Annons

”Lagen bör skärpas för att stoppa oskuldskontroller”

I dag är skyddet för dem som har utsatts för oskuldskontroller inte tillräckligt starkt. Flera situationer faller mellan stolarna. Det måste därför till en lagändring som stärker skyddet för de utsatta. Det skriver läkaren Camilla Starck och advokaten Fatima Brobeck Khan.

Under strecket
Publicerad

Camilla Starck, Fatima Brobeck Khan

Foto: Privat, Elisabeth Ohlson WallinBild 1 av 3

IVO beslutade att enbart ”rikta kritik” mot ­läkarna som erbjöd oskuldskontroll, något som i praktiken innebär en repri­mand på ett papper, skriver artikelförfattarna.

Foto: Vilhelm Stokstad/TTBild 2 av 3

Camilla Starck, Fatima Brobeck Khan

Foto: Privat, Elisabeth Ohlson WallinBild 3 av 3

Camilla Starck, Fatima Brobeck Khan

Foto: Privat, Elisabeth Ohlson WallinBild 1 av 2

IVO beslutade att enbart ”rikta kritik” mot ­läkarna som erbjöd oskuldskontroll, något som i praktiken innebär en repri­mand på ett papper, skriver artikelförfattarna.

Foto: Vilhelm Stokstad/TTBild 2 av 2
1/2

Camilla Starck, Fatima Brobeck Khan

Foto: Privat, Elisabeth Ohlson Wallin
2/2

IVO beslutade att enbart ”rikta kritik” mot ­läkarna som erbjöd oskuldskontroll, något som i praktiken innebär en repri­mand på ett papper, skriver artikelförfattarna.

Foto: Vilhelm Stokstad/TT

DEBATT | HEDERSFÖRTRYCK

En oskuldskontroll är ett övergrepp som innebär en kränkning av en flickas ­eller ung kvinnas personliga, kroppsliga och sexuella integritet och bör bedömas och lagföras som en sådan.

När en ung kvinna eller flicka söker sjukvård och begär en så kallad oskuldskontroll, är det ett tydligt tecken på att hon lever under hedersförtryck och att hon riskerar negativa konsekvenser om hon inte kan påvisa sin oskuld. Det kan röra sig om hot, fysiskt eller psykiskt våld och i värsta fall riskerar hon att dödas. Hon ska kunna intyga att hon är oskuld för att familjens och släktens heder ska upprätt­hållas eller för att hon ska kunna giftas bort. 

Att som läkare genomföra en undersökning som syftar till att avgöra om en person är oskuld eller inte strider mot Patientsäkerhetslagen (PSL) då det vetenskapligt sett är omöjligt. En oskuldskontroll är också ett övergrepp och sanktionerar det hedersförtryck som flickan lever i. I dag kan en läkare som genomfört en oskuldskontroll komma undan med en skriftlig reprimand och de ­anhöriga som kräver oskuldskontrollen kan helt undgå ansvar. 

Annons
Annons

Lagen måste ses över för att ge ett starkare skydd för de många utsatta flickor och unga kvinnor som finns i Sverige. Det borde därför finnas ett uttryckligt förbud i lagen mot oskuldskontroller. En oskuldskontroll borde bedömas som ett sexualbrott där både de som kräver undersökningen och den som genomför den ska kunna lagföras och dömas till en påföljd som speglar brottets allvar.

I tv-programmet Kalla Fakta gjordes 2015 en granskning avseende oskuldskontroller. I programmet erbjöd tre läkare på vård­centraler i Stockholm, Göteborg och Malmö en skådespelande patient och hennes faster en oskuldskontroll. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) utredde därefter de tre vårdcentralerna och fann att två av läkarna genom­fört oskuldskontroller tidigare. En av läkarna hade inte journalfört oskuldskontrollerna vilket strider mot patientdatalagen. 

IVO har utifrån PSL möjlighet att vidta åtgär­der mot hälso- och sjukvårdspersonal som brustit i sin yrkesutövning. Här kan IVO välja att överlämna ärenden till Hälso- och sjuk­vårdens ansvarsnämnd (HSAN) som utreder läkares lämplighet att inneha legitimation och som, om ett brott begåtts, kan besluta om prövotid eller återkallande av legitimation. IVO ska också vid misstanke om brott med fängelse som påföljd, polisanmäla ärendet. IVO beslutade att enbart ”rikta kritik” mot ­läkarna, något som i praktiken innebär en repri­mand på ett papper. Ingen annan ­åtgärd vidtogs. Justitieombudsmannen (JO) beslu­tade i september 2016, efter att ha mottagit anmälan i de aktuella ärendena, att inget skäl fanns att utreda IVO:s handläggning. (2)

Annons
Annons

Camilla Starck, Fatima Brobeck Khan

Foto: Privat, Elisabeth Ohlson WallinBild 1 av 1

FN, Human Rights Watch och RFSU betraktar oskuldskontroller som sexuellt våld och en kränkning av mänskliga rättigheter. Enligt Independent Forensic Expert Group, bestående av 35 oberoende rättsmedicinska experter från 18 länder, kan ett genuint samtycke inte ges när det föreligger våld, hot om våld eller påtryckningar från anhöriga (4), vilket innebär att även när en flicka själv söker med önskemål om en oskuldskontroll är den att betrakta som påtvingad.

Efter att flera kartläggningar gjorts på ­senare år kan vi se att hedersvåld och förtryck är ett växande samhällsproblem. I dag är skyddet för dem som riskerar att utsättas och dem som har utsatts för oskuldskontroller inte tillräckligt starkt. Det finns flera situationer som faller mellan stolarna med nu­varande lagstiftning. Det måste därför till en lagändring som stärker skyddet för de utsatta. Det får i Sverige 2017 inte råda något tvivel om att en oskuldskontroll är olaglig och att den som ­begär eller genomför en sådan begår ett allvarligt brott och riskerar en kännbar påföljd, detta även om det är flickan eller kvinnan själv, efter påtryckningar hemifrån, som ­begär undersökningen. Lagen måste vara tydlig både för läkare, patienter och anhöriga. När det gäller påtryckningar från anhöriga ska såväl flickan och kvinnan som läkaren kunna hänvisa till förbudet i lag och påföljden bör vara sådan att läkaren kan bryta sekre­tessen och göra en polisanmälan.

I världens mest jämställda land ska vi ha en lagstiftning som är förenlig med demokra­tiska och jämställda värden, inte en lagstiftning som tillåter att myndighetsutövare eller anhöriga fråntar en individ hennes mänsk­liga rättigheter utan kännbara påföljder. Ansva­riga politiker måste se till att snarast stärka skyddet i lagen för de utsatta.

Camilla Starck

läkare

Fatima Brobeck Khan

advokat

Författarna är goodwillambassadörer för GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime), en sekulär och ideell förening som arbetar mot heders­våld.

Camilla Starck, Fatima Brobeck Khan
Camilla Starck, Fatima Brobeck Khan Foto: Privat, Elisabeth Ohlson Wallin
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons