Annons

”Sömnsjukvården står inför ett haveri”

Det är speciellt viktigt att behandla sömnapné om patientens yrke kräver skärpt uppmärksamhet, vilket framför allt gäller yrkeschaufförer och piloter, skriver debattörerna.
Det är speciellt viktigt att behandla sömnapné om patientens yrke kräver skärpt uppmärksamhet, vilket framför allt gäller yrkeschaufförer och piloter, skriver debattörerna. Foto: Erik Nylander/TT

Vi fruktar att sömnapnésjukvården i region Stockholm riskerar att haverera om det nya vårdavtalet verkställs. Det kommer inte finnas någon återvändo om de nu verksamma klinikerna tvingas lägga ner, skriver flera läkare.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | SÖMNVÅRD

Att upphandla sjukvård handlar kort uttryckt om att patienterna ska tillförsäkras sjukvård av hög kvalitet till en för skattebetalarna rimlig kostnad. Det låter enkelt, men är i verkligheten ofta komplicerat. Tyvärr måste vi konstatera att Region Stockholm nu misslyckats med upphandlingen av sömnapnésjukvård. Följderna riskerar att bli mycket allvarliga för de cirka 50 000 patienter i Stockholm som lider av sömnapné. Indirekt påverkas många fler, som deras anhöriga och alla vi som rör oss i trafiken.

En upphandling som innebär att vården ska få kosta mindre än hälften så mycket som i dag per patient och som bygger på en helt oprövad vårdmodell är inget annat än ett oerhört risktagande. Ett risktagande som ökar ytterligare genom att tre välfungerande verksamheter ersätts med en enda oerfaren klinik som dessutom tidigare dömts ut av regionen.

17 procent av männen och 9 procent av kvinnorna i medelåldern lider av medelsvår eller svår sömnapné. Ett typiskt symtom vid sömnapné är sömnighet eller tvångsmässig benägenhet att somna under dagen. Koncentrationsförmågan kan avta och det kan upplevas som minnesluckor. Kvinnor beskriver ofta sin trötthet som utmattning eller oföretagsamhet.

Annons
Annons

Det vanligaste symptomet är kraftig snarkning, men alla som har sömnapné snarkar inte. Andra symtom är bland annat observerade andningsuppehåll, orolig nattsömn, muntorrhet, nattsvettning, urineringsbehov på natten, morgonhuvudvärk – och till och med sömnlöshet på grund av täta uppvaknanden.

Obehandlad sömnapné ökar dödligheten i hjärt-kärlsjukdom tre- till sexfaldigt. Sömnapné ökar också förekomsten av förmaksflimmer, stroke, högt blodtryck i lungartärerna och typ 2-diabetes. Sömnapné har också samband med förhöjt blodtryck, koncentrations- och inlärningssvårigheter, minnesstörningar och depression.

Den ökade dagsömnigheten ökar också risken för olycksfall och skador. Risken är större för de obehandlade sömnapnépatienter som inte ens märker att de är trötta under dagen. Det är speciellt viktigt att behandla sömnapné om patientens yrke kräver skärpt uppmärksamhet, vilket framför allt gäller yrkeschaufförer och piloter. Obehandlat sömnapnésyndrom utgör hinder för innehav av körkort, och ett krav på behandlande klinik är att rapportera till Trafikverket när behandlingen fungerar tillfredställande. Detta förutsätter naturligtvis personlig kontakt med patienten!

Man kan behandla sjukdomen på olika sätt; vid svårare tillstånd är CPAP (övertrycksandning) standardbehandling, medan man vid lättare tillstånd kan prova en speciell typ av bettskena, tillverkad av tandläkare.

I Stockholmsområdet finns i dagsläget tre polikliniskt arbetande kliniker som samtliga har vårdval för behandling av sömnapnésjukvård, nämligen Aleris Fysiologlab, Fysiologkliniken på Tiohundra i Norrtälje samt Fysiologkliniken Capio S:t Görans sjukhus. Dessutom finns en sjukhusbaserad vårdenhet på öron-, näs- och halskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Detta är en kirurgisk specialistenhet som främst tar hand om barn och där också möjlighet till operationer med svalgplastik finns för vuxna sömnapnépatienter. CPAP-behandling sysslar man dock inte med.

Annons
Annons

De tre öppenvårdsmottagningarna ska alltså ersättas med en enda klinik. En klinik som för ett år sedan plötsligen tvingades stänga, då den förlorade vårdvalsmöjligheten eftersom hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm ansåg att den saknade kompetens för att bedriva god sömnsjukvård. När samma klinik nu har lagt ett helt orealistiskt ekonomiskt anbud tänker regionen hänvisa alla länets patienter med sömnapnésjukdom dit. Detta är inget annat än ett cyniskt spel med patienternas hälsa.

När det nya vårdavtalet träder i kraft kommer de erfarna och etablerade klinikerna på Aleris och S:t Göran att läggas ner. Läkare, med 25 års erfarenhet av att diagnosticera och behandla patienter med sömnapnésjukdom, bedömer att man inte kan bedriva en framtida patientsäker verksamhet med så låga ersättningsnivåer som erbjudits av den klinik som vunnit upphandlingen.

Ansvarigt regionråd Ella Bohlin (KD) säger i SvD den 18 juli att priset har varit avgörande och att den nya aktören måste få chansen. Det finns en stor tilltro till att ny digital teknik ska möjliggöra den kraftiga besparing som avtalet med den nya kliniken innebär.

Men sanningen är att dessa nya it-lösningar för diagnosticerande och behandling av sömnapnépatienter ännu inte är validerade. På ett sjukhus i landet (Linköping) har ansvarig jurist bland annat avrått från att lagra data i molnet på grund av sekretess- och integritetsrisker. Det är då mycket anmärkningsvärt att Region Stockholms beställare av sjukvård väljer att luta sig helt mot denna oprövade teknik.

Annons
Annons

Kostnadsbesparingar till följd av digital telemedicinsk teknik kan troligen ske i framtiden. I dagsläget är dock inte heller dessa eventuella besparingar utvärderade på grund av osäkerhet kring grad av tidsbesparing och slutlig kostnad för nya licensavgifter.

Vid utredning behövs erfarna läkare som både kan tolka sömnutredningar och göra en fysisk undersökning, för att kunna ställa rätt diagnos och erbjuda adekvat behandling. Dessutom behövs spetskompetens hos de sjuksköterskor/biomedicinska analytiker som jobbar med dessa patienter för att kunna tolka och kontrollera CPAP-behandlingen på distans, utan att träffa patienten.

Kliniska studier kring fjärrkontroll av sömnapnépatienters CPAP-behandling pågår i Sverige men har ännu inte presenterats och diskuterats. Svårt sjuka sömnapnépatienter, äldre och med andra komplicerande sjukdomar kommer sannolikt vara svåra att ta hand om på distans. Man har ingen plan för vem som ska ta hand om dessa patienter. Dessutom krävs naturligtvis för ett gott behandlingsresultat att patienten får träffa erfaren sjukvårdspersonal som kan prova ut rätt andningsmask, kontrollera CPAP-utrustningen med dess olika beståndsdelar och även att ett fysiskt möte sker mellan patient och läkare för bedömning av exempelvis svalgstatus; det förekommer fall där en tumör i övre luftvägen har orsakat andningshindret. Sjukhusen i Stockholm har inga resurser att ta emot fall där initial CPAP-inställning har misslyckats.

Vi fruktar att sömnapnésjukvården i region Stockholm riskerar att haverera om det nya vårdavtalet verkställs. Det kommer inte finnas någon återvändo då de nu verksamma klinikerna har tvingats att läggas ner. Detta drabbar främst de sjuka patienterna i regionen! Vi vädjar därför till Region Stockholm och berörda politiker att stoppa det nya vårdavtalet och låta flera kliniker vara kvar via exempelvis en vårdvalslösning. Flera verksamheter behövs, inte minst därför att antalet sömnapnépatienter kommer att öka på sikt. God sömnapnévård kommer i längden att ge ökade besparingar både av pengar och mänskligt lidande orsakat av denna fortfarande undervärderade folksjukdom – sömnapné.

Åsa Österlund Modalen
överläkare, med dr, specialist i anestesi- och intensivvård, verksamhetschef sömn Aleris fysiologlab
Frédéric Bouvier
leg läkare, PhD, specialist i klinisk fysiologi och nuklearmedicin
Elena Bouvier
leg läkare, specialist i klinisk fysiologi
Eva Svanborg
professor emerita Linköpings universitet, överläkare Universitetssjukhuset Linköping, ordförande Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons