Annons

Kan nötpartiklar i luften utlösa livsfarlig chock?

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Att öppna en jordnötspåse på flyget kan innebära en livsfara för allergiker, hävdar somliga. Är det motiverat med nötförbud? Emma Frans undersöker vad vetenskapen säger.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Påstående

Små påsar med jordnötter var en gång i tiden ett återkommande inslag vid flygresor, men eftersom de anses utgöra en risk för allergiker är det nu för tiden vanligt att flygbolag plockar bort nötterna.

Även skolor har infört förbud mot nötter och jordnötter, vilket nyligen resulterade i att jag blev uppläxad av min dotter för att ha skickat med henne en smörgås med jordnötssmör som mellanmål.

Det bakomliggande resonemanget är att nötpartiklar riskerar att spridas med luften och utgöra en fara för allergiker, även om de själva inte äter nötterna. Vad finns det egentligen för belägg för det påståendet?

Genomgång

Jordnötsallergi och nötallergi kan ge upphov till många besvärande symptom som klåda i munnen, svullnad på läpparna och i halsen, svullnad i huden (särskilt kring ögonen), nässelutslag, andningsbesvär och astma¹.

I ovanliga fall kan jordnötter och nötter orsaka en svårare allergisk reaktion som kallas för anafylaxi eller anafylaktisk chock – ett potentiellt livshotande tillstånd som kommer hastigt och påverkar blodtrycket och andningen. Det är viktigt att den som drabbas får vård snabbt, vilket inte alltid är möjligt på ett flygplan. Att försöka undvika anafylaxi under flygresor är med andra ord fullt rimligt.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Frågan som kvarstår är dock om allergener – alltså ämnen som utlöser allergiska reaktioner – från jordnötter verkligen kan spridas genom luften och ge upphov till denna typ av allergisk reaktion. Det finns visserligen luftburna allergener, exempelvis pollen, men vissa hävdar att jordnötsproteiner är för tunga för att färdas genom luften i någon högre utsträckning.

Det saknas vetenskapliga belägg för att denna typ av restriktion verkligen har någon effekt.

I en studie från 2003 undersökte forskare om hudkontakt med jordnötssmör, eller inandning av ångor från jordnötssmör, påverkade allergiska barn (2). Studien var en så kallad dubbelblindad och placebokontrollerad randomiserad studie. Slumpmässigt utvalda barn exponerades för jordnötssmör medan andra utsattes för en placebovariant, varken barnen eller försöksledarna visste vem som utsattes för vad. Resultaten visade inga allvarliga reaktioner, även om några försökspersoner fick en lokal reaktion på det hudområde som kommit i kontakt med jordnötssmör.

Slutsatsen forskarna drog var att det är osannolikt att denna typ av exponering för jordnötssmör ger upphov till allvarliga allergiska reaktioner. De nämner dock i studiens sammanfattning att resultaten inte kan generaliseras till större mängder eller jordnötter i annan form än jordnötssmör.

Senare studier har genererat liknande resultat. I en genomgång av forskningen på området från 2018 drogs slutsatsen att förbud mot jordnötter på platser som skolor och flygplan inte stöds av evidens (3). Med andra ord ansåg forskarna bakom granskningen att det saknas vetenskapliga belägg för att denna typ av restriktion verkligen har någon effekt.

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Slutsats

Personer som är allergiska mot jordnötter eller nötter kan i ovanliga fall drabbas av svåra allergiska reaktioner som kan vara livshotande. Det är dock osäkert huruvida den typen av reaktion kan inträffa om allergikern inte själv äter födoämnet utan istället får i sig allergenerna via luften.

De forskningsstudier som undersökt om jordnötsallergiker påverkas av att andas in ångor från jordnötssmör, eller av att exponeras för jordnötssmör genom huden, har inte kunnat se några allvarliga reaktioner. Därför är det tveksamt om det verkligen är motiverat med förbud mot jordnötter på exempelvis flygplan. I nuläget finns det åtminstone inga vetenskapliga belägg som talar för det.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons