Annons

”Hur värderas mina aktier när arvet överlåtes?”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Saknas ett testamente så är det dödsbodelägarna som avgör om efterlämnade aktietillgångar ska säljas. Rent skattetekniskt finns en del saker att tänka på. Caroline Elander, SvD:s expert inom familje- och arvsrätt, svarar på läsarnas frågor.

Publicerad

Fråga: Med stort intresse läser jag den utförliga och välformulerade Familjejuristspalten i SvD, och har kommit på en sak, som jag skulle vilja fråga om. Det gäller aktier vid arv eller överföring till någon vän.

Jag har en portfölj av svenska börsnoterade aktier, av vilka en del med åren nu har fått ett lågt ingångsvärde. Min fråga är: Kommer mitt ingångsvärde att följa med aktien, när den vid arv överlåtes på maka, barn och god vän, eller är det aktiens aktuella börskurs vid arvsskiftet, som blir ingångsvärde för den nye ägaren/arvingen?

Emotser med tacksamhet svar, hur saken ligger till.
/Med vänlig hälsning

Annons

Caroline Elander: När en person avlider ska tillgångarna efter den avlidne fördelas mellan de legala arvingarna genom en skriftlig handling, ett så kallat arvskifte. Innan ett arvskifte sker är det arvingarna, dödsbodelägarna, som gemensamt tar hand om dödsboet så till vida att de tillsammans ser till att räkningar betalas, att egendom är försäkrad med mera.

Saknas det ett testamente som säger annorlunda är det även dödsbodelägarna som avgör om tillgångarna ska säljas av dödsboet och bli kontanta medel eller om de ska fördelas mellan arvingarna. I ditt fall, när det gäller aktier, kan dödsbodelägarna således bestämma om dödsboet ska sälja aktierna eller om aktierna ska fördelas mellan dem.

Om dödsboet säljer aktierna så får dödsboet betala skatt för vinsten på försäljningen.

Om dödsboet säljer aktierna så får dödsboet betala skatt för vinsten på försäljningen. Är ingångsvärdena låga kan det således bli en hög skatt för dödsboet att betala. Fördelen med detta alternativ är att dödsbodelägarna själva inte behöver betala skatt utan de kan i stället dela på det som blir kvar av försäljningslikviden efter att skatten har betalats.

Vill samtliga dödsbodelägare eller någon av dem i stället överta dödsboets aktier så övertar de mycket riktigt den avlidnes ingångsvärden vad gäller aktierna. När dödsbodelägaren i framtiden sedan säljer aktierna får de betala skatt beräknat på det pris som den avlidne köpte aktierna för. Vid arvskiftet gör man dock vanligtvis avdrag för denna framtida skatteskuld, den latenta skatten. Gjordes inte detta skulle det bli orättvist mot den eller de dödsbodelägare som övertog aktierna eftersom de vid en framtida försäljning skulle vara tvungna att betala skatt baserat på den avlidnes inköpspris.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons