Annons

Stoppa utvecklingen! De förde krig mot maskinerna

Foto: Heritage Image Partnership Ltd / https://www.alamy.com

”Vilka var ludditerna? De sägs ha protesterat mot den tidiga industrialismen genom att förklara krig mot maskinerna och försökt förstöra dem.”

Publicerad

De oroligheter som frågeställaren syftar på var mycket riktigt en följd av industriella revolutionen. Förvandlingen av Storbritannien från en bonde- till en fabriksnation slog hårt mot många grupper, inte minst hantverkare som menade att maskinerna tog jobben från dem och förstörde deras tillvaro. Ett av de första, och våldsammaste, uttrycken för detta folkliga missnöje var ludditupproren, uppkallade efter den mytiske (och troligen påhittade) ledaren Ned Ludd.

Ludditerna, som grep till vapen 1811, slog till på arbetsplatser där rationaliseringarna och lönesänkningarna hade resulterat i utbredd vrede mot kapitalägarna. De svärtade gärna ansiktena med sot för att inte bli igenkända under nattliga räder mot redskap, maskiner och bostäder.

I västra Yorkshire tvingades myndigheterna till stora motåtgärder – enbart till Huddersfield avdelades 1 000 soldater – och dödsstraff stadgades för maskinförstörelse. Som mest var 12 000 man sysselsatta med att nedkämpa ludditer i norra England. Först 1813, sedan tre ludditledare och femton andra arbetare avrättats i York, ebbade gerillakriget ut. Nya resningar flammade upp 1816, 1822 och 1826, men utan allvarligare konsekvenser.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons