Annons

”Livsmedelsverket bör ges i uppdrag att minska saltet”

Foto: Anna Tärnhuvud/Aftonbladet/TT

Svenskarnas saltintag måste begränsas. Men problemet beror inte på bristande engagemang från patientföreningarna, utan på avsaknad av politiskt ansvarstagande. Det skriver företrädare för Hjärt-Lungfonden och Riksförbundet HjärtLung.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | SALT

Professorerna Mattias Aurell och A Erik G Persson skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 15 september att det är angeläget att svenskarna sänker sitt saltintag snarast, och att Hjärt-Lungfonden och Riksförbundet HjärtLung verkar måttligt intresserade av frågan. I det förstnämnda påståendet har de alldeles rätt.

Icke smittsamma sjukdomar – främst hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar – är den ledande orsaken till dödlighet globalt, och står för 90 procent av alla dödsfall i Sverige. Varje år dör över 30 000 svenskar av hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

Tack vare forskning och forskningsbaserad kunskap har dödligheten i hjärt-kärlsjukdom nästan halverats under de senaste 20 åren, men tyvärr riskerar våra levnadsvanor att bryta den positiva utvecklingen. Vi rör oss allt mindre, vi väger allt mer och vi äter allt onyttigare. Dåliga matvanor är en av de största riskfaktorerna för ohälsa i Sverige, och salt är en av huvudorsakerna.

I Sverige är det genomsnittliga saltintaget 10–12 gram per person per dag, långt över den rekommenderade maxnivån på 6 gram. Forskning visar att en reduktion av saltintaget skulle leda till konkreta förbättringar av befolkningens hälsa. Världshälsoorganisationen, WHO, menar att sunda levnadsvanor kan förebygga 80 procent av världens kranskärlsjukdomar och stroke, och att ett minskat saltintag är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att förebygga ohälsa. Vi är därför glada över att Mattias Aurell och A Erik G Persson bidrar till att lyfta fram en viktig fråga.

Annons
Annons

Däremot är det felaktigt att, som Aurell och Persson, påstå att Hjärt-Lungfonden och Riksförbundet HjärtLung har ett måttligt intresse för saltfrågan. Hjärt-Lungfonden är verksamma i ett projekt där Livsmedelsverket, RISE samt delar av livsmedelsindustrin och frivilligsektorn arbetar med metoder för att sänka saltinnehållet i fyra olika livsmedelskategorier; bröd, chark, soppor och kryddor. Under de senaste två åren har Hjärt-Lungfonden även samarbetat med Konsumentföreningen Stockholm för att få regeringen att starta ett nationellt program för att sänka saltnivån i livsmedel.

Riksförbundet HjärtLung arbetar opinionsbildande i livsstilsfrågor där saltintaget ingår i ett förebyggande arbete mot hjärt-lungsjukdom. Båda organisationerna är medlemmar i European Heart Network (EHN), den europeiska patientsammanslutning Aurell och Persson lyfter som föredöme och som möjliggör internationellt samarbete.

Ett nationellt saltsänkningsprogram skulle inte bara bidra till att förebygga hjärt-kärlsjukdom – det skulle sannolikt även vara ett effektivt sätt att reducera hälsoklyftorna. Hjärt-Lungfondens världsunika forskningsprojekt SCAPIS, där 30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgått omfattande hälsoundersökningar, visar att människor med låg socioekonomisk status löper betydligt större risk att drabbas av riskfaktorer såsom fetma, diabetes och högt blodtryck. Ett nationellt saltsänkningsprogram skulle kunna bidra till ett mer hälsosamt och jämlikt Sverige.

För att det ska bli verklighet krävs dock att Livsmedelsverket får ett tydligt uppdrag av regeringen. Men trots att både Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket själva stöder initiativet upplever vi, i likhet med Aurell och Persson, att varken Socialdepartementet eller Näringsdepartementet vill ta ansvar för frågan. Nu behövs politisk styrning för att ge Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram och implementera ett nationellt saltsänkningsprogram. Det skulle bidra till samhällsekonomiska vinster, räddade liv och fler friska levnadsår.

Kristina Sparreljung
generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Jan Nilsson
ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd
Inger Ros
förbundsordförande för Riksförbundet HjärtLung.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons