Annons

C: Reepalus förslag är ett hot mot valfriheten

På tisdag läggs utredningen om vinster i välfärden fram. Men fokus på vinster istället för kvalitet leder åt fel håll. Reepalus utredning hör hemma i papperskorgen, skriver Annie Lööf och Anders W Jonsson, Centerpartiet.

Under strecket
Publicerad

Annie Lööf och Anders W Jonsson.

Foto: Maja Suslin/TT, Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1

Annie Lööf och Anders W Jonsson.

Foto: Maja Suslin/TT, Jonas Ekströmer/TTBild 1 av 1
Annie Lööf och Anders W Jonsson.
Annie Lööf och Anders W Jonsson. Foto: Maja Suslin/TT, Jonas Ekströmer/TT

DEBATT | VINSTUTREDNINGEN

Centerpartiet ser det som helt nödvändigt med högre och tydligare kvalitetskrav på samtliga aktörer inom välfärden.

Centerpartiet står upp för rätten att välja. Många av de valfrihetsreformer som vi varit med om att införa genom åren tas nu för givna. Det handlar om att välja förskola till sina barn, lista sig på den vårdcentral man trivs med och att ha ett äldreboende som passar de egna behoven. Vi menar att detta är en rättighet som måste fortsätta att gälla alla, oavsett vilka kontakter man har, eller hur stor plånboken är. I detta är Sverige ett föredöme. Här kan alla välja, oavsett bakgrund och inkomst. 

Tyvärr är denna valfrihet nu hotad. Den utredning som Ilmar Reepalu inom kort lägger fram riskerar att kväva populära, högkvalitativa och välfungerande verksamheter. Den skapar otrygghet och osäkerhet hos alla de människor som gjort aktiva val, men även bland dem som driver och arbetar inom välfärdsföretagen. Detta handlar trots allt om 250 000 anställdas jobb, om vart femte äldreboende och över 300 000 platser på förskola och skola. Föräldrarnas val ska inte behöva stå tillbaka till förmån för Socialdemokraternas iver att bestämma. Det är inte rimligt att köksbordsdemokratin väger så lätt i regeringens händer. Utredningen har också fått tung kritik från såväl nobelpristagare som den expert vars modell utredningens grund vilar på. Regeringen är på god väg att låta ideologiska skygglappar gå ut över välfärden.

Annons
Annons

För att säkra kvaliteten i välfärden behövs ett nytt ledarskap, ett ledarskap som förmår att förena högre kvalitet inom hela välfärden med bibehållen valfrihet för alla. Vi ska ställa höga krav, ha skarp tillsyn men också genomföra reformer som utvecklar valfriheten, inte avvecklar den. Högre kvalitetskrav, skarpare tillsyn och samma peng måste gälla alla, oavsett om man drivs offentligt, privat, kooperativt eller ideellt. På denna punkt är Centerpartiet den tydligaste motpolen till regeringen. 

För oss är det självklart att skattepengar ska användas så effektivt som möjligt. Privata vinster som uppkommer av låg eller undermålig kvalitet är lika orimligt som skenande kostnader och stora underskott till följd av offentliga aktörers ineffektivitet. Inget av detta kan vi acceptera. Men för att utveckla välfärden måste fokus vara på rätt saker. Det handlar om att ställa höga krav på kvalitet och transparens, det är avgörande för att säkerställa att skattepengar används rätt. Vi behöver skarpare krav och tillsyn med kännbara konsekvenser, men vi behöver också utveckla valfriheten och säkra kvaliteten i hela landet. 

• Valfrihet ska råda i alla kommuner. Var du bor i landet ska inte avgöra om du har möjlighet att välja eller inte. Det ska finnas en lagstadgad valfrihet inom såväl förskola och skola som sjukvård, äldreomsorg och omsorg för de med funktionsnedsättningar. Aktivt skolval ska finnas i alla kommuner. 

• Öppna kvalitetsredovisningar. Valfrihet kräver kunskap, kunskap kräver information. Därför vill vi se en gemensam, nationell informationsplattform för vård, skola och omsorg där det enkelt går att jämföra kvaliteten hos enskilda aktörer, både offentliga, privata och de som drivs i andra driftsformer.

Annons
Annons

• Konkurrens på lika villkor. Konkurrensneutralitet, att villkoren är desamma för alla utförare, är en förutsättning för att valfrihetssystemen ska fungera. Exempelvis ska inte kommuner och landsting kunna kompensera med resurser i offentlig verksamhet för att möta upp det faktum att dessa inte kan leverera till samma peng som de privata aktörerna. Det är också viktigt att likabehandlingsprincipen råder när skolpengen fastställs och att kommunernas beräkningar och fastställande av skolpengen är transparent och öppen. Vidare måste ändringar i skolpengen meddelas med framförhållning för verksamhetens  långsiktighet. Välfärdsverksamheter, privat som offentlig, ska bedrivas på samma premisser.

Idag finns det inom såväl privat som offentlig välfärd verksamheter som håller för låg kvalitet. Att komma tillrätta med dessa kvalitetsbrister är kärnan i välfärdspolitiken. Centerpartiet ser det som helt nödvändigt med högre och tydligare kvalitetskrav på samtliga aktörer inom välfärden. För det är trots allt det som är det allra viktigaste, att barnen lär sig saker i skolan, att vi får rätt vård när vi är sjuka och att äldre får ett bra och värdigt boende. Det innebär att vi vill se:

• Skärpta regler vid kvalitetsbrister. De skolor, vårdcentraler eller äldreboenden, oavsett huvudman, som allvarligt bortser från kvaliteten i sin verksamhet och som inte kommer tillrätta med bristerna ska fortare än idag stängas av tillståndsmyndigheter. Det handlar om att tydligt visa på vilket sätt exempelvis skolan eller vårdcentralen inte håller måttet, att tydligt kräva att åtgärder vidtas men att om man inte klarar att åtgärda bristerna inom rimlig tid så ska verksamheten stängas. Driften ska sedan kunna övertas av en utförare som kan visa att den har förutsättningarna att återgå till en hög kvalitet. För att säkerställa att elever, patienter eller äldre inte drabbas ska verksamheten tillfälligt kunna drivas av aktuell tillsynsmyndighet tills det att annan huvudman är på plats. Kraven ska vara likvärdiga oavsett ägarförhållanden. 

Annons
Annons

• Tillsynen ska fokusera på verksamheter som underpresterar. Tillsynen av välfärdens aktörer ska fokusera på rätt saker och inte hänga upp sig på formalia och detaljer. Tillsynen ska syfta till att utveckla verksamhetens kvalitet och vara framåtsyftande, ge rekommendationer på hur verksamheten kan utvecklas och förbättras. Den bör också tydligare riktas mot verksamheter som presterar dåligt, de som under en längre tid stått utan anmärkningar bör också granskas mer sällan.

• Extern och digital rättning av nationella prov. För att stärka likvärdigheten, rättssäkerheten och stävja betygsinflationen bör nationella prov digitaliseras och rättas av fristående examinatorer. 

Regeringens förslag riskerar jobben för tusentals människor i välfärden och förslagen skulle kraftigt begränsa barn och ungas möjlighet att välja skola och möjligheten för oss alla att välja var vi tillbringar våra sista dagar i livet. Av ideologiska skäl väljer regeringen att bryta med mångåriga principer i den svenska välfärden. Vi vill utveckla valfriheten med kvalitet som ledstjärna. Högre och tydliga kvalitetskrav kommer att omöjliggöra att vinster uppkommer till följd av att verksamheten håller låg kvalitet eller att resurserna inte nyttjas effektivt i offentlig regi. Regeringspartiernas ensidiga fokus på vinster istället för kvalitet leder åt helt fel håll. En förutsättning för att utveckla nya lösningar för kvalitet och valfrihet i välfärden är att Reepalus utredning läggs i papperskorgen.

Annie Lööf (C)

partiledare

Anders W Jonsson (C)

välfärdspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons