Annons

”Nej till hårdare tag mot jägare och skyttar”

Moderaterna kommer att rösta nej till regeringens förslag till ny vapenlag om det ytterligare begränsar och försvårar för jägare och målskyttar. Det skriver Ulf Kristersson, Tomas Tobé och Maria Malmer Stenergard.

Under strecket
Publicerad

Moderaternas ledare Ulf Kristersson.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

Moderaternas ledare Ulf Kristersson.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1
Moderaternas ledare Ulf Kristersson.
Moderaternas ledare Ulf Kristersson. Foto: Fredrik Sandberg/TT

DEBATT | VAPENLAGSTIFTNING

När Sverige nu ska införa EU:s nya vapendirektiv riskerar vår lagstiftning att gå betydligt längre än vad EU faktiskt kräver. Det förslag som bereds inom Regeringskansliet skulle försvåra jägarnas möjlighet att bedriva jakt och sportskyttars möjlighet att utöva sin sport. Moderaterna kommer därför att säga nej till förslag från regeringen som innebär onödiga regler i vapenlagstiftningen.

För ett år sedan beslutade EU om en ändring i det vapendirektiv som reglerar handel med och innehav av vapen. Det framgår tydligt att ändringen inte ska påverka nationella bestämmelser om jakt och skytte, så länge direktivet efterlevs. Det är en naturlig position som ska värnas.

Sverige ska naturligtvis följa de gemensamma regler som EU har. Men vi ska inte i onödan försvåra för svenska vapenägare.

Annons
Annons

Tyvärr är det dit regeringen är på väg. Det finns förslag i regeringens utredning som går utöver kraven enligt EU-rätten och som innebär att Sverige skulle få en krångligare lagstiftning än nödvändigt. Detta handlar bland annat om hur löstagbara magasin ska regleras, men också en rad andra förslag.

Redan i dag uppfyller den svenska lagstiftningen många av de krav som ställs i vapendirektivet. Att införa nya krav utöver de EU-gemensamma kommer att bidra till ökad administration och ökat regelkrångel för de som innehar vapen för jakt och skytte. Framför allt riskerar det att leda till ökade handläggningstider hos redan överbelastade myndigheter.

Initiativet till ett nytt direktiv togs av EU-kommissionen i efterdyningarna av terroristattackerna i Paris. Det är viktigt att en översyn sker och Europa måste agera mer kraftfullt mot terrorism och internationell kriminalitet. Illegal vapenhandling måste med kraft stoppas. Men det måste ske på ett verkningsfullt sätt. Att inskränka laglydiga jägares och målskyttars möjligheter i Sverige kommer varken bekämpa våldet i kriminella kretsar här hemma, eller i övriga Europa.

I Sverige har ungefär 600 000 personer vapenlicens. Jakt utgör en viktig del av den svenska viltförvaltningen, och kan bidra med mer klimatsmart kött. Och i sportskyttet finns en folkrörelse som engagerar många, och som dessutom har starka kopplingar till både totalförsvaret och idrottsrörelsen. Allt detta måste värnas och inte motarbetas.

I Sverige kan vi dessutom med viss stolthet säga att vapenhanteringen präglas av god ordning och reda. Det beror bland annat på att vi har en av Europas mest omfattande utbildningar för att över huvud taget tillåtas äga och använda ett vapen. När en person söker vapenlicens sker en ordentlig prövning utan möjligheter till genvägar.

Annons
Annons

Trots detta riskerar regeringen nu att försvåra för de egna medborgarna. Det här sker alltför ofta när EU-direktiv ska implementeras i Sverige. Utgångspunkten måste i stället vara att implementera ändringsdirektivet så att det fyller sitt syfte – varken mer eller mindre. Och där ingår inte att lägga ytterligare restriktioner på Sveriges lagliga vapenägare. Tvärtom borde Sverige aktivt bevaka svenska jägares och skyttars intressen när ändringarna genomförs i svensk lag.

Vår ståndpunkt är tydlig. Moderaterna kommer att rösta nej till regeringens förslag om det ytterligare begränsar och försvårar för jägare och målskyttar.

I samband med att vapenlagstiftningen nu ses över finns det i stället anledning att genomföra förbättringar som underlättar för jägare och målskyttar. Under flera år har det rapporterats om en rad hinder som begränsar svensk jakt och svenskt sportskytte.

Vi har ringat in tre förbättringsområden:

  1. Vi vill för det första skapa bättre möjligheter att inneha fler vapen, när det finns goda skäl. Det skulle förenkla för dem som ägnar sig åt flera olika jaktformer eller flera olika skyttegrenar.
  2. För det andra behövs ett mer tillåtande regelverk för att få förvara vapen utanför bostaden för den som ofta jagar på andra orter än där man själv bor. Att vapnet försvaras på ett säkert sätt där jakten sker – till exempel hos någon man jagar med – i stället för att transporteras långa sträckor skulle dessutom kunna vara säkrare. Vi vill därför öka möjligheterna att förvara vapen på ett säkert sätt även hos andra med vapenlicens.
  3. Vi vill för det tredje att Sverige ska erkänna det europeiska ”vapenpasset” för att underlätta för jägare och skyttar att på ett säkert vis resa med sina vapen. Vi vill gå samma väg som andra EU-länder för att förbättra förutsättningarna för jaktturism och skyttetävlingar i Sverige.
Annons
Annons

Utöver rena förändringar i lagstiftningen finns det skäl att förbättra servicen hos de myndigheter som hanterar frågor om vapen och jakt.

Det är i dag alldeles för stor variation i handläggningstider för vapenärenden inom polisen. När licenshanteringen inte fungerar som den ska och ansökningar inte handläggs effektivt skapar det problem för jägare, skyttar och vapenhandeln. Moderaterna har därför föreslagit förenklade rutiner med elektroniskt utbyte av uppgifter mellan Naturvårdsverket och Polismyndigheten. Vi gör också en särskild ekonomisk satsning för att förbättra Polismyndighetens hantering av vapentillstånd.

Det har varit påfallande tyst sedan förslagen om EU:s vapendirektiv presenterades för nästan fyra månader sedan. Trots omfattande remisskritik har regeringen inte agerat.

Vapenfrågor ska tas på stort allvar. Men Sverige ska lösa rätt problem. Det är den internationella och organiserade brottsligheten som ska bekämpas med hårdare straff och tuffa gemensamma EU-regler, inte fredliga svenska jägare och skötsamma sportskyttar.

Ulf Kristersson (M)
partiledare
Tomas Tobé (M)
ordförande justitieutskottet
Maria Malmer Stenergard (M)
ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons