Annons

”Gruvbolagen måste ta kostnad för miljöpåverkan”

Principen om att den som förorenar också ska stå för kostnaderna måste också appliceras på gruvnäringen – även när gruvor stängs ned. Det skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, skriver att det inte räcker med medvetenhet om klimatet. Ansvar för miljöpåverkan gäller fler områden för gruvbranschen.

Foto: pressbild, Johanna Norin/TTBild 1 av 1

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, skriver att det inte räcker med medvetenhet om klimatet. Ansvar för miljöpåverkan gäller fler områden för gruvbranschen.

Foto: pressbild, Johanna Norin/TTBild 1 av 1
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, skriver att det inte räcker med medvetenhet om klimatet. Ansvar för miljöpåverkan gäller fler områden för gruvbranschen.
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, skriver att det inte räcker med medvetenhet om klimatet. Ansvar för miljöpåverkan gäller fler områden för gruvbranschen. Foto: pressbild, Johanna Norin/TT

SLUTREPLIK | GRUVOR

Att Jan Moström, Lennart Evrell och Per Ahl (SvD 31/10) ger uttryck för gruv- och stålbranschens vilja att ta ett grepp om sin klimatpåverkan är enormt viktigt. Det är mycket glädjande att dessa företag visar intresse för industriella innovationer och har inlett en omställning till fossiloberoende. Den här näringen står för mer än 10 procent av de svenska, inhemska utläppen av växthusgaser, och stora satsningar för att minska klimatpåverkan är ett absolut måste – och på lång sikt ekonomiskt nödvändigt.

En tämligen enkel åtgärd för regeringen att skapa ytterligare incitament för gruvnäringen att bli bättre på klimatanpassning vore att avskaffa de orimliga dieselsubventionerna till gruvfordon som kostar statskassan hundratals miljoner varje år.

Annons
Annons

Men som vi redogjort för (SvD 29/10) sträcker sig gruvnäringens miljöpåverkan långt bortom klimatskadliga växthusgasutsläpp. Gruvdrift innebär, som sagt, drastiska konsekvenser för sjöar och vattendrag, biologisk mångfald, grundvatten och människors livsvillkor, inte minst samernas. Ingen är rimligen lika medveten om detta som gruvföretagen, men Moströms, Evrells och Ahls replik ger varken uttryck för förståelse, eller vilja att lösa, de allvarliga följder gruvdrift innebär för människor och miljö. Detta understryker vikten av betydligt skarpare lagstiftning. Gruvaktörerna måste bära ett större ansvar.

Ett exempel på en viktig ansvarsskärpning är att det måste ställas krav på att gruvföretagens ekonomiska säkerheter ska vara tillräckliga för att täcka kostnader för sanering, efterbehandling och fortsatt tillsyn när en gruva stängs. Systemet måste också klara av att hantera eventuella konkurser.

Principen om att den som förorenar också ska stå för kostnaderna bör appliceras på gruvnäringen, även när gruvor stängs ned. Men under 2010-talet har vi sett flera fall som snarare visar motsatsen. Idag har vi en ordning som innebär att skattebetalarna kan tvingas betala betydande saneringskostnader när gruvor stängs ned, oavsett om det beror på konkurs eller att den brytvärda malmen tagit slut.

Riksrevisionen har konstaterat att det finns en lång rad snarlika brister i sin granskning ”Gruvavfall – ekonomiska risker för staten (RiR 2015:20)”. Efter den allvarliga kritiken uppdrog regeringen åt Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) att ta fram en strategi för gruvavfall. Där finns flera goda förslag som, om de omvandlas till lagstiftning, kommer att förbättra situationen. Några exempel är:

  • Inkludera avfallets kostnader vid prövningen om en fyndighet är brytvärd.
  • Möjliggör miljösanktionsavgifter kopplade till avfallshanteringsplan.
  • Tydliggör koppling mellan avfallshanteringsplan och ekonomisk säkerhet.

I juni 2018 tar näringsminister Mikael Damberg emot en utredning om ekonomiska säkerheter i gruvbranschen som regeringen tillsatt. Det kommer att vara en ytterst intressant pusselbit i utvecklingen av tydligare lagstiftning. Liksom gruvnäringens representanter ser vi även fram emot en gedigen genomlysning av tillståndsprövningen och en skyndsam utredning av lagen.

När Mikael Damberg tar sig an de många frågorna kring gruvdrift är medskicket att miljörörelsen och gruvnäringen åtminstone är rörande eniga i en sak: att lagen behöver ändras.

Johanna Sandahl

ordförande Naturskyddsföreningen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons