Annons

Emma Frans: Kan våra mobiler orsaka cancer?

Den mest omfattande studien hittills av mobilstrålning på möss och råttor har återigen väckt frågan om mobiltelefoner ökar risken för cancer. Studier på försöksdjur är ett viktigt steg för att upptäcka skadliga effekter på människor, men dagens forskningsläge gör det svårt att kunna dra några slutsatser om hur våra mobiler påverkar oss.

Under strecket
Publicerad

Grafik: Thomas Molén

Bild 1 av 2

Mobilen nära till hands. Deltagare under en paus på Web Summit technology-konferensen i Lissabon den 5 november 2018.

Foto: Armando Franca/AP Bild 2 av 2

Grafik: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Grafik: Thomas Molén
Grafik: Thomas Molén

I början av november rapporterade amerikanska dagstidningar, bland annat The New York Times att forskare sett att mobiltelefoner ökar risken för cancer¹. Men vilka belägg finns det egentligen för att mobiltelefoner orsakar cancer?

Forskare har under lång tid försökt få något definitivt svar i huruvida användandet av mobiltelefoner ökar risken för cancer. Orsaken till att frågeställningen uppmärksammats nu är en rapport baserad på den mest omfattande studien någonsin där effekterna av mobilstrålning på möss och råttor undersökts².

Studiens resultat gav vissa belägg för att strålning från vissa typer av mobiltelefoner skulle kunna öka risken för tumörutveckling, men bara hos hanråttor. Två till tre procent av hanråttorna som utsattes för strålningen utvecklade maligna gliom och forskarna tror att det handlar om ett orsakssamband.

Annons
Annons

Mobilen nära till hands. Deltagare under en paus på Web Summit technology-konferensen i Lissabon den 5 november 2018.

Foto: Armando Franca/AP Bild 1 av 1

Något som förvånade forskarna var att hanråttorna som exponerades för strålning levde längre än råttorna i kontrollgruppen.

De hanråttor som utsattes för de högsta nivåerna av strålning utvecklade också en viss typ av hjärttumörer. Honråttorna verkade dock vara opåverkade av strålningen.

Något som förvånade forskarna var att hanråttorna som exponerades för strålning levde längre än råttorna i kontrollgruppen³. Men det är svårt att veta om resultaten av studien verkligen går att överföra på människor. Råttorna i studien utsattes även för strålningsnivåer som var betydligt högre än de nivåer som en människa normalt exponeras för. Dessutom exponerades hela kroppen för strålningen.

För övrigt var den typ av strålning som råttorna exponerades för av den typ som 2G och 3G- mobiler använder. Studien undersöker således inte riskerna med exponering från nyare typer av mobiltelefoner. Nyare mobiler använder sig av högre frekvenser, och denna typ av strålning penetrerar inte människokroppen på samma sätt som strålningen från de äldre mobiltelefonerna. Vissa hävdar därför att nya mobiler har en lägre risk att påverka vår hälsa negativt.

Mobilen nära till hands. Deltagare under en paus på Web Summit technology-konferensen i Lissabon den 5 november 2018.
Mobilen nära till hands. Deltagare under en paus på Web Summit technology-konferensen i Lissabon den 5 november 2018. Foto: Armando Franca/AP

Studier på försöksdjur är ett viktigt steg för att utröna om något är skadligt för människor eller inte, men även om hög exponering utgör en risk för gnagare behöver det inte innebära att lägre nivåer är farliga för människor. Att studera hur människor påverkas av mobiltelefoner är svårt, och de forskningsstudier som finns ger delvis motstridiga resultat men indikerar att det inte finns ett samband mellan mobilanvändande och ökad risk för cancer⁴.

Det kan ändå vara en god idé att följa rekommendationerna om att hålla mobiltelefonen en bit ifrån kroppen vid användning.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det osannolikt att radiovågor från mobiltelefoner ökar risken för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker. De poängterar dock att forskningsläget är mer osäkert när det gäller långtidseffekter på barn.

Strålsäkerhetsmyndigheten manar därför till viss försiktighet och rekommenderar användande av handsfree och att mobiltelefonen hålls en bit från kroppen vid samtal⁵.

Slutsats: Den nya rapporten ger belägg för att höga nivåer av den typ av radiovågor som den gamla generationens mobiltelefoner använde kan orsaka cancer hos hanråttor. Studier på människor verkar inte ge stöd åt en koppling mellan mobilanvändande och cancer, men med tanke på försiktighetsprincipen kan det ändå vara en god idé att följa rekommendationerna om att hålla mobiltelefonen en bit ifrån kroppen vid användning.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons