Annons

Sida: Vi agerar direkt vid oegentligheter

Att pengar som ska gå till de allra fattigaste människorna i världen inte når fram är självklart oacceptabelt. Vi tar arbetet mot korruption på allra största allvar, skriver Johanna Wallmo Wahlgren, chefscontroller Sida, i en replik.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | BISTÅNDET

Vi välkomnar den debatt om kontroll och krav i biståndet som Ludvig Aspling (SD) tar upp på SvD Debatt 7/11. Det är viktigt att den förs och att allmänheten får kunskap om hur det svenska utvecklingssamarbetet ser ut och fungerar. När Aspling skriver att biståndsmyndigheten Sidas arbete mot korruption och oskäliga ersättningar är mycket bristfälligt är det viktigt att debatten bygger på fakta.

Även inom biståndsbranschen finns oskäliga löner och att komma tillrätta med detta är viktigt för biståndets effektivitet och trovärdighet. Sida och Sverige driver också frågan internationellt – i dialog med våra partnerorganisationer och inom FN-systemet och andra multilaterala organ.

Ludvig Aspling har efterfrågat enskilda chefers löner i ett antal organisationer och för ett resonemang om att Sida enligt sina egna regler ska ha dessa siffror i sitt arkiv. Aspling har tagit del av de instruktioner handläggare har att hålla sig till när de bedömer löner inom en organisation. Där står tydligt att det är nivåerna man ska titta på. Det är en helhetsbedömning av organisationen som är viktig.

Annons
Annons

På vilket sätt Sidas arbete mot korruption skulle vara bristfälligt framgår inte av artikeln. Det exempel Aspling tar upp gäller ett biståndsprojekt där Sida genom sina egna rutiner och revisioner snabbt upptäckte att vd:n, utan vårt medgivande, fått en orimlig löneförhöjning. Utbetalningarna till organisationen stoppades omedelbart och efter utredning fick vd:n lämna sitt uppdrag.

Vi tar arbetet mot korruption på allra största allvar. Att pengar som ska gå till de allra fattigaste och mest utsatta människorna i världen inte når fram är självklart oacceptabelt. I varje biståndsprojekt gör vi en analys av korruptionsriskerna och hur vi kan förebygga dem. Vi har en särskild utredningsgrupp som arbetar enbart med misstänkta fall av korruption, fall som rör allt från fusk med kvitton till att man inte följt de avtal man har med oss.

Korruption drabbar de fattiga i samhället allra hårdast, leder till ökade klyftor i samhället, hindrar den ekonomiska tillväxten och försämrar tillgången till offentliga tjänster, som hälsovård och utbildning. Vårt uppdrag är att hjälpa folk som lever i fattigdom – i länder där korruptionen ofta är som allra störst. Att ständigt arbeta mot korruption är helt avgörande i arbetet mot fattigdom.

Aspling säger också att Sida skulle strunta i sitt interna regelverk och inte heller ställa tydliga krav på de organisationer som tar emot de svenska skattebetalarnas bistånd. Detta stämmer självklart inte.

Inför varje nytt stöd till ett biståndsprojekt gör vi en budgetanalys. Vi kräver att alla kostnader ska vara nödvändiga och rimliga för att genomföra projektet och att det är tydligt specificerat vilket resultat man ska nå. Sedan följs biståndet upp med årliga oberoende revisioner och om det bedöms nödvändigt görs extra och utökade revisioner. Om vi upptäcker oegentligheter eller att pengar till exempel används ineffektivt eller på fel sätt agerar vi direkt. Bland de åtgärder vi kan vidta, och vidtar, finns att frysa utbetalningar och kräva tillbaka pengar.

Sverige har ett bistånd i världsklass. OECD:s biståndskommitté gav vid sin senaste utvärdering i juni 2019 det svenska biståndet högsta betyg. Vi på Sida kommer att fortsätta vårt arbete med att göra biståndet ännu vassare och ännu bättre.

Johanna Wallmo Wahlgren
chefscontroller Sida

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons