Annons

”Friskolor ska inte kunna undvika insyn”

Även fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen, och de som arbetar i fristående skolor bör omfattas av meddelarskydd. Vi kommer nu att uppdra åt en utredare att analysera regelverken och föreslå lösningar för att hantera Lagrådets synpunkter i frågan, skriver ministrarna Gustav Fridolin (MP) och Ardalan Shekarabi (S), samt Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V).

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP), Ardalan Shekarabi, civilminister (S), Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson (V).

Foto: Anders Wiklund/TT, Tomas Oneborg, Janerik Henriksson/ TTBild 1 av 1

Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP), Ardalan Shekarabi, civilminister (S), Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson (V).

Foto: Anders Wiklund/TT, Tomas Oneborg, Janerik Henriksson/ TTBild 1 av 1
Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP), Ardalan Shekarabi, civilminister (S), Ulla Andersson  ekonomisk-politisk talesperson (V).
Gustav Fridolin, utbildningsminister (MP), Ardalan Shekarabi, civilminister (S), Ulla Andersson ekonomisk-politisk talesperson (V). Foto: Anders Wiklund/TT, Tomas Oneborg, Janerik Henriksson/ TT

DEBATT | SKOLAN

Alla svenska skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen. Alla som arbetar i svensk skola ska kunna påtala missförhållanden för medierna, utan att riskera repressalier. Regeringen har därför som en del i överenskommelsen med Vänsterpartiet lämnat förslag till Lagrådet om att även fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen och att de som arbetar i fristående skolor ska omfattas av meddelarskyddet i offentlighets- och sekretesslagen.

Offentlighetsprincipen är allmänhetens verktyg för att få insyn i och kunna granska samhällsviktig verksamhet. Det har varit en brist i vår gemensamma välfärd att fristående skolor har kunnat undkomma insyn på samma villkor som kommunala skolor. Det har varit ett kryphål i lagstiftningen att visselblåsare i fristående skolor inte haft samma skydd som i andra skolor.

Annons
Annons

Det fanns inga börsnoterade företag med utbildning som huvudsaklig verksamhet när vi påbörjade arbetet med att införa offentlighetsprincipen hos fristående skolor. Lagrådet har påpekat att det nu behöver prövas om regelverket för börsbolag går att kombinera med offentlighetsprincip och meddelarskydd.  Fristående skolor som ägs av börsnoterade företag måste förhålla sig till bestämmelserna i aktiebolags­lagen och reglerna för börsnote­rade företag, med om­fattande och detaljerade regler om informationsgivning. En bärande tanke är att bolagen ska offentliggöra kurspåverkande information så snart som möjligt och på ett samlat sätt så att alla på markna­den får informationen samtidigt. Det förefaller därför sannolikt att regelsystemet påverkas.

För oss är det inte självklart att börsens marknadsprinciper väger tyngre än möjligheten till insyn i en verksamhet som vi gemensamt finansierar. Offentligfinansierad privat bedriven verksamhet ska ha rätt till samma meddelarskydd som offentligt anställda har. Att kunna berätta om missförhållanden på sin arbetsplats ska inte stoppas av hänsyn till att det kan påverka ett bolags värde på börsen. Systemet ska inte ta mer hänsyn till aktieägarna än till eleverna.

Den som driver skola har tagit på sig att ansvara för våra barns utbildning. Det är svårt att tänka sig något viktigare uppdrag. Vi måste kunna känna oss trygga med att alla huvudmän tar detta uppdrag på största allvar och lever upp till det gemensammas förväntningar på kvalitet och värdegrund.

Den som driver skola måste rimligen också klara den insyn som offentlighetsprincip och meddelarskydd medför.

Annons
Annons

För oss är det en självklar princip att med verksamhet som finansieras av våra gemensamma medel följer krav på öppenhet och insyn. Vi som medborgare måste kunna ha insyn i välfärdens verksamheter, oavsett om den drivs av ett börsnoterat bolag eller en kommun. För att säkerställa kvalitet och minska risken för oupptäckta missförhållanden är det viktigt att välfärdens medarbetare utan risk för repressalier kan påtala missförhållanden, oavsett om de arbetar för offentlig utförare eller privat.

För att hantera Lagrådets synpunkter kommer vi nu att uppdra åt en utredare att analysera regelverken och föreslå lösningar för att även skolor som ägs av börsnoterade bolag ska omfattas av offentlighetsprincip och meddelarskydd. Vi kommer aldrig att backa från att det ska gälla samma krav på öppenhet i skolor oavsett anordnare. Finns det en konflikt mellan börsens regelverk och införandet av offentlighets­principen i den svenska skolan så kommer vi alltid sätta skolan först. Om utredaren kommer fram till att det är oförenligt att verka på börsen och att tillämpa offentlighetsprincipen, är alltså vår slutsats att börsnoterade företag i framtiden inte ska kunna godkännas som huvudmän för fristående skolor.

Det här är en linje som vi kommer att fortsätta att stå upp för. Sen får de som tjänat stora pengar på svensk skola kalla det vad de vill.

Gustav Fridolin
utbildningsminister (MP)
Ardalan Shekarabi
civilminister (S)
Ulla Andersson
ekonomisk-politisk talesperson (V)

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons