Annons

”Ny myndighet bör granska äldreomsorgen”

Situationen inom dagens äldreomsorg är inte acceptabel. Inrätta därför en myndighet som säkerställer att äldre människor med hemtjänst och på äldreboenden behandlas med respekt, skriver Karin M Ekström, professor i företagsekonomi.

Under strecket
Publicerad

Äldre bör ses som subjekt med mänskliga behov och erfarenheter snarare än objekt som i värsta fall bara matas och förvaras, skriver Karin M Ekström.

Foto: Gorm Kallestad/TT, Ulf Nilsson/MimbildBild 1 av 1

Äldre bör ses som subjekt med mänskliga behov och erfarenheter snarare än objekt som i värsta fall bara matas och förvaras, skriver Karin M Ekström.

Foto: Gorm Kallestad/TT, Ulf Nilsson/MimbildBild 1 av 1
Äldre bör ses som subjekt med mänskliga behov och erfarenheter snarare än objekt som i värsta fall bara matas och förvaras, skriver Karin M Ekström.
Äldre bör ses som subjekt med mänskliga behov och erfarenheter snarare än objekt som i värsta fall bara matas och förvaras, skriver Karin M Ekström. Foto: Gorm Kallestad/TT, Ulf Nilsson/Mimbild

DEBATT | ÄLDREVÅRD

Problem inom äldreomsorgen beträffande grundläggande säkerhet, medi­cinsk säkerhet och omvårdnad har länge uppmärksammats av ­medier och politiker. Mina egna erfaren­heter som anhörig bekräftar dessa problem. I stället för vård och omsorg verkar det emellanåt handla om förvaring där äldre ses som objekt snarare än subjekt. Det är inte förenligt med en humanistisk människosyn.

Som forskare med konsumentperspektiv och som anhörig har jag inte kunnat undgå att reflektera över hur äldreomsorgen fungerar och organiseras. När ses man inom äldreomsorgen som medborgare, patient, brukare eller kund? Vilka möjligheter har man att välja och påverka? Vad innebär ett brukarperspektiv i olika sammanhang? Att flytta erfarna undersköterskor, sköterskor och läkare för att lösa problem på andra avdelningar eller boenden är väl ett uttryck för bristande ledarskap snarare än brukarperspektiv? Förutom upplevelser av otrygghet medför hög rotation av personal en säkerhetsrisk. Används lugnande mediciner för att döva människors känslor i stället för att erbjuda mänskliga relationer – är detta att sätta brukaren i centrum? Få möjligheter till utomhusvistelser eller brist på sociala aktiviteter handlar inte heller om ett brukarperspektiv. I framför allt lokala och sociala medier kommuniceras bilder av människor på äldreboenden som deltar i olika aktiviteter. Där framgår inte att det stora flertalet inte orkar delta utan faktiskt ligger kvar på sina rum i ensamhet. Har man glömt bort att även dessa äldre behöver mänsklig värme? Att se på äldre människor som subjekt och inte som objekt handlar om respekt. Respekt för mänskliga behov och erfarenheter.

Annons
Annons

Inom både hemtjänst och äldreboenden verkar det råda brist på personal och det är ofta hög personalomsättning. Detta innebär att boende känner sig otrygga och kan även medföra en säkerhetsrisk eftersom vikarier saknar erfarenhet av boendes normaltillstånd. Det är extra problematiskt om vikarier saknar erfarenhet, till exempel genomgår en utbildning eller precis avslutat en utbildning. Äldrevård skiljer sig från annan vård. I vilken utsträckning har undersköterskor, sjuksköterskor och läkare utbildning och erfarenhet av äldrevård, inklusive vård av dementa? I vilken utsträckning prövas personalens empatiska förmåga, tränas observationsförmåga, och uppmuntras initiativförmåga?

Socialstyrelsen är i dag den myndighet som arbetar för att förbättra äldreomsorgen och vården av de mest sjuka äldre. Men det är en myndighet med brett uppdrag som rör socialtjänst, hälso- och sjukvård. Äldrestandarden är en kvalitetsstandard som vårdgivare inom äldreomsorg kan välja att certifiera sig mot. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedriver tillsyn inom bland annat hälso- och sjukvård, men har också ett relativt brett uppdrag. Innan man anmäler till IVO ska man ha vänt sig till den verksamhet det gäller med sitt klagomål och man kan här också få stöd av Patientnämnden. IVO:s skyldighet att utreda gäller endast om skadan eller sjukdomen är bestående och av allvarligare karaktär eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten avlidit. Bör detta tolkas som att bristande vård och omsorg, med livet som insats, kan fortgå utan tillsyn eller utredning, så länge det sker långsamt? Det är ett faktum att äldre människor med hemtjänst eller på äldreboenden och deras anhöriga kanske inte kan, orkar eller vågar uttrycka sina åsikter då de befinner sig i en beroendesituation. Med hänvisning till äldre människors utsatthet, brister inom dagens äldreomsorg samt att antalet äldre kommer att öka framöver, föreslår jag en ny tillsynsmyndighet som granskar och säkerställer högkvalitativ äldreomsorg inom hemtjänst och på äldreboenden.

På konsumentområdet har Konsumentverket till uppgift att bevaka och stärka konsumenters ställning i samhället bland annat genom kontakter med privata aktörer och då genomföra branschöverenskommelser och insatser på standardiseringsområdet. På liknande sätt kan en myndighet som företräder äldres intressen verka för att säkerställa hög kvalitativ äldreomsorg. Konsumentverket har även ett vetenskapligt råd. Den föreslagna nya myndigheten skulle kunna inrätta ett mångvetenskapligt råd som bidrar med kunskap, analyser och synpunkter som rör utvecklingen angående äldreomsorg.

Alla har rätt till god vård och omsorg ända in i livets slutskede. Situationen inom dagens äldreomsorg är inte acceptabel. Inrätta därför en myndighet som säkerställer att äldre människor med hemtjänst och på äldreboenden behandlas med respekt. Äldre bör ses som subjekt med mänskliga behov och erfarenheter snarare än objekt som i värsta fall bara matas och förvaras.

Karin M Ekström
professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons