Annons

”Sjukvården måste ta över ansvar för missbrukare”

Det är hög tid att förändra beroendevården för att minska utslagning och tidig död. Det som krävs är att samla behandlingsansvaret hos sjukvården. De parallella system som finns idag leder till bristande resurser och ojämlikhet mellan olika landsändar, skriver Gerhard Larsson som ledde Missbruksutredningen.

Under strecket
Publicerad

Dagens fördelning av samhällets ansvar när det gäller missbruk motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats, skriver Gerhard Larsson.

Foto: Stina Stjernkvist/TTBild 1 av 2

Gerhard Larsson.

Foto: PrivatBild 2 av 2

Dagens fördelning av samhällets ansvar när det gäller missbruk motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats, skriver Gerhard Larsson.

Foto: Stina Stjernkvist/TTBild 1 av 1
Dagens fördelning av samhällets ansvar när det gäller missbruk motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats, skriver Gerhard Larsson.
Dagens fördelning av samhällets ansvar när det gäller missbruk motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats, skriver Gerhard Larsson. Foto: Stina Stjernkvist/TT

DEBATT | MISSBRUK

Brister i beroendevården har på nytt uppmärksammats på senare tid. Förhållanden, som många av de 500 000 personer med beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningspreparat, dagligen upplever. Brister som sena behandlingsmöjligheter, att bostadsort avgör om insatser överhuvudtaget ges, att samsjukligheten behandlas var för sig med långa väntetider. Den yttersta konsekvensen är att – medan antalet dödsfall i stora sjukdomsgrupper minskar – så fortsätter de öka av droger, nu senaste året 3000 dödsfall.

Denna negativa utveckling går bryta om kunskapsläget och internationella erfarenheter nyttiggörs. En ny regering som tillträder och nyvald riksdag på plats har möjlighet att göra skillnad.

Missbruksutredningen, som jag ledde för några år sedan gjorde en bred översyn av svensk missbruksvård och landade i ett flertal förslag. En del av dessa har förverkligats men två bärande förändringar kvarstår, vars behov stärkts när jag summerar utvecklingen fram till i dag.

Annons
Annons

Beroende är en sjukdom enligt internationellt vedertagna diagnossystem.

Dagens fördelning av samhällets ansvar motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats. Beroende är inte primärt en social fråga, som var synsättet när hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och socialtjänstlagen (SoL) utformades för 40 år sedan.

Beroende är en sjukdom enligt internationellt vedertagna diagnossystem. Det kräver i regel medicinsk behandling. Samsjuklighet är vanligt mellan missbruk och annan psykisk eller somatisk sjukdom och den hanteras mest effektivt om missbruk och andra sjukdomar behandlas samordnat och samtidigt.

I jämförbara länder organiseras vården annorlunda. De har också lägre dödstal. Av EU:s 28 länder har sjukvården i 25 ett samordnat behandlingsansvar. Sverige och två andra länder har kvar parallella huvudmän.

Att de styrande lagarna inte är anpassade till behoven leder till bristande resurser och betydande ojämlikhet mellan olika landsändar.

Att åtgärda dessa problem genom frivillig samverkan mellan landsting och kommuner har prövats. Under 1990- och början av 2000-talet skedde det med strategidokument, Socialstyrelsens riktlinjer och olika regeringars ekonomiska stimulanser. 2012 införde dåvarande regering, att överenskommelser om samverkan mellan landsting och kommun ska träffas. Tyvärr har inte det heller lett till märkbara förändringar för behövande. Socialstyrelsen konstaterade senast i förra årsskiftet att resurserna alltjämt är ojämna mellan landstingen och att hälften av landets kommuner inte ingått överenskommelser.

Annons
Annons

Antalet döda i alkoholrelaterade sjukdomar och narkotika- läkemedelsförgiftningar ökar.

Konsekvenserna är alarmerande. Bara en mindre del av de 500 000 personerna med beroende är kända av sjukvård eller socialtjänst. Samtidig insats av läkare och psykosociala insatser haltar betydligt. Samsjuklighet behandlades var för sig i olika organisationer med långa väntetider sinsemellan.

Dödsfall till följd av hjärt- och kärlsjukdomar liksom för många cancerformer minskar genom allt tidigare och bättre medicinska insatser. Antalet döda i trafiken har mer än halverats till 254 sedan satsningen med nollvisionen för tjugo år sedan. Men antalet döda i alkoholrelaterade sjukdomar och narkotika- läkemedelsförgiftningar ökar! Förra året dog 2000 respektive 960 personer (näst flest inom hela EU) till stor del på grund av sena och ojämna sjukvårdsinsatser.

För att vända denna utveckling behövs nu förändringar av ansvarsförhållanden genom ny lag. Sådant lagförslag har i form av en pluslag till dagens HSL och SOL utarbetats i min dåvarande utredning. Förändringarna är kostnadsberäknade. För att bli kostnadsneutrala mellan landsting och kommuner föreslås en mindre skatteväxling ske.

1. Ett samlat behandlingsansvar vid allt beroende tydliggörs och samlas hos sjukvården medan kommunerna har kvar ansvar för eventuellt behov av psykosocialt stöd, stöd till boende, sysselsättning och försörjning. Ett sådant behandlingsansvar klarar bättre en samtidig och samordnad behandling med tvärprofessionell utredning. Därmed kan också personer med samsjuklighet få samtidiga insatser.

Annons
Annons

Att landstingen får ansvaret för behandling och kommunen för psykosocialt stöd, överensstämmer med den ordning som gäller vid andra psykiatriska diagnoser.

En konsekvens av behandlingsansvaret samlas hos landstingen är också att dagens behandlingshem riktade till personer med missbruk eller beroende överförs från kommunerna till landstingens ansvarsområde vad gäller utnyttjande och betalning. Det ger en sammanhållen behandlingskedja när det inte går lösa i öppen vård. Behandlingshemmen ska dessutom auktoriseras, för att säkerställa att de behandlingar som ges är evidensbaserade och personalen har rätt kompetens.

2. Tvångsvård förekommer vid allvarligt beroende, ofta också förknippat med andra psykiatriska problem. Även här skiljer Sverige sig från många andra länder med flera lagar som kan tillämpas. Främst används lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) eller lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

Vid LVM tar kommunen ett politiskt initiativ och betalar, men det är staten genom Statens institutionsstyrelse som driver LVM-hemmen. När LPT används tar en psykiatriläkare initiativ och landstinget betalar. I snitt vårdas kring 350 personer per dag i LVM, varav större delen tillika fyller kriterier för andra psykiatriska diagnoser. Samtidigt uppskattas att 700-800 personer med heldygnsvård inom LPT också har någon grad av missbruk eller beroende. Ingen av dessa två alternativa former är uppbyggda för möta samsjukligas behov.

Med två parallella lagar – där tillfälligheter och hemvist, inte behandlingskompetens, tycks avgöra om tvångsvård kommer till stånd och med vilken lag – så skapas rättsosäkerhet och bristande effekt.

Annons
Annons

Gerhard Larsson.

Foto: PrivatBild 1 av 1

Efter internationella jämförelser bör drogdödligheten på 15 år kunna halveras.

Därför och för nå bättre innehåll i vården, inte minst vid samsjuklighet, så bör all tvångsvård vid psykiatriska diagnoser, inklusive den som motiveras av beroende, samlas i en lag: LPT. Landstingen blir huvudman, som också får rusta med ytterligare psykosocial kompetens. Denna ordning är den vanliga inom EU.

Vård utan samtycken ska ske i undantagsfall och under förutsättning att insatsen ingår i en sammanhängande vårdkedja, vilket underlättas av sjukvårdshuvudmannen får ansvaret.

Efter internationella jämförelser bör drogdödligheten på 15 år kunna halveras med denna nya ansvarsfördelning. Sett till att de samhällsekonomiska kostnaderna för missbrukets konsekvenser är uppe i 150 miljarder, medan dagens kostnader för missbruks- och beroendevård stannar på 20 miljarder så vinner samhället även ekonomiskt på resurssatsningar som ger färre i beroende utöver det mänskliga värdet.

Gerhard Larsson har bland annat lett Sveriges första narkotikakommission på 1980-talet, och på regeringens uppdrag lett Missbruksutredningen

Gerhard Larsson.
Gerhard Larsson. Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons