Annons

M: Ge tullen chansen att bekämpa ligorna

Foto: Pontus Lundahl/TT

Stöldligornas grova och gränsöverskridande brottslighet har pågått under alldeles för lång tid utan att regeringen har vidtagit några åtgärder. Vi föreslår fem reformer för att stärka Tullverkets brottsbekämpande uppdrag, skriver Johan Forssell och Niklas Wykman, Moderaterna.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Johan Forssell och Niklas Wykman (M).

Foto: Fredrik WennerlundBild 1 av 1

DEBATT | TULLEN

Andelen stölder och inbrott som begås av utländska stöldligor har eskalerat. I dag uppskattas dessa ligor ligga bakom drygt hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. De står även för uppemot 90 procent av andra grova stölder som bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner. Stora vinster, liten upptäcktsrisk och låga straff är starkt bidragande orsaker till varför stöldligorna härjar just i Sverige. Enligt polisen kommer utvecklingen att fortsätta eller rentav öka under de kommande åren. Det här är grovt integritetskränkande brott som drabbar ett stort antal människor i Sverige.

Problemen är en illustration av hur den organiserade brottsligheten med åren blivit allt mer internationell. Ligor begår brott i ett land, transporterar stöldgodset till ett annat land och avyttrar det sedan i ett tredje. Kriminaliteten sker dessutom i båda riktningarna. Samtidigt som stöldgods förs ut ur Sverige, har det blivit enklare att smuggla till exempel narkotika och vapen in i landet.

Stora satsningar på polisen rullas nu ut, inte minst tack vare den M/KD-budget som riksdagen antog förra hösten. Det är helt nödvändigt i ett läge där gängkriminaliteten gör sig påmind närmast dagligen genom skjutningar och sprängningar. Samtidigt förutsätter långsiktiga resultat att problemen angrips på ett tidigt stadium. En stor del av kriminaliteten har sin grund i den narkotika som smugglats in i landet. Mycket polisiärt arbete behöver läggas på de inbrott och stölder som begås av internationella stöldligor.

Annons
Annons

Situationen är komplex och vi har tidigare pekat på ett flertal förändringar som behöver ske. En lista över säkra länder skulle drastiskt minska möjligheterna att kunna lämna in asylansökningar i syfte att begå brott i Sverige under asylprocessen. Minimistraffet för inbrott liksom andra grova stölder såsom de systematiska tillgreppen av bildelar, båtmotorer, jordbruksfordon och verktyg med mera bör skärpas. Samtidigt bör dagens form av generösa mängdrabatt slopas. Vårt förslag skulle exempelvis innebära att en person som begått tre bostadsinbrott skulle dömas till lägst tre års fängelse i stället för cirka ett år och två månaders fängelse som gäller i dag. Vidare måste huvudregeln inom EU förändras så att fängelsestraff alltid avtjänas i hemlandet och Kriminalvården bör ges i uppdrag påtagligt öka antalet överföringar av fängelsedömda utländska medborgare som har sitt hemvist i något annat land. Om dessa förslag genomfördes skulle Sverige bli betydligt mindre attraktivt för stöldligorna.

Samtidigt kräver de nya förutsättningarna en helt annan förmåga att upprätthålla gränsskyddet. Denna uppgift har varit eftersatt under lång tid och situationen är ansträngd. Möjligheterna måste öka att hindra smuggling av narkotika och vapen från att komma in i landet och stöldgods från att föras ur landet. Vi föreslår därför följande reformer för att stärka Tullverkets brottsbekämpande uppdrag, utan att ge avkall på det handelsrelaterade arbetet.

1. Ny befogenhet att stoppa fordon vid gränsen
Trots en omfattande utförsel av stöldgods ur landet, saknar Tullverkets personal befogenhet att hindra en person eller stoppa och genomsöka ett fordon med misstänkt stöldgods vid Sveriges gräns. Den uppgiften ligger i stället på polisen, som dock långt ifrån alltid finns på plats för att kunna ingripa innan till exempel en färja har lämnat hamnen. Vi efterlyser en omedelbar lagändring för att ge Tullverkets personal denna befogenhet. Ifall regeringen fortsätter att dra frågan i långbänk, kommer vi att agera i riksdagen.

Annons
Annons

2. 500 nya tulltjänstemän
Tullverkets verksamhet är inte dimensionerad för ett förstärkt brottsbekämpande uppdrag. Det kommer helt enkelt inte vara möjligt utan att det i så fall får negativa konsekvenser på andra områden. I takt med att kriminaliteten blir allt mer internationell, behövs satsningar på såväl ny teknik som fler anställda. Under innevarande mandatperiod ser vi framför oss en förstärkning av verksamheten med 500 ytterligare tulltjänstemän. Vi kommer att avsätta resurser för ändamålet i höstens budgetmotion.

3. Utöka systemet med postspärrar till kurirföretag
Tullverket har rätt att besluta om så kallad postspärr, vilket innebär att en postförsändelse kvarhålls för att Tullverket ska kunna utföra sina kontroller. Denna möjlighet är dock begränsad till misstanke om narkotika. Därtill omfattar möjligheten inte försändelser förmedlande av kurirföretag, som till exempel DHL eller Fedex. I praktiken innebär det att en stor del av försändelserna överhuvudtaget inte kan kontrolleras. Situationen är djupt otillfredsställande och lagstiftningen är i stort behov av förändring. Tullverket måste ges utökade befogenheter att besluta om postspärrar. Samma möjlighet ska finnas för försändelser förmedlade av kurirföretag.

4. Stärk Tullverkets roll som brottsbekämpande myndighet
Utöver de akuta behoven pekar mycket på att Tullverket framöver kommer att behöva ett antal ytterligare verktyg för att bekämpa den brottslighet som blivit allt mer internationell. Det kan exempelvis röra sig om att ge Tullverket rätt att leda förundersökningar för vissa narkotika- och vapenärenden, liksom att införa särskilda jouråklagare i tullrelaterade ärenden. Vi vill därför se en samlad översyn av myndighetens möjligheter att bekämpa brott. Här bör också samarbetet med andra myndigheter analyseras, till exempel polisen och Skatteverket.

Annons
Annons

Johan Forssell och Niklas Wykman (M).

Foto: Fredrik WennerlundBild 1 av 1

5. Utvidga skyddet för Tullverkets medarbetare
Ny lagstiftning om ett förstärkt skydd för blåsljuspersonal träder i kraft vid årsskiftet. Förslagen omfattar dock inte Tullverkets personal, oavsett om angrepp riktas mot dem i den brottsbekämpande verksamheten. När Tullverkets roll som brottsbekämpande myndighet stärks, är det motiverat att ge tulltjänstemän samma rättsliga skydd som poliser. Moderaterna vill att varje form av fysiskt angrepp mot såväl en polis som en tulltjänsteman ska leda till lägst sex månaders fängelse. I dag är straffminimum böter för våld mot tjänsteman.

Den fria rörligheten inom EU är fantastisk men var aldrig tänkt att gälla för kriminella. Den här typen av brottslighet som drabbar människor över hela landet har pågått under alldeles för lång tid utan att regeringen har vidtagit några åtgärder. Tulltjänstemännen behöver fler kollegor, lagstiftningen behöver förändras och samordningen förbättras.

Johan Forssell (M)
rättspolitisk talesperson
Niklas Wykman (M)
skattepolitisk talesperson

Johan Forssell och Niklas Wykman (M).
Johan Forssell och Niklas Wykman (M). Foto: Fredrik Wennerlund
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons