Annons

”Myndigheterna förstår inte barnkonventionen”

Vi på Ecpat och Bris anser att är det är djupt oroväckande att instanser som JO och Kammarrätten i Stockholm avstyrker ett lagförslag som skulle göra stor skillnad för barn, och det är allvarligt att motiveringen till detta baseras på sakfel. Det skriver Anders L Pettersson, Ecpat, och Magnus Jägerskog, Bris.

Under strecket
Publicerad

Anders L Pettersson och Magnus Jägerskog

Foto: PressbilderBild 1 av 1

Anders L Pettersson och Magnus Jägerskog

Foto: PressbilderBild 1 av 1
Anders L Pettersson och Magnus Jägerskog
Anders L Pettersson och Magnus Jägerskog Foto: Pressbilder

DEBATT | BARNKONVENTIONEN

Utredningen om att göra barnkonventionen till svensk lag har nu presenterat sitt förslag, och de åtgärder som föreslås kommer att ha stor betydelse för alla barn, inte minst för barn som lever i utsatta situationer.

Remissinstanserna Justitieombudsmannen (JO) och Kammarrätten avstyrker dock förslaget om barnkonventionen som svensk lag. Barnkonventionen är en central del av FN:s kärnkonventioner, men argumenten från myndigheterna visar att det saknas kunskap om konventionen.

FN:s konvention om barnets rättigheter utgör ett av de nio grundläggande internationella instrument för mänskliga rättigheter som har antagits av FN:s generalförsamling. Sverige är sedan 1990 folkrättsligt bundna att följa konventionen vilket innebär att domstolar och myndigheter ska tolka svenska rättsregler i överensstämmelse med gällande konvention. Sverige är ett föregångsland i världen i kampen för barnets rättigheter och regeringens arbete för att göra barnkonventionen till svensk lag visar att Sverige tar barnets rättigheter på stort allvar.

Annons
Annons

JO hävdar i sitt remissyttrande att ”Det kan finnas olika uppfattningar om huruvida barnkonventionen i alla delar ska ses som en konvention om mänskliga rättigheter”. Detta är fel. Barnkonventionen är ratificerad av Sveriges regering och utgör en central del av FN:s kärnkonventioner. JO:s argument mot en inkorporering vilar därmed inte på en saklig grund.

Kammarrätten i Stockholm skriver att ”Förslaget innebär att det i vissa fall kommer att behöva utredas om det finns barn som berörs av ett beslut [om inkorporering av barnkonventionen] och hur de berörs, för att avgöra om de ska höras”. Den här formuleringen visar att kunskapen om att barn, som faktiskt redan i dag är rättighetsbärare och därmed har rätt att delta i beslut som rör dem, inte har fått tillräckligt genomslag i svenska domstolar. Det framkommer i barnrättighetsutredningen att för barn som utsätts för våld inom familjen är det avgörande vilket perspektiv som domstolen utgår ifrån. Har domstolen bara ett vuxenperspektiv kan det medföra att barnets rätt till skydd inte tillgodoses. Det här ser vi är ett problem i svenska domstolar och en anledning till att barnkonventionen behöver bli lag.

Vi på Ecpat och Bris anser att är det är djupt oroväckande att instanser som JO och Kammarrätten i Stockholm avstyrker ett lagförslag som skulle göra stor skillnad för barn, och det är allvarligt att motiveringen till detta baseras på sakfel. Dessa yttranden riskerar att betydligt skada det viktiga arbete som görs för barnets mänskliga rättigheter. JO:s och Kammarrättens remissvar är för oss, som dagligen arbetar med frågor kring barn i utsatta livssituationer, i sig ett bevis på att inkorporeringen behövs.

Annons
Annons

Sverige står idag inför en historisk milstolpe i arbetet med att förverkliga barnets rättigheter. Utredningen har fastslagit att barnkonventionen inte har fått tillräckligt genomslag i rättstillämpningen och att det idag finns tydliga brister i förhållande till barnets rättigheter enligt konventionen. Att inkorporera barnkonventionen som svensk lag, tillsammans med ett fortsatt transformeringsarbete, är ett nödvändigt nästa steg för att förbättra levnadsvillkoren för varje barn som bor eller befinner sig i Sverige.

Ett barn har lika rätt till samhället som vuxna. Barn har rätt till information, trygghet och att delta i frågor som rör dem och deras liv. Det är dags att axla ansvaret för förverkligandet av rättigheterna i konventionen samt att säkerställa kompetensen hos de som ska tillämpa bestämmelserna. Det är dags att leva upp till ett Sverige som föregångsland gällande barnets mänskliga rättigheter. Det är dags för JO och Kammarrätten att tänka om och tänka rätt. Tänka barnrätt.

Anders L Pettersson

generalsekreterare, Ecpat Sverige

Magnus Jägerskog

generalsekreterare, Bris

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons