Annons

”Regeringen följer noga utvecklingen i Polen”

I måndags meddelade Polens president att han avser att lägga in sitt veto mot två av tre av de nya föreslagna reformerna. Det är ett tecken på att de folkliga manifestationerna och omvärldens reaktioner, inte minst kommissionens arbete, har givit resultat. Det är dock för tidigt att ropa faran över, skriver EU-minister Ann Linde (S) i en replik.

Under strecket
Publicerad

EU-minister Ann Linde (S)

Foto: Lars Pehrson

EU-minister Ann Linde (S)

Foto: Lars Pehrson
EU-minister Ann Linde (S)
EU-minister Ann Linde (S) Foto: Lars Pehrson

DEBATT | POLEN

Alla EU-medlemstater måste leva upp till sina åtaganden enligt både EU:s, Europarådets och FN:s regelverk. Och medborgarna i alla EU:s medlemstater måste kunna lita på att deras grundläggande rättigheter gäller, oavsett regering. Maria Abrahamssons visar i en debattartikel (SvD 20/7) att hon delar min och regeringens oro över rättsutvecklingen i Polen.

EU:s värden om frihet, demokrati, rättsstaten, mänskliga rättigheter och jämlikhet är det fundament som EU vilar på och som alla medlemsstater har ansvar att skydda och främja. De är avgörande för unionens möjligheter att utvecklas ekonomiskt och socialt. Respekt för rättsstaten är en förutsättning för samarbetet och det ömsesidiga förtroendet inom unionen, liksom för vår trovärdighet gentemot världen i övrigt.

Annons
Annons

Respekten för rättsstatens principer är en fråga som ligger mig varmt om hjärtat. Jag och regeringen driver på arbetet för att det ska finnas effektiva verktyg för att garantera att rättsstatens principer gäller i alla medlemsländer. Därför har jag en direkt dialog med ansvarig kommissionär Timmermans, ett tätt samarbete med flera medlemsstater i frågan och arbetar i den breda likasinnade-kretsen ”Friends of the Rule of Law”.

De senaste åren har vi tagit viktiga steg framåt och utvecklat EU:s instrument för att stärka respekten för rättsstaten och EU:s andra grundläggande värden. Men det behövs mer. För samtidigt har vi sett en oroande utveckling både i Europa och internationellt, där regeringar stärker sitt inflytande över rättssystem och begränsat medias och det civila samhällets möjligheter att arbeta.

Detta är bland annat fallet i Polen där regeringen genomfört en rad lagändringar som inverkat negativt på rättsväsendets, inklusive konstitutionsdomstolen, oberoende och funktionssätt och som av både EU och Europarådet bedömts vara tveksamma ur ett rättsstatsperspektiv. Tyvärr har polska regeringen avvisat både EU-kommissionens och Venedigkommissionens rekommendationer om åtgärder som bör vidtas för en konstruktiv lösning i linje med europeisk standard. Den polska regeringen har i stället gått vidare med nya förslag som kan begränsa det polska rättsväsendets oberoende ytterligare.

Efter att Sverige i samarbete med andra medlemsstater vid flertalet tillfällen efterfrågat att frågan skulle tas upp på ett ministerrådsmöte fick kommissionär Timmermans möjlighet att berätta om sin dialog med Polen vid EU-ministrarnas möte den 16 maj. Vi var många medlemstater som uttryckte vårt starka stöd för kommissionens rättsstatsarbete och uppmanade Polen att engagera sig i en fortsatt dialog för att hitta en acceptabel lösning.

Annons
Annons

Senast i måndags (24/7) meddelade Polens president Duda att han avser att lägga in sitt veto mot två av tre av de nya föreslagna reformerna, vilket jag välkomnar som ett steg i rätt riktning. Det är ett tecken på att de folkliga manifestationerna och omvärldens reaktioner, inte minst kommissionens arbete, har givit resultat. Det är dock för tidigt att ropa faran över. Från regeringens sida följer vi därför utvecklingen noga.

Nu är det upp till kommissionen att bedöma den senaste tidens utveckling inom ramen för de instrument som står till EU:s förfogande. Alltså både ekonomiska sanktioner i form av EU-rättsliga överträdelseärenden, och artikel 7-förfarandet, också kallat atombomben, som bland annat tillfälligt skulle kunna upphäva en medlemsstats rösträtt eller dra in ekonomiska bidrag från EU-budgeten.

Kommissionen vet att den har den svenska regeringens fulla stöd i arbetet för att säkerställa att grundläggande rättigheter såsom rättsstatens principer efterföljs i EU:s medlemsstater och i den fortsatta dialogen med den polska regeringen.

Och Maria Abrahamsson kan känna sig trygg i att jag, trots svårigheterna att koppla utbetalningen av ekonomiskt stöd från EU-budgeten till medlemsländernas respekt av EU:s grundläggande värden, är öppen för att fortsätta undersöka möjligheterna för hur sådana förslag skulle kunna få stöd och hur det skulle kunna genomföras rent praktiskt. För det är orimligt att EU-medel ges till de länder som inte respekterar de grundläggande rättigheterna under samma förutsättningar som till de länder som faktiskt står upp för våra värderingar.

Om den negativa utvecklingen fortsätter är vi beredda att överväga ytterligare åtgärder på EU-nivå. EU:s grundläggande värden kan inte vara förhandlingsbara.

Ann Linde (S)

EU- och handelsminister

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons