Annons

”Ge patienter upprättelse vid brister i psykiatrin”

Det råder stora problem med bristande vård- och patientsäkerhet inom psykiatrin. Svenska staten måste vidta åtgärder för att säkra individernas rätt till upprättelse och kompensation vid övergrepp och bristande patientsäkerhet, skriver Jimmie Trevett, RSMH.

Under strecket
Publicerad
Foto: Stina Stjernkvist/TTBild 1 av 1
Foto: Stina Stjernkvist/TTBild 1 av 1
Foto: Stina Stjernkvist/TT

DEBATT | PSYKIATRISK VÅRD

Hösten 2014 skrevs en flicka in på Barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm (BUP). I stället för en god och säker vård felbehandlades hon av vårdgivaren och under våren 2015 utsattes hon för våldtäkt av en annan patient på avdelningen. Händelserna hade undvikits om vården hade följt gällande lagstiftning och haft ett fungerande patientsäkerhetsarbete. Under sin tid i vården har flickan åsamkats skador för vilka hon troligen kommer behöva stöd för lång tid framöver. Hon har förlorat flera år av normal barndom, utbildning och möjligheter till en trygg uppväxt.

Civil Rights Defenders har med anledning av flickans behandling lämnat in en ansökan om ersättning till landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) för de skador som hon åsamkats av vården.

Annons
Annons

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) kräver nu att lagstiftningen ändras så att alla patienter har möjlighet att klaga och få rättmätig kompensation när vården brister.

All vård ska vara god och säker. Hur garanteras patienten att den är det? Svaret är att det inte görs. I vart fall inte när vi pratar psykiatrin där de patienter som på många sätt är som mest utsatta befinner sig.

Det saknas varken lagstiftning eller föreligger brist på instanser dit personer kan vända sig med klagomål. Trots det finner RSMH, och de jurister som jobbar med frågorna, stora problem med bristande vård- och patientsäkerhet inom psykiatrin. Lagstiftningen som ska garantera patientens säkerhet och rättigheter i vården är helt enkelt inte lämpad eller anpassad för de utmaningar som präglar psykiatrisk vård och måste göras om.

Brister i patientsäkerheten är genomgående i stora delar av den svenska psykiatrin. För den som inte själv är patient inom psykiatrin syns problemen kanske tydligast genom att följa inspektionen för vård och omsorg eller justitieombudsmannen i sin tillsyn. Återkommande finner både IVO och JO brister vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, bristande bemötande, bristande rutiner etc. Det stämmer väl överens med de synpunkter som RSMH:s medlemmar har på vården. Det är också brister som för Civil Rights Defenders klient innebar att hon nu lider av patientskador för vilka hon inte kan kompenseras nog men ändå, inom rådande system, i realiteten har mycket små möjligheter till kompensation.

Annons
Annons

Om du uppsöker vård för ett benbrott och kommer hem med ett större benbrott är regelverket välbalanserat. Dina möjligheter att upprätta ett klagomål och få kompensation för din vårdskada är goda. Men för patienter inom psykiatrin är hindren ofta oöverstigliga. Patienter saknar kapacitet mentalt eller ekonomiskt för att klara av en klagomålsprocess. De befinner sig inte sällan i direkt beroendeställning till vårdgivaren eftersom de, till skillnad från patienter inom somatisk vård, ofta är hänvisade till en och samma vårdenhet. Att anmäla vården kan då innebära risken att vid nästa vårdbesök vara hänvisad till samme aktör, och ibland samme person, som du kritiserat. Eftersom bemötande är en del av vården inom psykiatrin riskerar du i förlängningen sämre vård.

Patienten har i de allra flesta fall inget annat att styrka sitt klagomål med än sin egen utsago. Därefter förväntas patienten mäta och värdera skador av psykisk art vilka inte syns eller för den delen drabbar någon annan än patienten själv. Det är också skador av sådan art som typiskt sett inte kompenseras i en sådan mån att det motiverar det arbete och det ifrågasättande som en anmälan innebär.

Kvaliteten i vården bygger på ett fungerande klagomålssystem som kan uppmärksamma brister, men med bristande klagomålsrutiner drabbas såväl enskilda som samhället i stort.

RSMH kräver nu att regeringen vidtar omedelbara åtgärderför att se till att patienter som skadas inom vården ges reella möjligheter till rättvisa och kompensation. Detta bör i längden leda till en bättre patientsäkerhet för alla. För att säkerställa en psykiatrisk vård där patienters rättigheter respekteras kräver vi att Gabriel Wikström och Annika Strandhäll, som är ansvariga ministrar för den här frågan, omgående ser till att:

Annons
Annons

1. Patienter inom psykiatrin ges möjlighet till juridiskt stöd vid anmälningar mot vården.

2. Patienters möjligheter att påvisa på brister i patientsäkerheten stärks och att regeringen ser över hur patientens ställning kan göras jämställd vårdgivaren vid patientskadeärenden inom psykiatrin.

3. Det införs nya regler och rutiner som säkerställer att patienter som klagar på vården inte riskeras att vårdas av personal som patienten tidigare anmält.

4. Det sker en översyn av rätten till individuell ersättning och skadestånd för vårdskador inom psykiatrin. 

Vi ser gärna att den begäran om ersättning, som lämnats till LÖF, blir vägledande för att uppmärksamma och förändra bristerna vad gäller att begära ersättning för vårdskador inom psykiatrin. Ingen patient ska behöva utstå övergrepp och bristfällig vård. Inget av detta kommer att göra det som flickan i det aktuella ärendet varit utsatt för ogjort, men för att ge individen upprättelse och för att åstadkomma någon förbättring för andra är det av största vikt att fallet drivs och får uppmärksamhet.

Jimmie Trevett

förbundsordförande RSMH

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons