Annons

Nobelcentret: ”Skadan på innerstaden blir påtaglig”

Riksantikvarieämbetet är skarpt kritiska till detaljplanen för Nobelcentret på Blasieholmen.

– Vi bedömer att skadan på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården blir påtaglig, säger Qaisar Mahmood, avdelningschef.

Under strecket
Publicerad

En datorgenererad bild av Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm, som förslaget ser ut i juni 2016.

Foto: David Chipperfield ArchitectsBild 1 av 2

Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet.

Foto: Angelica ZanderBild 2 av 2

En datorgenererad bild av Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm, som förslaget ser ut i juni 2016.

Foto: David Chipperfield ArchitectsBild 1 av 1
En datorgenererad bild av Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm, som förslaget ser ut i juni 2016.
En datorgenererad bild av Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm, som förslaget ser ut i juni 2016. Foto: David Chipperfield Architects

Den antagna detaljplanen för Nobelcentret på Blasieholmen är överklagad till Mark- och miljödomstolen. Myndigheten vid Nacka tingsrätt har remitterat planbeskrivningen av detaljplanen till regeringens expertmyndighet Riksantikvarieämbetet och önskar synpunkter på fyra specifika frågeställningar.

– Vi har gjort en sammanvägd bedömning. Den behandlar byggnadens omfång, höjd och påverkan på stadsbilden samt den historiska läsbarheten i vad som skulle hända om bygget blir av, säger Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet, som har överinseende över kulturminnesvården i Sverige.

Riksantikvarieämbetets utlåtande löper över fyra tättskrivna A4-sidor och pekar på detaljplanens påverkan på riksintresset när det gäller miljön runt om kring det planerade bygget. Något man anser inte blivit uppmärksammat tidigare.

Annons
Annons

Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet.

Foto: Angelica ZanderBild 1 av 1

Vi har gjort bedömningen att riksintresset i sin helhet skulle skadas påtagligt då detta uttryck i ett centralt läge utraderas.

”Stockholms funktion som sjöfarts-, handels- och industristad försvinner i och med att Tullhuset och de två magasinsbyggnaderna rivs”, skriver man.

Tullhuset på Blasieholmen från 1880-talet är unikt i sitt slag och magasinsbyggnaderna är de enda som i dag finns kvar i Sverige.

– Vi har gjort bedömningen att riksintresset i sin helhet skulle skadas påtagligt då detta uttryck i ett centralt läge utraderas – även om det påverkade området rent geografiskt utgör en mindre del, säger Qaisar Mahmood.

Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet.
Qaisar Mahmood, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet. Foto: Angelica Zander

Riksantikvarieämbetet pekar på flera stockholmska särdrag som riksintressen. Främst rör det kajområdet mot vattnet och att stadsbebyggelsen tar slut här. Men de ser också till vyer från utsiktspunkter.

I sitt utlåtande kallar de Nobelcentret för ”en monumental byggnad av offentlig karaktär.”

– Vi har beskrivit skadan på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården som påtaglig. Stadsfronten flyttas fram på bekostnad av vattenrummet. Begreppet finns reglerat i Miljöbalken, upplyser Qaisar Mahmood.

Myndigheten lyfter även fram vikten av att bibehålla mångfald av kulturmiljöer i huvudstaden och att ett bygge av Nobelcentret motverkar möjligheten att nå miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” som regleras av Boverket.

– Vi har tidigare inte varit med i processen om överklagande. Inte uttryckt någon mening för eller emot. Men har blivit ombedda att komma med ett utlåtande. Nu får domstolen fatta ett beslut, säger Qaisar Mahmood.

Den ideella organisationen Svenska Byggnadsvårdsföreningen, som tillsammans med Samfundet S:t Erik och Sveriges Hembygdsförbund, fått möjlighet att överklaga Nobelcentret, har också uppmanats av Mark- och miljödomstolen att komma in med en komplettering.

– Det är glädjande att civilsamhället får yttra sig i processer, säger Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska Byggnadsvårdsföreningen till SvD. SBF hävdar också att detaljplanen medför påtaglig skada på riksintresset och att detaljplanen därför strider mot miljöbalken. Dessutom vill man ha en utredning om den ökade busstrafiken för turister i området.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons