Annons

Caroline Elander Knip:Okända principen om ägande kan ge konflikt

Det kallas dold samäganderätt. Utan avsikt kan du vara delägare till din partners sommarhus. För att undvika missförstånd och eventuella konflikter kan det vara smart att upprätta äktenskapsord eller testamente.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Har du hjälpt din make eller sambo vid köpet av dennes fritidshus genom att exempelvis stå som medlåntagare? Har ni också använt fritidshuset tillsammans? Då kan det ha uppstått en så kallad dold samäganderätt vilket kan ge dig eller dina arvingar rätt till en del av huset vid en eventuell separation eller dödsfall.

Den dolda samäganderätten är, trots att den ofta ger upphov till konflikter, en relativt okänd princip för många.

Principen består av tre kriterier:

• Det första kriteriet är att egendomen har inköpts för makarnas eller de samboendes gemensamma bruk.

• Det andra kriteriet är att den make/sambo som inte står angiven som köpare på köpekontraktet har bidragit ekonomiskt när egendomen köptes.

• Om dessa två kriterier är uppfyllda förutsätter man att makarnas/sambornas avsikt vid förvärvet av egendomen var att den skulle ägas gemensamt. Detta innebär således att om de två första kriterierna är uppfyllda blir även det tredje kriteriet uppfyllt det vill säga att äganderätten är gemensam.

Annons
Annons

Konflikt kan även uppstå när makar eller sambor inte själva anser att dold samäganderätt föreligger.

Med anledning av att det tredje rekvisitet uppfylls utan att makarnas reella avsikt vid köpet utreds kan detta medföra att den faktiska äganderätten ibland blir en annan än vad man hade tänkt sig. Denna så kallade presumtion kan leda till konflikter i de fall där en tidigare make eller sambo gör gällande dold samäganderätt för att de önskar att erhålla en del av den aktuella egendomen.

Konflikt kan även uppstå när makar eller sambor inte själva anser att dold samäganderätt föreligger men där deras arvingar vid ett dödsfall gör gällande dold samäganderätt i deras ställe.

För att undvika dessa konflikter måste makar eller sambor som köper egendom där dold samäganderätt kan uppstå, framförallt på grund av det ekonomiska bidraget, tydligt visa att deras avsikt aldrig var att äga egendomen gemensamt. De måste alltså bryta förutsättningen för det tredje rekvisitet. Detta kan göras endera genom en separat avsiktsförklaring eller som en del av ett äktenskapsförord eller ett testamente. Görs inte detta kan äganderätten till egendomen ifrågasättas och, för det fall parterna inte enas om äganderätten, bli föremål för en tvist i domstol.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons