Annons

Caroline Elander Knip: Få ensam vårdnad svårare än många tror

Begreppet ensam vårdnad betyder inte att den ena föräldern förbjuds att träffa sitt barn. Tvärtemot vad många tror är det heller inte lätt att få ensam vårdnad. Barnets behov ska alltid vara avgörande.

Publicerad
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

En missuppfattning jag ofta stöter på är innebörden av begreppet ensam vårdnad. Många kommer till mig och uppger att de vill ha ensam vårdnad för att de tycker att det är jobbigt att den andre föräldern inte alltid svarar i telefon, inte dyker upp på avtalad tid eller för att de anser att det inte är bra för barnet att träffa den andre föräldern så mycket.

Vanligtvis är dock inget av detta ett giltigt skäl för ensam vårdnad och huvudregeln i lagen är att föräldrarna gemensamt ska ha vårdnad om sitt barn. Detta innebär att föräldrarna tillsammans är ansvariga för barnets personliga förhållanden.

Personerna som har vårdnaden om barnet, vårdnadshavarna, har såväl en rättighet som skyldighet att fatta beslut i frågor som rör barnet exempelvis var det ska bo och gå i skola. Har en person ensam vårdnad fattar denna person själv beslut i dessa frågor.

Annons

För att en förälder ska få ensam vårdnad krävs det som regel att föräldrarna helt saknar förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Alternativt att den ene föräldern är olämplig som vårdnadshavare på grund av missbruk eller andra brister i omsorgen om barnet som medför bestående fara för dess hälsa eller utveckling.

Det räcker alltså inte att föräldrarna inte alltid delar samma uppfattning om hur barnen ska tas omhand eller att kommunikationen dem emellan inte är helt bekymmersfri. Tvärtemot vad många tror är det som regel svårt att få ensam vårdnad om ett barn.

Att en förälder har ensam vårdnad innebär inte heller att den andre föräldern per automatik inte får träffa barnet. Ett barn har alltid rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med.

Värt att notera är att umgänget i första hand är till för barnet och inte för föräldern och att det är barnets intressen och behov som ska vara avgörande. Har föräldern exempelvis brukat våld gentemot barnet eller den andre föräldern eller genomgår föräldern inte drogtester enligt överenskommelse är det inte alltid lämpligt att umgänge äger rum.

Särskild vikt ska läggas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

I de allra flesta fall kan föräldrarna själva, med hjälp av ombud eller med hjälp av samarbetssamtal hos Familjerätten, enas om vem som ska ha vårdnaden, var barnet ska bo eller omfattningen av umgänget. Lyckas inte föräldrarna med detta så kan de vända sig till domstolen och be den fatta beslut i de tvistiga frågorna.

Oaktat om parterna själva når en överenskommelse eller om domstolen beslutar i frågor om vårdnad, boende och umgänge är det alltid barnets bästa som ska vara avgörande. I denna bedömning ska särskild vikt läggas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna jämte risken för att barnet utsätts för övergrepp, olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa.

Efter reklamen visas:
Därför bör du skriva testamente
Annons
Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons