Annons

”Skrota experiment inom cancervården”

Standardiserade vårdförlopp med dyra undersökningar har mer eller mindre omyndigförklarat allmänläkarna, skriver artikelförfattarna.
Standardiserade vårdförlopp med dyra undersökningar har mer eller mindre omyndigförklarat allmänläkarna, skriver artikelförfattarna. Foto: Dan Hansson

Så kallade standardiserade vårdförlopp snarare förvärrar än löser sjukvårdens problem. Det är ett exempel på politikers försök att lappa och laga istället för att i grunden skapa en fungerande cancervård. Det skriver specialistläkare inom urologi och gynekologi.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | CANCERVÅRDEN

Svensk sjukvård fungerar på många sätt bra men det finns allvarliga problem med köer, långa väntetider och dålig kontinuitet. Mest bekymmersamt är att det finns för få vårdplatser och att många operationsavdelningar har för dålig kapacitet. Ett IT-system som inte precis underlättar läkares och sjuksköterskors arbete är ytterligare ett problem där ingen lösning ses i närtid.

Tyvärr har våra politiker och beslutsfattare inte lyckats komma till rätta med grundorsakerna till vårdens problem utan har istället startat olika projekt för att ”lappa och laga i sjukvården”. Ett sådant var den så kallade kömiljarden som lanserades 2009 där landsting belönades om kortare väntetid uppnåddes. Satsningen avvecklades 2015 bland annat på grund av kritik mot att äldre multisjukas återbesök fördröjdes då patienter med ”lindrigare” krämpor prioriterades för att få ta del av bidragen från staten.

Ett nytt projekt av samma ”lappa och laga”-karaktär är de standardiserade vårdförloppen (SVF). Väntetiderna för diagnostik, utredning och behandling av cancer är och har länge varit oacceptabelt långa i Sverige varför regeringen under 2015 gav Socialstyrelsen i uppdrag att skapa standardiserade vårdförlopp. Tanken var att skapa ett närmast ”industriellt flöde” där patienter med ett visst symtom eller undersökningsfynd skall genomgå förutbestämda utredningar för att snabbt komma till diagnos och, om det var cancer, få snar behandling. Målsättningen är också att få ”nöjdare patienter och mer jämlik cancervård”. Vårdförloppen designades av de läkarexperter som utformat nationella vårdprogram och kvalitetsregister. SVF infördes snabbt och utan debatt till stor del beroende på att regionerna var angelägna om att få ta del av de statliga 500 miljonerna om året.

Annons
Annons

Om patienten söker för till exempel blodig urin, ändrade avföringsvanor eller blödning ur vagina så skall husläkaren nu inte utreda detta utan informera om att en skyndsam undersökning behövs eftersom cancer kan misstänkas och genast remittera till specialist. Många anser att vi har en för sjukhustung vård i Sverige och att mer borde skötas i primärvården. SVF går i rakt motsatt riktning och har mer eller mindre omyndigförklarat allmänläkarna.

Specialisten får inte heller göra en bedömning av vad som är bäst för den enskilde patienten utan skall starta utredningsflödet direkt. Utredningar som i de flesta fall innebär resurskrävande röntgenundersökningar och vävnadsprover. Det säger sig självt att antalet patienter som nu skall cancerutredas därmed ökar kraftigt och antalet undersökningar per patient ökar också. Allt detta leder till kraftigt höjda utgifter för regionerna och allt längre köer för patienterna, inte minst för undersökning av vävnadsprover.

Förutom ökningen av utredningskostnaderna har SVF medfört att administrationen ökat rejält. Bara i Skåne har 50 heltidsanställda koordinatorer anställts för att bland annat skyndsamt ringa in patienter. Sekreterare lägger också mycket tid på att registrera och koda SVF remisser och IT-tjänster har skapats i regionerna för att följa upp resultatet av SVF. En del av de statliga medlen har gått till de kliniker som gör röntgenundersökningar och undersöker vävnadsprover men sannolikt inget eller mycket lite till specialistläkarmottagningarna. När de statliga stödpengarna snart upphör kommer regionerna att få stå för alla dessa ökade utgifter.

Annons
Annons

I och med att SVF-patienter prioriteras så får patienter som inte har misstänkt cancer, men andra allvarliga sjukdomar, vänta längre än tidigare på vård. Dessutom får de som kontrolleras för en tidigare behandlad cancer vänta längre på sin kontroll eftersom SVF patienter prioriteras.

Under 2015 startade de första SVF och idag finns 31 vårdförlopp för olika cancersjukdomar. Fram till 2019 har 270 000 patienter inkluderats. Resultaten varierar beroende på vilken tumörform det gäller. För många vårdförlopp har väntetiderna till behandling minskat men för andra, såsom tumör i bukspottkörtel och hjärna har väntetiderna ökat under SVF-satsningen. Fortfarande och trots SVF är väntetiderna till behandling av cancer mycket långa i Sverige och den måttliga minskning som erhållits med SVF saknar rimligen medicinsk betydelse. De regionala skillnaderna i väntetid har minskat något och enkäter har tolkats som att patienter är nöjda med SVF. Det senare är givetvis positivt men är svårvärderat i brist på jämförande studier. Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och de Regionala Cancercentra är de som organiserat SVF och sedan granskat resultaten. Trots att de i förväg uppställda målen inte nåtts efter flera år med SVF så är man positiva till fortsatta SVF-satsningar.

I Läkartidningen har endast två oberoende rapporter om SVF publicerats, båda gällande synligt blod i urinen. De var mycket kritiska till att kvinnor med symtomgivande urinvägsinfektion inkluderats i SVF då andelen med tumör bara var några få procent. Än mer anmärkningsvärt är att den obligatoriska datortomografin av njurarna, som ger en hög stråldos till patienten, endast visade cancer hos 1 procent. Trots detta har inte SVF för urinblåsa modifierats.

Annons
Annons

I och med att varje patient är unik och bör bedömas individuellt så går det oftast inte att tillämpa metoder från industrin inom sjukvården eftersom vården är mer komplex. SVF är inget annat än ett kostsamt experiment som sannolikt inte hade blivit av utan statens stora stimulansbidrag. När statens stimulanspengar upphör kommer SVF att ifrågasättas och kanske avvecklas, precis som kömiljarden. Mot bakgrund av problemen med SVF inom cancervården ser vi med stor oro på att Sveriges Kommuner och Landsting nu planerar att starta upp nya SVF för bland annat demensutredning, KOL, hjärtsvikt och ledgångsreumatism.

Vi, specialister inom urologi, kirurgi och gynekologi som i många år utrett och behandlat cancer, föreslår att SVF läggs ner då höga kostnader och undanträngningseffekter vida överstiger den lilla nyttan.

Sten Holmäng
överläkare urologi, Hallands Sjukhus, Kungsbacka
Hans Hedelin
överläkare urologi, Göteborgs specialistmottagning-urologi
Christer Edlund
överläkare urologi, Hallands Sjukhus, Kungsbacka
Jonny Norrby
överläkare kirurgi, Hallands Sjukhus, Kungsbacka
Susanne Högblad
överläkare gynekologi, Hallands Sjukhus, Kungsbacka
Nina Radulovic
överläkare gynekologi, Hallands Sjukhus, Kungsbacka
Joanna Ekstrand
specialistläkare gynekologi, Hallands Sjukhus, Kungsbacka
Mira Ehrig
överläkare gynekologi, Hallands Sjukhus, Kungsbacka
Lennart Roxvall
överläkare urologi, Hallands Sjukhus, Varberg
Christer Nyberg
överläkare urologi, Hallands Sjukhus, Varberg

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons