Annons

Liberalerna: Avveckla Barn- och elevombudet

Vi kan inte ha två parallella avdelningar inom Skolinspektionen som tycker olika i kränkningsärenden. En av de åtgärder som vi kommer att driva i förhandlingar med regeringen är att omgående avveckla Barn- och elevombudet, skriver Roger Haddad (L).

Under strecket
Publicerad

Roger Haddad.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Roger Haddad.

Foto: Claudio Bresciani/TT
Roger Haddad.
Roger Haddad. Foto: Claudio Bresciani/TT

DEBATT | SKOLAN

Statens skolinspektion har en central roll i att granska kvaliteten i skolan. Skolinspektionen ska även säkerställa att elever erbjuds rätt stöd i undervisningen och att problem som mobbning inte förekommer. Ett område som ofta återkommer i myndighetens granskningar är också frågor kring arbetsro och trygghet, vilket visar på att många skolor har allvarliga problem kring detta.

Liberalerna menar att grunden för att kunna bedriva kunskapsfokuserad undervisning är en acceptabel arbetsmiljö, för såväl lärare som elever. Och just denna fråga kräver kraftfulla åtgärder, inte minst då det är en huvudorsak till att många lärare lämnar yrket.

Ett annat problem som Liberalerna lyft länge är lärarnas befogenheter. Funktionen med barn- och elevombudet, som Socialdemokraterna inrättade våren 2006, måste genomlysas. Denna funktion som sorterar som en egen organisation inom Skolinspektionen har enligt oss ändrat praxis så till den grad att lärare som visar ut störande elever riskerar att kritiseras samt att huvudmannen får betala skadestånd. Rektorer, lärare, lärarnas fackförbund intygar också att denna ordning och denna anmälningskultur bidragit till att de avstår från att ingripa för att återställa studieron i skolan. Detta är mycket bekymmersamt.

Annons
Annons

Samhället måste återupprätta respekten för Sveriges lärare. De ska känna fullt politiskt stöd i skollagen när de ingriper för att hantera ordningsproblem. Mot bakgrund av detta kommer vi kräva ett antal åtgärder i förhandlingar med regeringen. Liberalerna föreslår följande:

1. Barn- och elevombudet (BEO) måste avvecklas i nuvarande form. Vi kan inte ha två parallella avdelningar inom Skolinspektionen som tycker olika i kränkningsärenden. Liberalerna har haft möte med företrädare för Skolinspektionen som upplyst om en skrivelse från 2018 där en rad jurister gör en annan bedömning i flera ärenden än kollegorna på BEO. Liberalerna har begärt att få ut denna skrivelse men myndighetens biträdande generaldirektör har meddelat att det är ett internt dokument. Som ny ledamot av Skolinspektionens insynsråd förutsätter jag – för att kunna fullfölja mitt uppdrag – att det aktuella dokumentet blir tillgängligt.

2. Skolinspektionen kan inte både utreda och driva skadeståndsärenden. Dessa rutiner måste ändras omgående. Inkommande ärenden om kränkande behandling ska utredas av en avdelning, inte flera. Vill Skolinspektionen sedan gå vidare och driva skadestånd ska detta göras av en extern advokat.

3. Skollagens kapitel 5 om lärarnas befogenheter samt kapitel 6 om kränkande behandling måste klarläggas och förtydligas. Lärarna måste känna mandat att agera utan risk för kritik eller polisanmälan. Vid bedömningen måste myndigheten beakta vad eleven har gjort, och även höra läraren. Vi har lyft exempel där en lärare inte fick säga sitt. Att endast inhämta rektorernas bedömning, är inte rättssäkert. Effekten av dagens skollag är ofta att lärare blir uppsagda eller utköpta. Dessutom har några av Skolinspektionens beslut fått orimliga konsekvenser. Det uttalas att det är huvudmannen som kritiseras, men enligt besluten så är det tydligt att kritiken berör lärarens hantering av eleven. Vem vill bli lärare i framtiden om vi har ett regelverk som ifrågasätter lärarnas profession och underminerar deras ställning?

4. Skolinspektionen måste vidare säkerställa att brister åtgärdas. Det är allvarligt att myndigheten avslutar ärenden utan att kontrollera detta, vilket Riksrevisionen nyligen konstaterat i sin granskning. Särskilt bekymmersamt är att i många fall handlar ärendena just om frågor kring studieron i skolan. Liberalerna har nu begärt att Skolinspektionens generaldirektör inbjuds till Utbildningsutskottet för att redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Statens skolinspektion är en av våra absolut viktigaste myndigheter. Den ska informera oss politiker hur kommuner och friskolor följer den skollag riksdagen fattat beslut om. Inspektionens granskningar får stora konsekvenser för huvudmän, rektorer – och inte minst för eleverna. Därför är myndighetens uppdrag så avgörande.

Roger Haddad (L)
skolpolitisk talesperson, ledamot av Skolinspektionens insynsråd

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons