Annons

”Naturområden ödeläggs med M:s och SD:s politik”

Moderaternas och Sverigedemokraternas syn på naturvården i skogen strider mot all befintlig naturvårdsforskning. Det skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Johanna Sandahl. I bakgrunden ett verk av Tirild Oftedal.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

Johanna Sandahl. I bakgrunden ett verk av Tirild Oftedal.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1
Johanna Sandahl. I bakgrunden ett verk av Tirild Oftedal.
Johanna Sandahl. I bakgrunden ett verk av Tirild Oftedal. Foto: Lars Pehrson

SLUTREPLIK | SKOGSBRUK

I sina repliker till oss försvarar företrädare för Moderaterna och Sverigedemokraterna M/KD-budgeten med ett resonemang som faller utanför logikens ramar och blottar en oroväckande okunskap om naturvård. Det är djupt bekymrande att politiker i Sveriges riksdag så tydligt motsätter sig inhämtning av kunskap om var de mest skyddsvärda skogarna i Sverige finns. Det riskerar att leda till att stora naturvärden ödeläggs.

Det är svårt att förstå hur SD och M resonerar (13/1 och 15/1). Utan kännedom om var nyckelbiotoperna finns blir det onekligen svårt att betala ut ersättning till markägare för produktionsbortfall. Avsätts statens pengar i syfte att skydda värdefull natur, bör beslut om hur dessa pengar används baseras på väl underbyggd kunskap, vilket i det här fallet förutsätter en kännedom om lokaliseringen av nyckelbiotoperna.

Annons
Annons

M och SD ser uppenbarligen inga problem med att svenskt skogsbruk riskerar sin egen trovärdighet på den internationella marknaden, vilket professor Sten Nilsson så förtjänstfullt tydliggör i sitt inlägg. Vi känner väl igen resonemanget som båda partierna för i sina repliker – det skiljer sig inte på något sätt från den kampanj som skogsägarrörelsen har fört det senaste året.

Vi delar Riksrevisionens uppfattning om att det är av stor vikt att arbetet med skydd av skog fokuserar på kvalitet och funktion, vilket även Maria Malm Stenergard (M) betonar i sin replik. Hon verkar dock inte ha förstått Riksrevisionens slutsatser om behovet av mer kunskap om naturvärden för att kunna säkerställa denna kvalitet och funktion. Istället verkar hon mena att denna kunskap är ett hot mot såväl skogsbruket som äganderätten.

Vidare lutar sig Maria Malmer Stenergard mot Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) bedömning att M/KD:s budget skulle säkerställa att markägare får ersättning för tillräckligt mycket skog för att vi ska nå målet Levande skogar. Självklart anser LRF att budgeten är tillräcklig, de har under lång tid varit mycket tydliga med att de anser att ingen mer skog behöver skyddas. Expertmyndigheternas slutsatser om varför vi inte når miljökvalitetsmålet är emellertid att mer skog med höga naturvärden måste skyddas och att anslagen för detta därför måste öka kraftigt. M/KD:s budget går dock i helt motsatt riktning och halverar anslagen för skydd av värdefull natur i bland annat skogen.

Vi är helt övertygade om att, som professor Sten Nilsson också framhåller, exportmarknaden förväntar sig att Sveriges beslutsfattare gör sitt yttersta för att säkerställa att råvaran från svensk industri inte kommer från Sveriges mest skyddsvärda skogar.

M:s och SD:s syn på naturvården i skogen är djupt bekymmersam, inte minst eftersom den strider mot all befintlig naturvårdsforskning. Att stoppa kunskapsuppbyggnaden om naturvärden i skogen kommer endast att bidra till ännu mer konflikter och en grundlurad marknad.

Johanna Sandahl
ordförande Naturskyddsföreningen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons