Annons

”Klimatläget bör öppna för samarbete över blocken”

När vi står inför några av historiens allra allvarligaste utmaningar för planeten finns det anledning att utröna potentialen för handskakning över block- och partigränserna. Det skriver Naturskyddsföreningen i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Johanna Sandahl och Karin Lexén.

Foto: NaturskyddsföreningenBild 1 av 1

Johanna Sandahl och Karin Lexén.

Foto: NaturskyddsföreningenBild 1 av 1
Johanna Sandahl och Karin Lexén.
Johanna Sandahl och Karin Lexén. Foto: Naturskyddsföreningen

SLUTREPLIK | MILJÖPOLITIK

Rickard Nordin (C) inleder sin replik (SvD 14/12) med något mycket viktigt: politiken mår bra av debatt och ett visst mått av friktion. Det gäller i högsta grad miljöpolitiken. Är det något som vi efterlyser så är det mer debatt kring miljöfrågorna. Trots att miljöfrågorna tangerar så många aspekter av samhällsutvecklingen är de ofta allt för marginaliserade i samhällsdebatten.

Vår poäng är att även i ett vitalt debattklimat kommer det ibland till en punkt där politiska meningsskiljaktigheter inte bara bromsar utvecklingen, utan också kan riskera att skapa osäkerheter och dyrköpta konsekvenser. I dessa lägen finns det anledning att utröna om det finns potential för handskakning över block- och partigränserna. Energiöverenskommelsen är ett exempel bland flera andra på att det faktiskt går. De miljörelaterade posterna i förslagen till statsbudget 2018 är ett område där skillnaderna är så betydande att det inte bara riskerar att hota oersättliga naturvärden och bromsa akuta behov av utsläppsminskningar. Skillnaderna riskerar också att skapa osäkerhet inför långsiktiga spelregler och finansiering för såväl kommuner, företag och privatpersoner i behov av överenskommelser.

Annons
Annons

Och det är just budgetförslagen som Naturskyddsföreningen har granskat. Avsikten var inte att summera eller bedöma partiernas hela politik på miljöområdet. Men inför valåret utgör såväl regeringspartiernas som oppositionens förslag till statsbudget en indikator på vad vi kan förvänta oss vad gäller miljösatsningar efter nästa val. På samma sätt som vi detaljgranskade regeringens budgetförslag i slutet av september har vi nu läst oppositionspartiernas förslag i budgetens utgiftsområde 20 (Allmän miljö- och naturvård). Därefter har vi jämfört, både oppositionens respektive förslag och med regeringens budgetproposition. En sådan redovisning är högst relevant för väljarna, utifrån frågan hur partierna med hjälp av budgeten arbetar för att riksdagens egna miljömål och mål för utsläppsminskningar skall kunna uppnås.

Precis som Richard Nordin brukar hävda löses inte alla miljöutmaningar med pengar. Men ibland är finansiering centralt; ökade medel är till exempel avgörande för att vi ska nå miljökvalitetsmålen som relaterar till friska ekosystem och biologisk mångfald. Att bevara och stärka den biologiska mångfalden är samtidigt viktigt för att minska de negativa effekterna av klimatförändringarna. Ett förändrat klimat påverkar den biologiska mångfalden och förändringar i ekosystemen påverkar i sin tur klimatet. Biologisk mångfald bygger upp jordens ekosystem och klimatförändringarnas effekter på ekosystemtjänsterna kommer att påverka människor och samhällen.

Det är det här vi behöver svar på. Av riksdagens 16 miljömål bedöms att knappt två kommer att nås. Utsläppen har precis som Rickard Nordin påpekar ökat under mandatperioden, åtminstone i den så kallade handlande sektorn. Om Centerpartiet, liksom dess Allianskollegor, avser att skära ned anslagen till allmän miljö- och naturvård, så kvarstår frågan hur partiet vill säkra att miljökvalitetsmålen ändå kan nås. Alliansregeringen hade till exempel som uttalat löfte och mål att skyddsvärda skogar inte skulle avverkas. Nuvarande regering har uttryckt samma sak. Hur tänker Centerpartiet och allianskollegorna se till att detta löfte infrias, när de samtidigt föreslår stora nedskärningar på anslagen för biologisk mångfald? Mindre pengar till detta kommer dessutom att medföra att markägare får vänta ännu längre på ersättning från staten. Ersättningar vid till exempel skydd av skog är dessutom i mycket hög utsträckning medel som går till landsbygden, och som stannar där.

Annons
Annons

Naturskyddsföreningen granskar politikens och samhällets aktörer efter samma måttstock. Det vill säga utifrån vad som bäst främjar miljö och en hållbar utveckling. Vi analyserar och bedömer partiernas ageranden och förslag i relation till bästa tillgängliga vetenskapliga underlag. På samma sätt som vi bedömer budgetmotionerna granskar vi regeringspartierna. Precis som vi granskade effekten av den före detta Alliansregeringens miljöpolitik kommer vi att titta på utvärderingar av regeringens elcykelstöd och Klimatklivet, som Rickard Nordin efterlyser.

I det aktuella debattinlägget ville vi inte enbart problematisera nedskärningar i naturvårds- och klimatbudgeten och konstatera att det finns olika politiska tolkningar av miljöpolitikens finansieringsbehov. I stället ville vi diskutera en möjlig öppning; en långsiktig politisk lösning som värnar naturen, minskar utsläppen och ger långsiktiga garantier till kommuner, företag och privatpersoner som vill investera i framtiden. Miljöpolitik handlar om mycket mer än bara budgetposter; det är intention, kommunikation, beteenden; juridik, incitament, styrning, och framför allt: ledarskap. I detta läge bör det innebära initiativ till politisk samling kring några av historiens allra allvarligaste utmaningar för planeten och för våra samhällen.

Johanna Sandahl
ordförande Naturskyddsföreningen

Karin Lexén
generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons