Annons

Emma Frans:Efter förbud – fenomenet som får oss att byta åsikt

Regeringens förslag om att förbjuda rökning på flera platser utomhus väcker en hel del kritik. Det är dock inte ovanligt med fenomenet psykologerna brukar kalla status quo bias efter att förbud av det här slaget blivit verklighet. På sikt kan den främsta hälsovinsten bli att färre börjar röka.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1
Bild 1 av 1

I Sverige har förbuden mot att röka tobak på olika platser successivt utvidgats. För 30 år sedan, 1988, förbjöd SAS rökning på svenska inrikesflyg och 1994 togs rökrutorna bort från skolgårdarna¹.

En stor förändring skedde den 1 juni 2005 då rökning förbjöds på alla serveringsställen i Sverige, förutom vid servering utomhus. Kritiken mot rökförbudet var hård och många trodde att restaurangbranschen skulle påverkas negativt, men i dag är det svårt att hitta någon som opponerar sig mot detta förbud.

Regeringen har nu föreslagit att rökförbudet bör utvidgas till att också innefatta perronger, hållplatser, lekplatser och uteserveringar². Även detta förslag har fått en hel del kritik som i hög utsträckning handlar om att staten inte bör förbjuda allt som är dåligt för oss. Men hur farligt är det egentligen med rökning på exempelvis uteserveringar?

Annons
Annons

Tobaksindustrin har en lång historia av att försöka bortförklara studier som visat på negativa effekter förknippade med tobaksanvändning.

Att ta reda på hälsorisker förknippade med rökning är inte helt lätt eftersom det finns starka intressegrupper som aktivt arbetar för att påverka vår syn på rökning. Tobaksindustrin har en lång historia av att försöka bortförklara studier som visat på negativa effekter förknippade med tobaksanvändning. Det är dock välbelagt att rökare oftare dör i förtid och att rökning ökar risken för bland annat hjärtkärlsjukdom och lungcancer³.

Passiv rökning innebär att du utsätts för tobaksrök trots att du själv inte röker. Forskningsstudier som undersökt effekterna av passiv rökning har bland annat sett en ökad risk för plötslig spädbarnsdöd och astma bland barn, samt en förhöjd risk för allvarliga hjärtkärlsjukdomar bland vuxna⁴. Tobaksrök kan också ge omedelbara negativa effekter för personer med astma eller andningsbesvär.

När vi pratar om passiv rökning brukar vi dock syfta på inomhusexponering för tobaksrök. Det finns studier som undersökt hur pass utsatta vi blir av andra personers rökning när vi befinner oss utomhus.

En så kallad systematisk översiktsstudie från 2013 sammanfattade resultaten från 18 olika artiklar på ämnet⁵. Slutsatsen blev att nivån av tobaksrök på platser utomhus där många röker ibland är hög, men att nivån till stora delar beror på hur många som röker på platsen, om den är inhägnad, huruvida det blåser och hur nära man befinner sig till de som röker.

Min gissning är att den främsta hälsovinsten inte kommer att vara en minskad exponering för passiv rökning utan att det på sikt kommer att resultera i att färre personer börjar röka.

Annons
Annons

Finns det då belägg för att rökförbuden förbättrar folkhälsan? Ja, översiktsstudier har visat att förbuden följts av en minskad risk för hjärtkärlsjukdomar och för tidig död⁶. Men det är viktigt att poängtera att dessa typer av studier – som undersöker samband på gruppnivå – har ett lågt bevisvärde och faktorer som exempelvis förbättrad vård över tid kan ligga bakom förändringen. Många av studierna på ämnet har dock använt analysmetoder som åtminstone delvis tar hänsyn till denna typ av underliggande trender.

Effekterna av rökförbuden behöver inte enbart bero på minskningen i passiv rökning utan kan också bero på att förbuden gör att vi röker mindre, även om det i nuläget är oklart i vilken utsträckning rökförbud minskar tobakskonsumtionen⁶.

Sammanfattning

När det gäller förslaget om rökförbud även på perronger, hållplatser, lekplatser och uteserveringar kommer förmodligen detta innebära en hälsovinst, något vi sett vid tidigare förbud. Min gissning är dock att den främsta hälsovinsten inte kommer att vara en minskad exponering för passiv rökning utan snarare att det på sikt kommer att resultera i att färre personer börjar röka. Och även om många är kritiska till utvidgade förbud i nuläget kan vi lära oss av historien att vi tenderar att ställa oss mer positiva till denna typ av lagar när de väl blivit vår verklighet – ett fenomen som psykologerna brukar kalla status quo bias.

Vi människor är nämligen inte riktigt så pass konsekventa i våra åsikter som vi gärna vill tro.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons