Annons

F-kassan: Vi har stärkt rättssäkerheten

Replik från Maria Hemström-Hemmingsson och Mikael Westberg, Försäkringskassan.
Replik från Maria Hemström-Hemmingsson och Mikael Westberg, Försäkringskassan. Foto: Pressbilder
Under strecket
Publicerad

REPLIK | SJUKFRÅNVARO

I vad som inte kan betraktas som något annat än kraftig kritik mot Sveriges förvaltningsdomstolar hävdar debattörer från LO-TCO Rättsskydd (SvD Debatt 22/10) att förvaltningsdomstolarna låter sig styras av någon annan än de självständiga domare som fått förtroendet att ansvara för rättsskipningen. Debattörerna hävdar också att domstolarna åsidosätter grundlagens krav på att jämförbara fall ska behandlas lika i sjukpenningmål.

Kritiken utgår från ett missnöje med att Försäkringskassan sedan ett antal år ökat ansträngningarna att i varje ärende säkerställa att de lagar som riksdagen beslutat följs.

Vi har kunnat konstatera att dessa satsningar har inneburit att rättssäkerheten i socialförsäkringen har ökat. Antalet överklaganden har ökat av Försäkringskassans beslut vilket inneburit att vi och de försäkrade genom domstolsprövning fått utvärderat om de åtgärder vi vidtagit verkligen lett till att besluten blivit mer korrekta. Statistiken från domstolarna indikerar att så är fallet. Andelen avslagsbeslut som ändras av domstol har under en tioårsperiod sjunkit från cirka 25 procent till cirka 14 procent. Vi kan också se att den regionala variationen kring rikssnittet i sjukpenningtalet är väsentligt lägre i dag än under början av 2000-talet.

Annons
Annons

I stället för att dra den enda rimliga slutsatsen att Försäkringskassans beslut i allt väsentligt är rättssäkra, ifrågasätter debattörerna om Sveriges domstolar uppfyller de krav som kan ställas på domstolar i en demokratisk rättsstat. Detta är ett allvarligt påstående och bör underbyggas av fakta. Några sådana redovisas inte och någon annan rimlig slutsats kan därför inte dras än att debattörerna helt enkelt är besvikna på domsluten.

Socialförsäkringen är över 100 år gammal och har tjänat de länder som infört den i olika former väl. Totalt fick 606 000 personer i Sverige sjukpenning någon gång under år 2017. Över 97 procent av dem som ansökte beviljades initialt sjukpenning. En väsentlig del i att systemet varit framgångsrikt är att det fungerat just som en försäkring, förknippad med vissa villkor.

Ibland handlar det om ytterst svåra bedömningar. Försäkringskassan arbetar målmedvetet för att de människor vars livssituation påverkas av våra beslut ska känna att de kan lita på att vi gör en korrekt bedömning som följer lagstiftning och rättspraxis. Vi har även förstärkt samarbetet med Arbetsförmedlingen för att ingen enskild ska falla mellan stolarna.

LO-TCO Rättsskydd förefaller anse att denna princip bör ändras så att större vikt läggs vid den försäkrades uppfattning om att ersättning bör utgå, i stället för vad som objektivt kan fastställas i det enskilda fallet.

Ett grundkrav på den som vill genomföra en sådan radikal förändring av trygghetssystemet är att man på ett öppet sätt redovisar konsekvenserna för samhället.

Försäkringskassan ser flera problem med en sådan förändring men bidrar gärna med fakta i en seriös debatt om socialförsäkringen i Sverige.

Maria Hemström-Hemmingsson
tillförordnad generaldirektör, Försäkringskassan
Mikael Westberg
rättschef, Försäkringskassan

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons