Annons

Då kan din svågers barn inte kräva del av arvet

Hur en arvinge har rätt att förfoga över det den ärvt regleras i lagen. Om du inte är uppmärksam riskerar testamenten och avtal du upprättar att bli ogiltiga. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Fråga: När min make avled utan barn blev jag arvinge med full förfoganderätt. Min svåger skulle ärvt min makes del när jag avlider. Jag och min make hade dock bestämt vart vårt gemensamma arv skulle gå. Min svåger skrev på att han avsade sig framtida arv till förmån för det som uppges i mitt testamente.

Kan min svågers barn kräva min svågers del, som han avskrivit sig, när jag avlider?

Detta är av stor betydelse för mig att vårt gemensamma önskemål gäller. Detta var dock endast muntligt oss emellan då vi inte hann skriva något gemensamt testamente.

Annons

Måste jag göra något ytterligare?

/”Osäker”

Gjordes detta medan din make fortfarande var vid liv kan arvsavstående även vara ogiltigt.

Caroline Elander: När du skriver full förfoganderätt utgår jag från att du menar fri förfoganderätt, det som inom arvsrätten innebär att den person som har ärvt den avlidne fritt får disponera arvet men att denne inte genom testamente får bestämma över den egendom som denna har ärvt. Alternativet till detta är så kallad full äganderätt, där arvingen har rätt att även disponera över det som den har ärvt genom testamente.

Jag uppfattar det som att du i detta fall har ärvt din avlidne make med fri förfoganderätt vilket innebär att du inte har rätt att genom testamente förfoga över denna egendom och att din makes legala arvingar har rätt till efterarv efter din make. Du har dock oaktat detta själv upprättat ett testamente där du angett vem du vill ska ärva dig när du går bort. Jag har även uppfattat det som och att den enda legala arvingen som din make hade vid sin bortgång var en bror och att det är denne bror som genom en skriftlig handling har avsagt sig sin rätt till efterarv efter din make.

Utan att ha sett den handling som din svåger har undertecknat kan jag inte uttala mig om huruvida detta arvsavstående är juridiskt korrekt och hållbart eller ej. Det kan också vara avgörande när i tiden som din svåger undertecknade sitt arvsavstående.

Gjordes detta medan din make fortfarande var vid liv kan arvsavstående även vara ogiltigt. Detta på grund av att avtal om arv efter den som ännu lever och som är träffat med annan än denne är ogiltigt enligt lag.

Rent generellt kan dock sägas att det är fullt möjligt att genom att upprätta och underteckna en skriftlig handling helt avsäga sig rätten till arv.

Det är även möjligt att avsäga sig rätten till arv till förmån för någon annan. Om den skriftliga handlingen är upprättad på ett korrekt sätt, din svåger inte har avsagt sig arvet till förmån för någon annan och det inte framgår något annat av omständigheterna vid undertecknandet av arvsavståendet gäller det också mot arvinges avkomlingar det vill säga mot din svågers barn. Förutsatt att det aktuella arvsavståendet uppfyller lagens krav kan din svågers barn således inte kräva din svågers del i dennes ställe.

Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons