Annons

”Lärarutbildningarna måste stärkas direkt”

Moderaterna ser med stort allvar på resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärdering av lärarutbildningarna. Regeringen måste ta sitt ansvar och se till att kvaliteten på utbildningarna säkerställs omgående, skriver Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna.

Under strecket
Publicerad

Kristina Axén Olin.

Foto: Fredrik Wennerlund Bild 1 av 1

Kristina Axén Olin.

Foto: Fredrik Wennerlund Bild 1 av 1
Kristina Axén Olin.
Kristina Axén Olin. Foto: Fredrik Wennerlund

DEBATT | UTBILDNING

Utmaningarna som svensk skola står inför är stora. Akut lärarbrist, svaga kunskapsresultat och bristfällig ordning i klassrummen. Tyvärr så visar utvärderingen från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som nyligen genomfördes på ytterligare ett problem: kvaliteten på lärarutbildningarna.

Det behövs en plan för hur kvaliteten på lärarutbildningarna ska säkerställas. Vi moderater kommer därför att kalla Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning samt ansvarig för lärarutbildningen, till riksdagens utbildningsutskott. Ernkrans måste redogöra för hur regeringen ser på UKÄ:s utvärdering och vilka åtgärder som regeringen avser att vidta för att säkerställa kvaliteten på lärarutbildningarna.

UKÄ har utvärderat de svenska lärarutbildningarna på förskollärar- och grundlärarutbildningarna. Sammanlagt har 67 utbildningar granskats och resultatet är tyvärr nedslående. Bara drygt hälften av de utvärderade utbildningarna får omdömet ”hög kvalitet” och knappt hälften får omdömet ”ifrågasatt kvalitet” av UKÄ. Kvalitetsbristerna är både omfattande och varierande. Nu har lärosätena ett år på sig att rätta till de brister som UKÄ pekar på.

Annons
Annons

Svensk skola ska vara biljetten till den sociala rörlighet som vi aldrig kan få för mycket av, varken individ eller samhälle. I ljuset av detta är lärarutbildningen den kanske viktigaste högskoleutbildningen vi har i Sverige och som indirekt ligger till grund för barns framtida klassresor. Det är dessutom en av de största högskoleutbildningarna. Välutbildade och skickliga lärare kan göra stor skillnad, framför allt för elever som av olika skäl har svårigheter i skolan. På en aggregerad nivå så behöver kunskapsresultaten höjas. Och de första viktiga stegen tas redan i förskolan och på lågstadiet.

Sverige ska inte ha undermåliga eller medelmåttiga lärarutbildningar. Det håller inte. Lärarutbildningarna måste leverera lärare i toppklass. Särskilt när vi har en akut lärarbrist.

Moderaterna har länge drivit på för att lärarutbildningarna behöver göras om och förbättras. Resultaten från UKÄ:s utvärdering har stärkt vår uppfattning om detta. Antagningskraven till lärarutbildningen behöver skärpas. Väl på utbildningen behöver metodik, didaktik, ledarskap och specialpedagogik ges ett mycket större utrymme på utbildningarna än de har i dag. Den praktik som ingår i lärarutbildningen, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), behöver kopplas samman med de teoretiska delarna på utbildningen på ett bättre sätt än i dag, så att de nyutbildade lärarna är bättre förberedda och får en bättre start i yrket.

UKÄ:s utvärdering visar också att länken mellan den skolnära forskning som bedrivs och lärarutbildningen behöver stärkas.

En annan reform inom lärarutbildningen som vi drivit länge är att möjliggöra för fristående aktörer att starta en lärarutbildning. För att detta ska bli möjligt behöver en kartläggning genomföras av de hinder som i dag finns för att detta ska bli möjligt.

OECD har i en rapport pekat på att Sverige har många lärarutbildningar på många ställen och att en konsolidering kan vara bra för att säkerställa kvaliteten på utbildningarna. Detta borde diskuteras framöver.

Det sista svensk skola behöver lägga till listan av problemområden är kvalitetsproblem med lärarutbildningen. Moderaterna ser med stort allvar på resultatet av UKÄ:s utvärdering. Regeringen måste ta sitt ansvar och se till att kvaliteten på lärarutbildningarna säkerställs omgående.

Kristina Axén Olin (M)
utbildningspolitisk talesperson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons