilket strider mot hälso- och sjukvårdslagens intentioner om vård på lika villkor och att de med störst behov ska ges företräde. Av OECD-länderna har Sverige lägst antal sjukhussängar per capita. Vårdvalen hjälper inte dem som ligger på britsar på våra överbelastade akutmottagningar i väntan på en säng. De bidrar inte heller med specialistkonsultationer inom sjukhuset för till exempel multisjuka patienter. Den fria etableringsrätten leder till överetablering av skattefinansierade mottagningar utan hänsyn till var behoven är störst. Vårdvalsenheter som fungerar väl kan vara ett bra alternativ för att kapa vårdköer, men vid varje upphandling måste vårdbehov, effekterna på utbildning, forskning, akutberedskap och personalförsörjning i offentlig vård beaktas. Så har inte skett i Stockholm.

När öppenvården ökar kan inte vård med ansvar för de sjukaste patienterna, akutberedskap och utbildning minskas i samma takt som patientantalet minskas. Den ”högspecialiserade vården” är dyr, den kräver ett stort antal specialistkompetenta läkare och sjuksköterskor i beredskap dygnet runt, därtill kommer växande kostnader för nya mycket dyra läkemedel som i allt högre utsträckning behöver användas på Karolinska. Multisjuka patienter behöver också fungerande bassjukvård, tillika nödvändig för utbildning och långsiktig kompetensförsörjning. En öppen akutmottagning och ett utökat uppdrag med rutinpatienter på NKS är ett minimikrav. Detta skulle samtidigt avlasta de andra hårt ansträngda sjukhusen i Stockholm.

Annons
Annons

”Värdebaserad vård” är ett oprövat koncept, introducerat av Boston Consulting Group. Det förespråkar ett intensivt och personalkrävande insamlande av kvalitetsdata som ska ställas mot kostnader och användas för ekonomisk styrning av vården som en processindustri. Konceptet förutsätter att patienterna har enhetliga sjukdomstillstånd där man kan mäta behandlingsresultat i förutbestämda utfallsmått. Erfarenheter från till exempel hjärtkirurgi visar att detta inte stämmer. I dagens sjukvård är varierande grad av multisjuklighet regel och typiskt står 10 procent av de svåraste fallen för 90 procent av kostnaderna. Regionen planerar att tjäna pengar på denna verksamhet genom att sälja sjukvårdsdata. Vi menar att ”värdebaserad vård” är onödig då vi i Sverige har hundratals välfungerande kvalitetsregister och vi kan själva göra uppföljningar av vårddata i till exempel VAL-databasen i Stockholm. Registren har skapats av och monitoreras av professionen, och lämpar sig mycket väl som underlag för kloka beslut. Fortsatt utveckling av kvalitetsregister och hantering av våra sjukvårdsdata inom professionen är framgångsfaktorer som är vida överlägsna ”värdebaserad vård”.

Vi tror att det finns stort stöd för att vår offentligt finansierade sjukvård planeras av personer med medicinsk kompetens och erfarenhet, på samma sätt som Högsta domstolen styrs av erfarna jurister och Riksbankens direktion av ekonomer. Det är bråttom att erkänna och åtgärda de många ödesdigra misstag som begåtts i planeringen av regionens sjukvård. Annars kommer NKS att gå till historien som en symbol för politisk inkompetens och kunskapsförakt.

Annons
Annons

Vi vädjar nu till våra folkvalda politiker att besinna sig och beakta nedanstående förslag.

  • Utbildning och forskning kräver ett välfungerande sjukhus där vård, undervisning och forskning interagerar.
  • Tillsätt en sjukhusstyrelse med en majoritet av sjukvårdserfarna personer från olika specialiteter och professioner som ser verkligheten på sjukvårdsgolvet.
  • Ett universitetssjukhus behöver både rutinsjukvård och ”högspecialiserad vård”.
  • Öppna NKS akutmottagning för ”rutinpatienter”.
  • Öppna vårdavdelningar för det ökande antalet patienter som behöver läggas in.
  • Använd delar av ”Gamla Karolinska”, invid NKS, för lättare sjukhusvård, geriatrik, dagvård och mottagningar.
  • Återinför klinikindelningen i olika specialiteter, den har fungerat utmärkt i Sverige och i övriga världen.
  • Förkasta det märkliga experimentet ”värdebaserad vård”.
  • Vården av de svårast sjuka ska prioriteras före etablering av vårdval. Vårdvalen bör begränsas, de tar resurser från de svårast sjuka och bidrar inte till utbildning och forskning.

Artikelförfattare:
Michael Broomé
docent, överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Paul Hjemdahl
senior professor, överläkare klinisk farmakologi, Karolinska
Torgny Svenberg
professor emeritus, tidigare överläkare kirurgi, Karolinska
Elisabet Svenungsson
professor, överläkare reumatologi, Karolinska
Undertecknare:
Sven Almer
professor, överläkare gastroenterologi och hepatologi, Karolinska
Catarina Almqvist Malmros
professor, överläkare barnmedicin, Karolinska
Andreas Andersson
med dr, överläkare barnanestesi och intensivvård, Karolinska
Anna Asarnoj
med dr, bitr. överläkare barn- och ungdomsmedicin, Karolinska
Max Bell
docent, överläkare perioperativ medicin och Intensivvård, Karolinska
Lars Bengtsson
docent, överläkare ECMO-centrum, Karolinska
Maria Berner
bitr överläkare, barnmedicin, Karolinska
Catarina Y Bitkover
med dr, bitr. överläkare barnkirurgi, Karolinska
Viveca Björnhagen Säfwenberg
med dr, överläkare rekonstruktiv plastikkirurgi, Karolinska
Mats Blennow
professor, överläkare neonatologi, Karolinska
Maria Bradley
professor, överläkare dermatologi, Karolinska
Kerstin Brismar
senior professor, tidigare överläkare, endokrinologi/invärtesmedicin, Karolinska
Petter Brodin
docent, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, Karolinska
Mikael Broman
med dr, överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Jan Calissendorff
med dr, överläkare endokrinologi, metabolism och diabetes, Karolinska
Lars Olaf Cardell
professor, överläkare, öron näsa hals, Karolinska
Annika Carlson
specialistläkare obstetrik och gynekologi, Karolinska
Milan Chromek
överläkare barnmedicin, Karolinska
Marika Cronhjort
med dr, överläkare barnradiologi, Karolinska
Maria Dahlin
docent, överläkare neuropediatrik, Karolinska
Alireza Daryapeyma
med dr, överläkare, kärlkirurgi, Karolinska
Maryam Dastmalchi
med dr, överläkare, reumatologi, Karolinska
Ulf de Faire
senior professor, tidigare överläkare medicin och kardiologi, Karolinska
Håkan Eliasson
med dr, överläkare barnkardiologi, Karolinska
Anders Ekbom
senior professor, överläkare klinisk epidemiologi, Karolinska
Wilhelm Engström
professor emeritus allmän patologi, SLU, Uppsala
Staffan Enoksson
docent, överläkare kärlkirurgi, Karolinska
Ulf Ergander
bitr. överläkare, barnkardiologi, Karolinska
Mats Eriksson
med dr, överläkare barnneurologi, Karolinska
Håkan Eriksson
professor emeritus reproduktionsendokrinologi, Karolinska
Birgitta Evengård
senior professor, tidigare överläkare infektion, Umeå
Henrik Falhammar
docent, överläkare endokrinologi och diabetologi, Karolinska
Magnus Falkenhav
bitr. överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Bengt Fagrell
professor emeritus, tidigare överläkare medicin, Karolinska
Lars Farde
professor, överläkare psykiatri, SLSO
Björn Frenckner
professor, överläkare barnkirurgi, Karolinska
Jan Frisell
professor, överläkare kirurgi, Karolinska
Marianne Frisk van der Kleijn
professor emeritus, tidigare överläkare invärtes medicin och klinisk farmakologi, Karolinska
Anna Färnert
professor, överläkare infektionssjukdomar, Karolinska
Andreas Gidlöf
medicine doktor, överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Iva Gunnarsson
professor, överläkare reumatologi, Karolinska
Ulf Hedin
professor, överläkare kärlkirurgi, Karolinska
Jonas Hedlund
docent, överläkare infektion Karolinska
Kerstin Hellgren
docent, överläkare pediatrisk oftalmologi, Karolinska
Urban Hellgren
docent, överläkare infektion, Karolinska
Sten Hellström
senior professor, överläkare hörsel och balans, Karolinska
Andreas Henschen
med dr, överläkare, pediatrik Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska
Eric Herlenius
professor, överläkare barnmedicin, Karolinska
Nikolas Herold
bitr. lektor, ST-läkare pediatrik, Karolinska
Mia Herthelius
med dr, överläkare barnnefrologi, Karolinska
Helena Hildenwall
docent, specialistläkare barn och ungdomsmedicin, Karolinska
Helgi Hjartarson
bitr. överläkare, barnneurologi, Karolinska
Ingela Hulthén Varli
med dr, överläkare obstetrik och gynekologi, Karolinska
Andreas Hvarfner
med dr, överläkare, anestesi och intensivvård, Karolinska
AnnaCarin Horne
med dr, bitr. överläkare, barnreumatologi, Karolinska
Johan Hulting
docent, tidigare överläkare hjärt- och medicinkliniken, Södersjukhuset
Felicia Håkansson
doktorand KI, ST-läkare kardiologi, SÖS
Lotta Höglund
med dr, överläkare barn och ungdomsmedicin, Karolinska
Maria Ingemansson
med dr, överläkare barnmedicin, Karolinska
Johannes Jacks
bitr. överläkare, barnanestesi och intensivvård, Karolinska
Malin Jonsson Fagerlund
docent, överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Lisa Juntti-Berggren
professor, överläkare endokrinologi, Karolinska
Gabriella Jäderling
medicine doktor, överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Áron Kerényi
med dr, ST-läkare barnmedicin, Karolinska
Ulf Kläppe
doktorand, specialistläkare neurologi, Karolinska
Ingvar Krakau
docent, allmänmedicin, anknuten forskare Institutionen för medicin, Karolinska, Solna
Marika Kvarnström
överläkare vid Karolinska Trial Alliance, Karolinska
Johanna Kuhlin
doktorand, specialistläkare infektionsmedicin, Karolinska
Hugo Lagercrantz
senior professor, tidigare överläkare barnmedicin, Karolinska
Jesper Lagergren
professor, överläkare kirurgi, Karolinska
Jan Lapins
docent, överläkare dermatologi, Karolinska
Björn A Larsson
med dr, överläkare barnanestesi och intensivvård, Karolinska
Per Larsson
bitr. överläkare barnkardiologi, Karolinska
Sten Lindahl
professor emeritus, tidigare överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Synnöve Lindemalm
docent, specialist barn och ungdomsmedicin samt klinisk farmakologi, Karolinska
Dick Lindberg
senior sjukhusarkitekt
Charlotte Lindblad Wollmann
med dr, bitr. överläkare gynekologi och obstetrik, Karolinska
Magnus Lind
docent. tidigare överläkare, tumörsektionen, öron näsa hals-kliniken, Karolinska
Cecilia Linde
professor, överläkare kardiologi, Karolinska
Bernt Lindelöf
professor, överläkare hud och venereologi, Karolinska
Anders Lindén
professor, överläkare lungmedicin och allergologi, Karolinska
Dag Linnarsson
senior professor fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Lars Lund
professor, överläkare kardiologi, Karolinska
Göran Lundberg
med dr, överläkare kärlkirurgi, Karolinska
Ingrid Lundberg
seniorprofessor, överläkare, reumatologi, Karolinska
Per-Arne Lönnqvist
professor, överläkare barnanestesi och intensivvård, Karolinska
Pia Malmquist
överläkare, funktionsenhetschef akutsjukvård barn, Karolinska
Henrik Matell
specialistläkare neurologi, Karolinska
Per Mattsson
bitr. överläkare, barn PMI, Karolinska
Carmen Mesas Burgos
docent, överläkare barnkirurgi, Karolinska
Philipp Mittermaier
bitr. överläkare anestesi- och intensivvård, smärtbehandlingsenhet för barn, KS Huddinge
Nina Mogensen
doktorand, specialistläkare barnonkologi, Karolinska
Carl Montan
med dr, bitr. överläkare kärlkirurgi, Karolinska
Johan Mårtensson
docent, överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Pontus Naucler
docent, bitr. överläkare infektion, Karolinska
Manja Nilsson
med Dr, överläkare barnanestesi och intensivvård, Karolinska
Ola Nilsson
docent, överläkare barnendokrinologi, Karolinska
Felicia Nordenstam
med dr, överläkare barnkardiologi, Karolinska
Anna Nordenström
professor, överläkare barnendokrinologi, Karolinska
Anders Oldner
professor, överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Nina Olofsson
docent, tidigare överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Pär Olofsson
docent, tidigare överläkare kärlkirurgi, Karolinska
Trausti Oskarsson
specialistläkare, barnonkologen, Karolinska
Jan Palmblad
professor emeritus, tidigare överläkare medicin, Karolinska Huddinge
Karin Palmblad
med dr, överläkare, chef barnreumatologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska
Kenneth Pehrsson
docent, tidigare överläkare kardiologi, Karolinska
Johan Petersson
docent, överläkare, anestesi och intensivvård, Karolinska
Eva Pontén
docent, överläkare barnortopedi, Karolinska
Anton Razuvajev
med dr, specialistläkare kärlkirurgi, Karolinska
Jarl Reinhard
överläkare barnanestesi/medicinskt ledningsansvarig barnoperation, Karolinska
Hamed Rezaei
med dr, överläkare/patientflödeschef reumatologi, Karolinska
Bo Ringertz
docent, överläkare reumatologi, tidigare chefläkare Karolinska
Hans Ringertz
senior professor, tidigare överläkare diagnostik radiologi, Karolinska
Joy Roy
docent, överläkare kärlkirurgi, Karolinska
Kristin Samuelsson
med dr, bitr. överläkare neurologi, Karolinska
Anna Sand
med dr, överläkare obstetrik och gynekologi, Karolinska
Ulrik Sartipy
professor, överläkare thoraxkirurgi, Karolinska
Karin Schenck-Gustafsson
senior professor, överläkare kardiologi, Karolinska
Christian Schyllert
med dr, ST-läkare barn- och ungdomsmedicin, Karolinska
Thomas Sejersen
professor, överläkare, barn- och ungdomsneurologi, Karolinska
Maria Sennström
med dr, överläkare graviditet och förlossning, Karolinska
Maria Sjöborg Alpman
bitr. överläkare barnkardiologi, Karolinska
Magnus Sköld
professor, överläkare, lungmedicin Karolinska
Hanna Smeds
bitr. överläkare barnanestesi och intensivvård, Karolinska
Klara Sondén
med dr, ST-läkare infektion, Karolinska
Trine Stanley Karlsson
specialistläkare obstetrik, Karolinska
Jakob Stenman
docent, överläkare barnkirurgi, Karolinska
Peter Stenvinkel
professor, överläkare njurmedicin, Karolinska
Birgitta Strandvik
professor, tidigare överläkare pediatrik, Karolinska
Johan Styrud
docent, överläkare kirurgi, Danderyds Sjukhus
Tommy Stödberg
med dr, överläkare barnneurologi, Karolinska
Erik Sundberg
med dr, överläkare barnreumatologi, Karolinska
Mikael Sundin
docent, överläkare barn- och ungdomshematologi och onkologi, Karolinska
Petter Svenberg
med dr, bitr. överläkare barnonkologi, Karolinska
Christer Svensen
senior professor, överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Anders Svenningsson
professor, överläkare neurologi, Danderyds Sjukhus
Jan Svensson
med dr, överläkare barnkirurgi, Karolinska
Bo Svenungsson
docent, tidigare överläkare infektion, Karolinska
Eleonor Tiblad
överläkare, Centrum för fostermedicin, Karolinska
Johan Ullman
docent, överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Jan van der Linden
professor, överläkare thoraxanestesi, Karolinska
Marie Wahren-Herlenius
professor, leg läkare, reumatologi, Karolinska Institutet
Eddie Weitzberg
professor, överläkare anestesi och intensivvård, Karolinska
Katarina Wide
docent, överläkare, studierektor i pediatrik, ALB, Karolinska Huddinge
Mari Wilhelmsson
med dr, specialistläkare barn- och ungdomsmedicin, barnonkologi, Karolinska
Ylva Vladic Stjernholm
docent, överläkare graviditet och förlossning, Karolinska
Cecilia Zetterström
överläkare Pediatrik, barngastroenterologi, Karolinska
Agneta Zickert
med dr, överläkare reumatologi, Karolinska
Anna Ågren
docent, överläkare koagulationsmottagningen, Karolinska
Eva Åström
med dr, överläkare neuropediatrik, Karolinska
Claes-Göran Östenson
senior professor, tidigare överläkare endokrinologi, Karolinska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons