Annons

S: Vi bör samarbeta över blocken i Stockholms län

Vi landstingspolitiker måste ta oss samman för att lösa sjukvårdens problem och stärka Stockholmsregionen. Valresultatet ger oss skäl till att ompröva politik, pröva bredare styre och delat ledarskap som exempelvis funnits i Kristianstad, skriver Erika Ullberg, gruppledare för (S) i Stockholms läns landsting.

Under strecket
Publicerad

Erika Ullberg (S).

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

Erika Ullberg (S).

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
Erika Ullberg (S).
Erika Ullberg (S). Foto: Lars Pehrson

DEBATT | STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Socialdemokraterna blev med marginal största parti i landstingsfullmäktige i Stockholms län och fick över 15 000 röster fler än i förra valet. Moderaterna är valets förlorare sett till valresultat, samtidigt som Alliansen som block fortsatt är störst. Men jag varken sörjer eller jublar. Valresultat leder inte per automatik till bättre vård eller mer nöjd personal.

Inget block har fått egen majoritet och Sverigedemokraternas stärkta position är något som oroar många av oss. Politiska beslut borde därför förankras bredare politiskt. Att tvingas tänka nytt och lägga gamla käpphästar åt sidan kan vitalisera. Det skulle också välkomnas av många som i dag arbetar inom sjukvården.

Jag ser samarbete över blockgränsen som helt nödvändigt för vårdens utveckling. Konstruktiva samtal och lösningar måste ta sin utgångspunkt i verkliga problem och utmaningar. Om vi kombinerar våra styrkor kan politiken som en helhet bli bättre.

Annons
Annons

Detta är några politiska frågor att hantera tillsammans:

  • Svensk ekonomi har gått på högvarv men kommer troligen försvagas något fram till 2022. Landstingets ekonomi kommer inte kunna räddas av ständigt ökade skatteintäkter vilket kräver politiska reformer.
  • Om inte personalflykten stoppas och personalen känner att arbetsmiljö, schemaläggning och karriärutveckling förbättras är det omöjligt att lösa vårdplatsbrist och minska vårdköerna. Socialdemokraterna har goda relationer med de vårdfackliga förbunden och konkreta förslag på förbättrad personalpolitik.
  • Stockholmsregionens hälsoklyftor fortsätter att växa. Vi behöver ytterligare blocköverskridande initiativ för att stärka individers rätt att erbjudas vård efter behov, i hela länet. Vi vill också likt fler andra partier stärka de idéburna aktörernas roll i vården.
  • Primärvårdens roll måste stärkas, bli den naturliga porten in till övrig vård, samt i ökad utsträckning samordnas med kommunal vård och omsorg. Patienten ska ha fast läkarkontakt i största möjliga utsträckning och en tydlig vårdansvarig som samordnar och säkrar kontinuitet.
  • Psykisk ohälsa ökar i länet, inte minst bland unga. Patientens rätt till psykiatrisk vård ska anses lika viktig som somatisk vård och tillgängligheten måste i större utsträckning integreras i primärvården. Här finns flera intressanta förslag från enskilda allianspartier som borde diskuteras.
  • Havande och födande kvinnor måste ges en trygg förlossning, mödravård och eftervård. En förlossningsklinik öppnar 2022, men kapacitet och arbetsmiljö behöver stärkas nu.
  • Från och med den 1 januari 2019 blir Stockholms läns landsting den helt nya Region Stockholm – ett utmärkt tillfälle för nystart och ökade möjligheter till att stärka regionen, tillväxten, integrationen och sammanhållningen, samt för att nå klimatmålen. Vi måste hålla ihop hela länet som innehåller såväl glesbygd och skärgård, som innerstad och urbanisering.
  • Nya investeringar i hållbart resande kommer att behövas. Vi är beredda att ompröva vår politik för att hitta samsyn. Nya Region Stockholm behöver leda arbetet med nya investeringar i kollektivtrafik, vägar samt möta efterfrågan på kraftigt ökad cykel- och gångtrafik.
  • Utöver konkreta reformer behöver även styrningen förbättras och såväl tjänstemannaorganisationen som den politiska organisationen och styrningen ses över. Administrationen har växt oproportionerligt och ska minska.
Annons
Annons

Självklart finns också sakfrågor där vi varit oense. Exempelvis kring NKS-avtalet och organiseringen av vård på Nya Karolinska och behovet av andra närliggande vårdlokaler, samt vilka vårdområden som lämpar sig för upphandlingsformen vårdval. Principen om valfrihet i vården är grundmurad även i vår politik. Samtidigt känner vi ett stort ansvar för att klara kompetensförsörjning, forskning och utbildning, samt få kontroll över kostnadsutvecklingen. Med fokus på patienten är jag övertygad om att förhandlingar är möjliga även inom områden där vi haft motsättningar.

Hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, personalfrågorna och Stockholmsregionens utveckling måste stå i första rummet för alla ansvarsfulla partier. Om det finns utrymme för en gemensam syn på sakpolitik finns också utrymme för ömsesidigt förtroende att styra verksamheten tillsammans blocköverskridande vilket skett i en mängd kommuner och landsting förra mandatperioden. Det kan även ske genom ett delat ledarskap som prövats mellan Socialdemokraterna och andra allianspartier på flera håll i landet, exempelvis i Kristianstad.

Erika Ullberg (S)
oppositionslandstingsråd Stockholms läns landsting

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons