Annons

”En HQ-kommission måste ta ett större grepp”

En HQ-kommission måste verkligen gå i klinch med de avgörande frågorna. Dit hör FI:s beslutsprocesser och huruvida myndigheten hade grund för att stänga HQ Bank. Det skriver Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Under strecket
Publicerad

Dan Brännström

Foto: Kristofer Hedlund

Dan Brännström

Foto: Kristofer Hedlund
Dan Brännström
Dan Brännström Foto: Kristofer Hedlund

DEBATT | HQ-AFFÄREN

För lärandets skull behövs en heltäckande och faktabaserad analys av förloppet i HQ. Nu passar bitarna helt enkelt inte ihop, och därför går det inte att lägga HQ-pusslet. Mot den bakgrunden är jag glad att Aktiespararna stämmer in i mitt krav på en oberoende HQ-kommission, men den måste få rätt uppdrag.

De båda tingsrättsdomarna rörande HQ (brottmålet respektive civilmålet) beskriver situationen på olika sätt. I den ena rättegången bedöms redovisningen ha varit förenlig med gällande normgivning, i den andra kritiseras både redovisningen och revisionen utan att det leder till fällande domar.

Att det rättsliga efterspelet blivit som det blivit beror enligt min mening på att Finansinspektionen (FI) saknade tillräcklig grund för att dra in tillståndet för HQ Bank i augusti 2010. Visst fanns det säkert förhållanden som förtjänade kritik, men att stänga banken var mycket drastiskt och orsakade stor skada för många. FI förfogade över andra och bättre avvägda disciplinära åtgärder.

Annons
Annons

Medan FI ansåg att bristerna var så stora, inte minst beträffande värderingen av tradingportföljen, att tillståndet för banken drogs in fann Revisorsnämnden (numera Revisorsinspektionen) att revisorn hade fog för slutsatsen att tradingportföljen redovisades till verkligt värde inom ramarna för redovisningsstandarden IAS 39.

Vid några tillfällen har det framförts förslag på att även tillsynen av revisorer borde ligga under FI. HQ-fallet visar att en sådan lösning är direkt olämplig. FI sitter för övrigt redan på för många stolar. Många gånger är FI nämligen normgivare, åklagare och domare – allt på samma gång. Det leder till för stora befogenheter och hotar rättssäkerheten. Kompetensen att besluta om sanktioner bör därför överföras till en oberoende nämnd. För rättssäkerhetens skull menar jag att regeringen bör ta bort åtminstone någon av stolarna, gärna efter förslag från en HQ-kommission.

En HQ-kommission måste ta ett större grepp än vad Aktiespararna föreslår och verkligen gå i klinch med de avgörande frågorna. Dit hör FI:s beslutsprocesser och huruvida myndigheten hade grund för att stänga HQ Bank. Styrelsernas och ledningars roller ansvar i HQ-koncernen liksom revisorns roll och ansvar måste självklart belysas. En HQ-kommission kan också servera underlag för en angelägen dialog på det internationella planet om huruvida nuvarande redovisning till verkligt värde är ändamålsenlig.

Min slutsats är att regeringen snarast måste tillsätta en oberoende HQ-kommission för att vi ska få till det lärande i näringsliv och samhälle som HQ-fallet borde leda till. Vi har inte råd att slösa bort en så omtvistad ”skandal”.

Dan Brännström
generalsekreterare i FAR

Fotnot: FAR är branschorganisationen för revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons