Annons

”Försäkringskassan ska inte jaga siffror”

Sjukskrivna borde inte pressas att bli friska inom en viss tidsgräns för att inte riskera att förlora sin sjukpenning. De behöver i stället stöd för att kunna komma tillbaka till arbetslivet. Det är nu hög tid att regeringen genomför reformer för en mänskligare sjukförsäkring, skriver ordförandena i fem LO-förbund.

Under strecket
Publicerad

Socialminister Annika Strandhäll.

Foto: Henrik Montgomery/TT, Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Socialminister Annika Strandhäll.

Foto: Henrik Montgomery/TT, Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Socialminister Annika Strandhäll.
Socialminister Annika Strandhäll. Foto: Henrik Montgomery/TT, Tomas Oneborg

DEBATT | SJUKFÖRSÄKRINGEN

En sjukförsäkring som är rättvis och ger trygghet är en grundsten i den generella välfärden. Hur vi behandlar svaga och sjuka är en bra temperaturmätare på vilket samhälle vi har. Just nu får vi väldigt många reaktioner från våra medlemmar som känner att de hamnat mellan stolarna i sjukförsäkringen och vill ha vår hjälp gentemot Försäkringskassan. Vi kan också konstatera att reaktionerna blir fler och fler.

Under sina åtta år vid makten nedmonterade Alliansen stora delar av sjukförsäkringen och under tre och ett halvt år vid makten har den rödgröna regeringen inte lyckats återställa den. Regeringen har visserligen genomfört en del förbättringsåtgärder genom att till exempel ta bort den beryktade ”stupstocken” och höja taket i sjukpenningen, men det räcker inte. Problemen är fortsatt stora och mycket finns kvar att göra. Andelen som nekas fortsatt sjukpenning vid 180-dagarsgränsen har till exempel ökat sedan den rödgröna regeringen tog över makten 2014. Detta är oacceptabelt.

Annons
Annons

Försäkringskassan styrs av signaler från politiken. I dag är det politiska budskapet att hålla nere sjuktalen för att sjukpenningtalet 2020 ska ha nått 9,0 dagar i snitt per år och människa. Som en konsekvens ökar antalet avslag på ansökningar om sjukpenning. Sedan målet infördes 2015 har andelen avslag ökat från 1 till 2,5 procent. För dem som redan är sjukskrivna är siffran ännu högre, där har avslagen tredubblats. Framför allt har urholkningarna missgynnat LO-medlemmar med kroniska och livslånga sjukdomar.

Klyftorna i Sverige har vuxit i snart 40 år. Att en ökad ojämlikhet i ett samhälle leder till en ökad ohälsa finns det mycket forskning som bekräftar. Speciellt drabbar detta personer inom LO-yrken där arbetsmiljön ofta är dålig och stressen stor. Vi ser att allt fler medlemmar i våra förbund förlorar sin ersättning och ”faller mellan stolarna” då de anses för friska för att få sjukpenning. Samtidigt är de för sjuka för att kunna ta ett arbete. Både försäkringsbolaget Help, som samarbetar med några LO-förbund, och LO-TCO:s rättsskydd ser att antalet fall där våra medlemmar vill ha juridiskt stöd i processer mot Försäkringskassan har ökat kraftigt de senaste åren.

Det är visserligen glädjande att regeringen har lovat att se över sjukförsäkringen och tillsätta en utredning. Från fackligt håll ser vi dock att det kommer behövas en rad åtgärder för att komma tillrätta med sjukförsäkringen. Några av de viktigaste reformerna är:

• Slopat tak i sjukpenningen

Huvudsyftet med sjukförsäkringen måste vara att ge en trygghet vid sjukdom och ohälsa. I dag ligger cirka 40 procent av de sjukförsäkrade ovanför inkomsttaket i sjukförsäkringen. Förlorad arbetsinkomst vid sjukdom ska ersättas till en högre grad och för flera. Genom att fler får ta del av sjukförsäkringarna ökar också incitamenten att bidra till den genom att betala skatt. Sjukpenningen bör vara fortsatt skattepliktig men med samma skattesats som för arbete. Ett långsiktigt mål bör vara att slopa taket i sjukförsäkringen.

Annons
Annons

• Statliga satsningar på arbetsmiljö och rehabilitering

Målet måste alltid vara att människor som drabbas av ohälsa ska kunna återvända till sitt arbete. För att det ska vara möjligt måste den sjukskrivna på ett tidigt stadium få rätt hjälp till behandling och rehabilitering. Arbetsgivarna måste ta sitt ansvar för att undvika att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olyckor samt ta sitt ansvar för att hjälpa arbetstagare att komma tillbaka till arbete. Om arbetsgivare inte tar detta ansvar bör det få tydliga och kännbara konsekvenser för dem. För de arbetstagare som inte klarar av att gå tillbaka till sin gamla arbetsplats måste möjligheterna till omskolning och vidareutbildning förbättras.

• Slopa de siffersatta målen i sjukförsäkringen och stelbenta tidsgränser

Regeringen har satt upp en målsättning om att pressa ner sjukpenningstalet till 9,0 dagar i genomsnitt år 2020. Detta menar vi är ett feltänk. Försäkringskassans uppgift borde vara att fatta korrekta och välgrundade beslut, inte jaga siffror. Orsakerna till sjuktalen bör vara i fokus för regeringen i stället för antalet sjukskrivna och dagar. Under de senaste åren har de otrygga jobben blivit fler, sysselsättningen i samhället gått upp och ojämlikheten ökat. Alla tre är orsaker till att sjuktalen i ett samhälle ökar. Även de nuvarande, fasta, tidsgränserna för försäkringskassans prövningar bör avskaffas. Den sjukskrivna behöver stöd för att kunna komma tillbaka till arbetslivet, inte press på att bli frisk inom en viss tidsgräns för att inte riskera att förlora sin sjukpenning.

• Rättssäker och tydlig bedömning

Det råder i dag en otydlighet kring hur Försäkringskassan tolkar begreppet ”normalt förekommande arbete” vid bedömning mot arbetsmarknaden efter 180 dagar. Vi kan se att tolkningen har förskjutits mot en snävare bedömning liknande hur det tidigare begreppet från Alliansregeringen ”reguljär arbetsmarknad” tolkades. Prövningen har allt mer börjat göras mot en teoretiskt arbetsmarknad och inte mot faktiskt existerande arbeten vilket leder till att fler får sin sjukpenning indragen och får avslag på otydliga och orimliga grunder. Försäkringskassan lutar sig också allt mer på specifika uttryck från läkare i stället för det egentliga innehållet i intygen. Sammantaget gör detta att bedömningen av arbetsförmågan varierar kraftigt. Alla ska kunna känna sig trygga i att handläggningen från Försäkringskassan är objektiv och grundar sig i ett tydligt regelverk.

Sjukförsäkringen är avgörande för människors ekonomiska och sociala trygghet och bidrar till en utjämning av risker på grund av ohälsa. En fungerande sjukförsäkring lyfter människor ur fattigdom och bidrar till att minska ojämlikheten i samhället. Denna analys torde regeringen stå bakom. Det är nu hög tid att regeringen genomför reformer för en mänskligare sjukförsäkring.

6F – Fackförbund i samverkan:

Valle Karlsson
förbundsordförande, Seko

Johan Lindholm
förbundsordförande, Byggnads

Mikael Johansson
förbundsordförande, Målarna

Magnus Pettersson
förbundsordförande, Fastighets

Jonas Wallin
förbundsordförande, Elektrikerna

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons