Annons

Caroline Elander Knip:Ordet många får problem med i äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord kan göra stor skillnad. Det viktigaste vid upprättandet är att det ska vara förutsebart för båda makarna.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket makarna bestämmer att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna. För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt ska det även registreras hos Skatteverket.

Jag får ofta frågan om vad som egentligen kan regleras i ett äktenskapsförord och även vad som inte kan regleras. I korta drag och som framgår av lagtexten så är det just egendom som tillhör en make som kan göras enskild genom äktenskapsförord. Detta innebär att maken måste äga egendomen när äktenskapsförordet upprättas.

Ett vanligt misstag som görs vid upprättande av äktenskapsförord är att makarna i avtalet skriver att alla framtida löner eller pensioner ska vara en makes enskilda egendom.

Annons
Annons

Ett vanligt misstag som görs vid upprättande av äktenskapsförord är att makarna i avtalet skriver att alla framtida löner eller pensioner ska vara en makes enskilda egendom. Då denna egendom inte tillhör någon make vid tidpunkten för upprättandet av äktenskapsförordet kan denna formulering utgöra föremål för tolkningsproblem.

Lagen är visserligen formulerad som att man kan göra egendom som tillfaller någon av makarna till enskild men av lagkommentaren och av praxis framgår det att detta huvudsakligen gäller egendom som tillfaller en make på ett visst sätt, exempelvis genom arv, gåva eller testamente.

Det viktigaste vid upprättandet av ett äktenskapsförord är att det ska vara förutsebart för båda makarna. Det ska inte råda någon tvekan om vilken egendom som avses och som blir enskild egendom i och med registreringen av äktenskapsförordet.

Att i sitt äktenskapsförord exempelvis skriva ”alla mina aktier i Telia” kan av denna anledning bli för otydligt. Detta då en make som vill undandra egendom från bodelningen, kort innan denne planerar att ansöka om skilsmässa, kan köpa Telia-aktier för alla sina pengar så att det inte finns någon egendom kvar att dela med sin blivande ex-make. Denna typ av formulering i ett äktenskapsförord går som regel att ogiltigförklara eller jämka vid en bodelning.

Det kan även, av samma anledning som ovan, bli otydligt att i sitt äktenskapsförord skriva att ett visst konto eller en viss aktiedepå ska vara ena makens enskilda egendom. Särskilt om det inte anges ett belopp eller ett visst antal aktier. Anges inte detta vet inte makarna hur mycket pengar det kan komma att röra sig om och resultatet blir därför oförutsägbart vilket i sin tur kan göra att det blir aktuellt med en jämkning.

Resultatet av att egendom blir enskild blir att den inte ingår i den bodelning som ska ske när makar skiljer sig eller när någon av makarna går bort. Det är därför viktigt att formuleringen i äktenskapsförordet blir korrekt och att äktenskapsförordet ger den effekt och trygghet som makarna önskar uppnå.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons