Annons

”Regeringen måste skärpa kraven på gruvbolagen”

Dagens lagstiftning kring svensk gruv­näring riskerar att ­bädda för förhastade etableringar med drastiska och långt­gående konsekvenser för människor och miljö. Rege­ringen måste skyndsamt strama upp lagstiftningen. Det skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Under strecket
Publicerad

På 1980-talet exporterade Boliden 20 000 ton arsenik- och blyhaltigt våtverksslam från gruvdriften, som invånarna i staden Arica exponera­des för, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Foto: pressbild, Johanna Norin/TTBild 1 av 1

På 1980-talet exporterade Boliden 20 000 ton arsenik- och blyhaltigt våtverksslam från gruvdriften, som invånarna i staden Arica exponera­des för, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.

Foto: pressbild, Johanna Norin/TTBild 1 av 1
På 1980-talet exporterade Boliden 20 000 ton arsenik- och blyhaltigt våtverksslam från gruvdriften, som invånarna i staden Arica exponera­des för, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen.
På 1980-talet exporterade Boliden 20 000 ton arsenik- och blyhaltigt våtverksslam från gruvdriften, som invånarna i staden Arica exponera­des för, skriver Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen. Foto: pressbild, Johanna Norin/TT

DEBATT | GRUVOR

Just nu pågår en rättegång mot Sve­riges största privata gruvbolag Boliden AB vid Skellefteå tingsrätt. Bakgrunden är att gruvbolaget på 1980-
talet exporterade 20 000 ton arsenik- och blyhaltigt våtverksslam från gruvdriften, som resulterat i att invånarna i staden Arica i Chile – framför allt barn – exponerats för giftiga ämnen, med allvarliga konsekvenser som följd. Nu stäms Boliden av drygt 700 invånare som på olika sätt drabbats av det giftiga av­fallet. 

Detta inträffade för flera decennier sedan i en annan del av världen. Men det föranleder en diskussion om vilka konsekvenser den svenska gruvdriften kan få. Är gruvnäringen verkligen så hållbar som den vill ge sken av?

Nya gruvor innebär nästan alltid stora dagbrott, där malmen bryts från markytan och orsakar stora sår i landskapet. Runt dagbrottet anläggs avfallsdammar för förorenad sand. Eftersom metallhalterna i malmen numera är så låga blir brotten desto större och avfallsmängderna i proportion till detta. Gruvnäringen producerar mer än 100 miljoner ton avfall per år, över 80 procent av landets totala mängd avfall. Enbart Bolidens gruva i Aitik producerar så mycket som 50 000 ton svavelhaltigt avfall – per dygn. Avfalls­dammen täcker i dagsläget 12 kvadratkilometer och växer för varje dag.

Annons
Annons

Sjöar, älvar och grundvatten riskerar skadas av gruvornas farliga avfall. Exempelvis hotar en planerad gruva vid Vättern att skada dricksvattnet för 250 000 personer. Gruvornas bieffekter påverkar också den biologiska mångfalden och de människor som bor och verkar i närheten. 

Den här verksam­heten är dessutom orimligt gynnad av skattesubventioner.

Nya gruvprojekt gör ­enorma intrång i landskapet om de genomförs. I Kiruna höggs 200 hektar oersättlig ­urskog ner för att ge plats åt LKAB:s gruv­avfall, från en gruva som sedan lades i malpåse. Den samiska befolkningen och ren­skötseln drabbas särskilt hårt av befint­liga och planerade gruvor. Till och med ett av våra världsarv, Laponia, hotas av gruvplaner. Den expansiva turismnäringen och lokala före­tag kan drabbas negativt när de naturliga och miljömässiga förutsättning­arna försämras.

Den här verksamheten är dessutom orimligt gynnad av skattesubventioner. Förutom en internationellt sett mycket låg royalty, där endast 0,05 procent av malmvärdet tillfaller staten, är gruvföretagen helt befriade från avfalls­skatt. Gruvnäringen åtnjuter även kraf­tiga skatterabatter på såväl diesel- som kol­dioxidskatt, subventioner som kostar statskassan cirka 400 miljoner kronor varje år.

Nu planeras Sveriges genom tiderna största gruvprojekt i Laver utanför Älvsbyn i Norrbotten. Boliden vill anlägga ytterligare en gigan­tisk koppargruva som skulle ta omkring 50 kvadratkilometer i anspråk, trots att länsstyrelsen avstyrkt planerna med hänsyn till de höga naturvärdena i området. Flera när­liggande sjöar ingår exempelvis i det europeiska nätverket för särskilt skyddsvärd natur, Natura 2000. I dag finns ingen fungerande lagstiftning som tar hänsyn till dessa värden.  Lagen behöver skärpas för att gruvnäringens exploateringsplaner ska omfattas av tydliga gränser. 

Annons
Annons

Fyra åtgärder är särskilt viktiga för att ­kunna göra rimliga avvägningar i samband med nya gruvplaner:

1. En fullständig miljöprövning måste ske på ett tidigt stadium.

2. Gruvor ska inte kunna startas i naturskyddade områden.

3. Projektets inverkan på lokalsamhälle, ­andra näringar och minoriteters rättigheter måste få stort inflytande på besluten.

4. Krav på samhällsekonomisk avvägning gentemot en mineralhierarki måste säkerställas.

Det sistnämnda kravet, att en mineral­hierarki införs, innebär att etablering nya gruvor ses som den sista utvägen för att till­godo­se samhällets behov av metaller och ­andra mineral. Innan detta steg tas ska alternativa möjligheter att få fram metall och mine­ral prioriteras: återbruk och återvinning av produkter, smartare produkter med ekodesign, utvinning av metaller ur gammal infra­struktur (så kallad ”urban mining”) eller ur gruvnäringens befintliga avfallsupplag (”waste mining”). 

Dagens lagstiftning kring svensk gruv­näring riskerar att bädda för förhastade etableringar med drastiska och långtgående konsekvenser för människor och miljö. Rege­ringen måste skyndsamt strama upp lag­stiftningen för att inte oersättliga, svenska naturvärden ska drabbas av långtgående och oåterkalleliga konsekvenser och Sverige ska ha möjlighet att nå våra miljömål. Det är närings­minister Mikael Dambergs ansvar att låta utreda lagen, presentera förslag för att möjliggöra ovan­stående, nödvändiga skärpningar och inte minst se över och rensa upp i gruvnäringens förmåner. Skattebetalarna ska inte behöva ­bidra till ökad miljöförstöring genom kostsamma, klimatskadliga subventioner till mångmiljardföretag. 

Johanna Sandahl

ordförande Naturskyddsföreningen

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons