Annons

Så ska ensamheten stoppas: ”Stoppa vårdkarusellen”

SÅ TYCKER PARTIERNA Allt fler äldre känner sig ensamma, samtidigt som social isolering bidrar till fysisk och psykisk ohälsa. Hur vill våra politiker komma till rätta med den ofrivilliga ensamheten bland äldre?

Under strecket
Publicerad

Hur vill våra politiker komma till rätta med den ofrivilliga ensamheten bland äldre?

Foto: TTBild 1 av 3
Foto: Pontus Lundahl/TTBild 2 av 3

Anders W Jonsson, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson.

Foto: Tomas OneborgBild 3 av 3

1 / 3

Hur vill våra politiker komma till rätta med den ofrivilliga ensamheten bland äldre?
Hur vill våra politiker komma till rätta med den ofrivilliga ensamheten bland äldre? Foto: TT

Ofrivillig ensamhet

Över hälften av Sveriges äldre som har hemtjänst eller bor på äldreboende besväras av ensamhet, enligt Socialstyrelsen. Samtidigt visar studier att ensamhet fördubblar risken för självmordsförsök, och att social isolering och ofrivillig ensamhet bidrar till ökad psykisk och fysisk ohälsa.

I dag får allt färre äldre plats på vård- och omsorgsboende. Två av tre som är 60 eller äldre bor ensamma, och antalet ökar stadigt. Men även bland de som bor på vård- och omsorgsboende upplever en stor del – nästan sju av tio – att de besväras av ensamhet.

SvD har ställt frågan till våra åtta riksdagspartier. På vilket sätt arbetar de – och vill arbeta vidare – för att komma till rätta med den ofrivilliga ensamheten bland äldre?

Foto: Pontus Lundahl/TT

Lena Hallengren, Socialdemokraterna, barn-, äldre- och jämställdhetsminister:

”Regeringen har precis presenterat en ny form av äldreboende, ett så kallat trygghetsboende. Det är viktig och konkret åtgärd. Det blir en boendeform som är för de äldre som framförallt känner sig otrygga och ensamma i sin nuvarande bostad men som inte är i behov av så omfattande omsorg att de får plats på dagens äldreboenden, men som ändå vill och behöver ett gemensamt boende.

Men det behövs också fler vanliga äldreboenden och fler seniorboenden och det är skälet till att regeringen också infört ett investeringsstöd, så att fler kommuner ska bygga mer”.

Jan Lindholm, ledamot i socialutskottet och Miljöpartiets talesperson i socialpolitiska frågor:

”Vi vill se fler boendeformer för äldre, så att det finns fler alternativ för de äldre som upplever otrygghet och ensamhet i hemmet, men som inte har mer omfattande vårdbehov, vilket ofta krävs för att få plats på ett särskilt boende. Ett exempel på detta är så kallat biståndsbedömt trygghetsboende, som regeringen nyligen lagt förslag om.

Vi behöver även säkerställa att det finns tillräckligt med personal på våra äldreboenden. Vi vill fortsatt satsa på personalsituationen inom äldreomsorgen och förbättra arbetsvillkoren för de som arbetar där, så att fler väljer att stanna i yrket. Det är viktigt att man som äldre kan få hjälp att komma ut när man vill och annan stimulans.

Dels behöver kunskapen om äldres psykiska ohälsa öka både inom primärvården och inom psykiatrin, dels så behöver vi ha ett ökat fokus på förebyggande arbete inom äldreomsorgen, gällande såväl psykisk ohälsa som ensamhet.”

Anders W Jonsson, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson.
Anders W Jonsson, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson. Foto: Tomas Oneborg

Anders W Jonsson, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson:

”Civilsamhället är en viktig kraft för att skapa möjligheter för människor att mötas. Det handlar till exempel om idrotts- och musikverksamheter för äldre och olika sociala tillställningar. För att det ska bli möjligt för dessa verksamheter att leva vidare och utvecklas, krävs att det finns tillräckligt med lokaler och mötesplatser runt om i landet. Centerpartiet vill satsa på att säkerställa att sådana lokaler kan få finnas kvar i hela landet. Vidare är det viktigt att det finns goda möjligheter att ta sig till och från olika platser, till exempel genom väl fungerande kollektivtrafik och färdtjänst.”

Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, riksdagsledamot och hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson:

”Det måste finnas olika boendealternativ för äldre. Det behöver utredas hur såväl befintliga bostäder som de som byggs nu kan möjliggöra för äldre personer att lättare klara sig själva, odla sina intressen och ha ett socialt nätverk. Antalet äldreboendeplatser minskade under tiden alliansen satt vid makten. Många kommuner har i stället satsat på att fler ska bo hemma med hemtjänst. Fler och fler får avslag på sina ansökningar om särskilt boende. Det är ett sätt att hålla nere kostnadsökningarna när antalet äldre ökar. Vänsterpartiet anser att den här utvecklingen är negativ för kvaliteten inom äldreomsorgen och att den går ut över de äldres behov samt begränsar äldres möjligheter till inflytande och valfrihet. Äldre ska kunna bo hemma så länge de själva vill, men när behovet av stöd ökar och de vill flytta måste det finnas möjlighet till det.”

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, socialpolitisk talesperson:

”Moderaterna värnar äldres rätt till en värdigt liv och ett trygg boende – och vi vill bryta den ofrivilliga ensamheten. Vi har bland annat lagt förslag i riksdagen om en nationell satsning i syfte att öka livskvaliteten för äldre. Det har handlat om att prioritera att äldre ska kunna få komma ut i friska luften och promenera i sällskap. Det gäller både äldre som bor i äldreboenden eller har hemtjänst. Vi föreslår även att äldre själva ska få bestämma över några hemtjänsttimmar utan biståndsbedömning. Om man hellre vill ha ett samtal i stället för städning, om man känner sig ensam, så ska man få det.”

Barbro Westerholm, Liberalerna, riksdagsledamot:

”Vi har just tagit fram ett program om det! Årsrikas kunskap och erfarenhet måste tillvaratas bättre, i t ex föreningslivet och genom att den som vill får arbeta längre. Det behövs fler lägenheter i trygghetsboende med mötesplatser och gemensam matsal. Var femte som dör på sjukhus dör ensam – vi vill ändra lagen så att alla som vill får mänsklig närvaro vid livets slut.”

Äldres sociala behov behöver uppmärksammas i större utsträckning.

Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson:

”Den ofrivilliga ensamheten måste motverkas: En grundläggande fråga är bristen på äldreboenden, trygghetsboenden och seniorboenden. Vi föreslår därför flera effektiva reformer för att möta det ökande behovet av äldreboendeplatser. Vi vill höja investeringsstödet till äldreboenden och därutöver införa en äldreboendemiljard – en prestationsbaserad ersättning som fördelas till de kommuner som lyckas ger äldre en boendeplats inom tre månader från beslut. Samtidigt vill vi höja vitesbelopp när kommunerna inte klarar att leverera särskilt boende i tid.

Vi vill införa en äldreboendegaranti där de över 85 har rätt till en plats på ett anpassat boende utan biståndsbedömning.

Vi föreslår också en reform för att öka personalkontinuiteten, vilket gynnar relationen brukare och personal.”

Per Ramhorn, Sverigedemokraterna, sjukvårdspolitisk talesperson:

”För äldre personer som på grund av oro, ångest, ensamhet eller liknande skäl har svårt att bo kvar i sin bostad bör kommunerna i samverkan med landstingets hälso- och sjukvård och civilsamhället kunna erbjuda ett batteri av insatser, som kurativt och psykologiskt stöd, behandling av eventuell depression, dagverksamheter, träffpunkter, väntjänst och boendeformer som kan underlätta gemenskap.

Att känna meningsfullhet är en del av en människas välbefinnande. Det handlar om att skapa förutsättningar för det som ger livsmod, livsglädje och en känsla av sammanhang. Äldre som besväras av ensamhet bidrar inte till livsmod, livsglädje eller en känsla av sammanhang, utan de känner sig sjukare, tröttare och äter mer mediciner än äldre som inte känner sig ensamma, vilket leder till ett ökat vårdbehov. Äldres sociala behov behöver uppmärksammas i större utsträckning, då samvaro med andra höjer livskvaliteten. Sverigedemokraterna anser att  en lämplig myndighet bör få i uppdrag att följa upp i vilken utsträckning kommunernas stöd i form av dagverksamhet och sociala mötesplatser kan minska äldres personers ensamhet. Och med ledningen av denna uppföljning utforma vägledning för kommunerna i arbetet att minska äldre personers ensamhet.”

Annons
Annons
Foto: Lars PehrsonBild 1 av 2

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, socialpolitisk talesperson.

Foto: Tomas OneborgBild 2 av 2

2 / 3

Framtidens äldreomsorg

Foto: Lars Pehrson

Samtidigt blir vi allt äldre och därmed allt fler att "ta hand om" på ålderns höst. Hur tänker ni kring framtidens äldreomsorg? Vad konkret vill ni lägga pengar på när det kommer till äldres boende- och levnadssituation?

Lena Hallengren, Socialdemokraterna, barn-, äldre- och jämställdhetsminister:

”Det viktigaste är att vi vill lägga pengar på äldreomsorgen istället för att sänka skatten. Gruppen äldre blir allt fler i Sverige. det är en stor befolkningsförändring som innebär att äldreomsorgen måste bli större men också bättre inordnad med hälso- och sjukvården. Därför har vi skjutit till miljardbelopp för ökad bemanning. Det är viktigt att förstå vidden av detta arbete som kommer att behöva fortsätta över lång tid. Det kommer behövas mer resurser och det kommer behöva rekryteras mer personal. Sen behövs det mer resurser till mycket av det socialt värdefulla arbetet som kommuner bedriver tillsammans med civilsamhället genom till exempel träffpunkter, dagverksamhet och hemtjänst.

Under mandatperioden har vi gradvis tagit bort skatteklyftan för pensionärerna och den vill vi helt ta bort till 2020. Vi har också höjt bostadstillägget och fördubblat tandvårdsbidraget för de äldre. Det gör stor skillnad för många äldres boende och levnadssituation.”

Jan Lindholm, ledamot i socialutskottet och Miljöpartiets talesperson i socialpolitiska frågor:

”Vi vill fortsatt satsa på personalsituationen inom äldreomsorgen. Det gäller både att rekrytera mer personal – och för det behövs mer pengar - men även att förbättra arbetsvillkoren för de som arbetar, så att fler väljer att stanna i yrket. Äldreomsorgen är en bransch med mycket höga sjukskrivningstal jämfört med övriga arbetsmarknaden. För de som kan och vill bo kvar hemma är det viktigt med en god och välfungerande hemtjänst.”

Äldreomsorgen ska vara skattefinansierad och fördelas efter behov.

Anders W Jonsson, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson:

”Generellt vill vi förbättra för de pensionärer som har det sämst, till största delen äldre ensamstående kvinnor, bland annat genom höjd garantipension, sänkt skatt och höjt bostadstillägg. Vi vill även att gränsen för statlig inkomstskatt höjs, samt se över högkostnadsskyddet för äldre, nivåer och vad som ingår i försörjningsstödet, existensminimum och förbehållsbelopp.

Det är även viktigt att säkerställa att äldre har möjlighet att välja äldreboende, hemtjänstutförare med mera. Vidare vill utreda möjligheterna till en särskild äldrelag som kan skapa bättre förutsättningar för en mer sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre.”

Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, riksdagsledamot och hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson:

”Att avskaffa vinstintresset. Samtidigt behövs det mer resurser framförallt till personal och ökad kompetens bland personalen genom satsningar på utbildning och utbildningsvikariat. Ökat inflytande för äldre vilka insatser de vill ha och behöver. Vänsterpartiet har därför kommit överens med regeringen om att fler anställda är en prioriterad fråga för äldreomsorgen. Vi gör en stor satsning som kommer att leda till ökad trygghet och kvalitet för de äldre men det behövs göras mer.

I Vänsterpartiets Sverige är det en självklarhet att vi ska känna en trygghet i tillvaron och få den omsorg vi behöver när vi blir äldre och/eller sjuka. Vi vill ha en jämlik och jämställd äldreomsorg med hög kvalitet där de äldre har ett stort inflytande över insatserna och sin vardag och där personalen har bra arbetsvillkor. Äldreomsorgen ska vara skattefinansierad och fördelas efter behov”.

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, socialpolitisk talesperson.
Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, socialpolitisk talesperson. Foto: Tomas Oneborg

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, socialpolitisk talesperson:

”Moderaterna vill genomföra en översyn av detaljstyrningen från myndigheter om hur äldreboenden ska utformas. Detta i syfte att minska byråkrati och regelkrångel samt skapa likvärdiga villkor mellan offentligt och privat drivna äldreboenden. Vi verkar också för att kommunerna ska stimulera tillkomsten av fler seniorboenden och trygghetsboenden. Därutöver vill vi förenkla biståndsbedömningen, så att äldre snabbare kan få den hjälp de behöver.”

Barbro Westerholm, Liberalerna, riksdagsledamot:

”Vi lever allt längre, och hittills har vi framför allt lagt friska år till livet. Politiken behöver göra mer för att det ska fortsätta så – att äldre får vara friska och självständiga så länge som möjligt, till exempel genom att de får vara aktiva, behövda och delaktiga. För dem som behöver hjälp och stöd behöver det bli lättare än i dag att få en äldreboendeplats. I en del kommuner innebär det att man behöver avbryta stängningsplaner, i andra att man behöver bygga nytt.”

Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson:

”Det är avgörande att personalen på äldreboende och inom hemtjänsten har grundläggande och avancerad kompetens för att säkerställa att varje persons enskilda behov avseende fysisk och psykisk hälsa kan mötas. Vi vill därför återinföra Omvårdnadslyftet för vårdpersonal och tjänstemän inom äldreomsorgen (200 miljoner per år). Vi vill även inför ett måltidslyft (150 miljoner per år) inom äldreomsorgen som syftar till att utveckla och förbättra kvaliteten på måltiderna och för ökad delaktighet.

Vi avsätter även prestationsbaserade medel (800 miljoner per år) för att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Pengarna ges till de utövare som tillser att maximalt 10 olika personer besöker en hemtjänsttagare under en 14-dagars-period.

Vi behöver stoppa vårdkarusellen som drabbar äldre med sviktande hälsa och genomföra reformer för en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Vi kristdemokrater föreslår därför en kraftig förstärkning av hemsjukvården och avsätter 6,2 miljarder per år för detta ändamål. Av de miljarderna växlas 3,5 miljarder kronor i statsbidrag som i dag går till landsting i stället till kommunerna.”

Vi vill utveckla det psykiatriska stödet till äldre personer med psykisk ohälsa.

Per Ramhorn, Sverigedemokraterna, sjukvårdspolitisk talesperson:

”Sverigedemokraterna vill höja bostadstillägget och garantipensionen samt slopa pensionärsskatten.

Vi vill erbjuda kostnadsfri slutenvård för personer som är 85 år och äldre samt öka tandvårdsbidraget.

Vi vill införa ett bindande krav på bemanning dygnet runt på äldreboenden samt införa en matreform inom äldreomsorgen med minimikrav om nylagad, välsmakande och näringsrik mat.

Vi anser att det är angeläget att utforma incitament så att kommunerna ska snabba på utbyggandet av särskilda boenden för äldre men också låta lämplig myndighet ta fram nationella tillgänglighetskrav för särskilda boende för äldre.

Trots kunskapen om att äldre människor mår bättre av att umgås med djur är det oftast inte tillåtet att ta med sitt sällskapsdjur vid flytt till ett äldreboende. Endast ett fåtal äldreboenden i landet erbjuder denna möjlighet vilket inte är tillfredställande och vi vill därför arbeta med att få fram fler kategoriboenden för äldre.

Vi vill utveckla det psykiatriska stödet till äldre personer med psykisk ohälsa och därför är det viktigt att primärvården har tillgång till specialistpsykiatrins kompetens.

Sverigedemokraterna vill verka för att Lagen om valfrihet införs i alla landets kommuner. LOV innebär ökad valfrihet för seniorer men också att verksamheter som inte är tillräckligt bra väljs bort.”

Annons
Annons
Foto: Henrik Montgomery/TTBild 1 av 2

Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, riksdagsledamot och hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson.

Foto: Lars PehrsonBild 2 av 2

3 / 3

Äldres levnadsnivå

Foto: Henrik Montgomery/TT

Målet med socialtjänstlagen för äldre (SoL) som den är utformad i dag är att tillgodose behov för att uppnå "skälig levnadsnivå", att jämföra med exempelvis LSS som ska tillgodose behov för att uppnå ”goda levnadsvillkor”.

Hur definieras skäligt? Hur säkerställer man en skälig levnadsnivå och en likvärdig implementering av begreppet i samtliga kommuner? Varför ska äldre nöja sig med en ”skälig” levnadsnivå?

Lena Hallengren, Socialdemokraterna, barn-, äldre- och jämställdhetsminister:

”Det är en bra och relevant fråga och det är av just det skälet som regeringen tillsatte en översyn av socialtjänstlagen. Nu inväntar vi deras utredning och jag ser fram emot att ta del av deras arbete kring insatser mot gruppen äldre.”

Jan Lindholm, ledamot i socialutskottet och Miljöpartiets talesperson i socialpolitiska frågor:

”Just nu pågår en utredning som ser över socialtjänstlagen och i utredningens direktiv ges bland annat ett uppdrag att överväga om begreppet ’skälig levnadsnivå’ är relevant för att beskriva målet med det stöd som socialtjänsten ger (utöver ekonomiskt bistånd), till exempel stöd och omsorg till äldre. Vi tycker att det är rimligt att det sker en ändring av SoL så att begreppet ’skälig levnadsnivå’ lämnas och att nivån höjs för de insatser som ska ges äldre.”

Centerpartiet anser att det behövs en översyn för att skapa ökad jämlikhet i hela landet.

Anders W Jonsson, Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson:

”Skälig är att kunna få sina behov tillgodosedda. Det vill säga att bland annat kunna bo bra, få den vård och omsorg som krävs och så vidare. Nivåerna på både bidrag och subventioner kan i dag skilja sig stort mellan kommunerna. Det får som effekt att pensionärers ekonomiska situation kan variera kraftigt beroende på var i landet de bor. Centerpartiet anser att det behövs en översyn för att skapa ökad jämlikhet i hela landet. Nivåer och vad som ingår i försörjningsstödet, existensminimum och förbehållsbelopp behöver ses över för att säkerställa bättre jämlikhet. Vi vill även se en tydligare reglering kring kommunernas ansvar att se till att pensionärerna i varje kommun har en rimlig levnadsstandard. I dag ansvarar Pensionsmyndigheten för att informera om vilka tillägg, bidrag och andra rättigheter man har som pensionär. Centerpartiet anser att man bör utreda om kommunerna ska ta över ansvaret för att ha direktkontakt med de äldre för att se till att de har en rimlig levnadsstandard.”

Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, riksdagsledamot och hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson.
Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, riksdagsledamot och hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson. Foto: Lars Pehrson

Karin Rågsjö, Vänsterpartiet, riksdagsledamot och hälso- och sjukvårdspolitisk talesperson:

”Vänsterpartiet tycker inte att äldre ska behöva nöja sig med en ’skälig’ levnadsnivå utan tycker att det är mer rimligt att sträva efter en ’god’ levnadsnivå. Vad som är gott är upp till var och en att definiera och äldre ska kunna välja själva vilka insatser de vill ha och värdesätter.”

Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna, socialpolitisk talesperson:

”Moderaterna vill stärka äldres välbefinnande och villkor. Det handlar till exempel om att sänka skatterna för pensionärer och förbättra måltidernas kvalitet inom äldreomsorg och hemtjänst. Socialtjänstlagen ska vara tydlig och underlätta en enhetlig och rättssäker tillämpning. För att kunna avgöra frågan om goda levnadsvillkor måste begreppen tydligt definieras. Frågan bör prövas noggrant av den utredning som just nu pågår och som ska se över socialtjänstlagens utformning.”

Barbro Westerholm, Liberalerna, riksdagsledamot:

”Liberalerna menar att ambitionsnivån i äldreomsorgen måste höjas. De sista åren i livet ska omfattas av lika stor omsorg som de första. Kvaliteten behöver höjas och respekten för äldres rätt till frihet, delaktighet och självbestämmande måste öka. Vi har dock inte tagit ställning för just vilka ordval i lagen som är bäst för att uppnå detta.”

Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson:

”’Skälig levnadsnivå’ ska inte tolkas som ett tak, utan som en lägsta nivå för äldreomsorgen, men ibland kan man få intrycket att så inte alltid är fallet. Kristdemokraterna gjorde 2011 i Alliansregeringen en kvalitetshöjning i socialtjänstlagen genom att tillföra att omsorgen ska inriktas så att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Kommunerna måste klara att leva upp till det som utlovas i socialtjänstlagen. För att ytterligare stimulera detta arbete vi lägger 150 miljoner per år för att alla kommuner ska inrätta lokala värdighetsgarantier som ska beskriva hur olika yrkesroller inom omsorgen på bästa sätt kan arbeta för att varje människa inom äldreomsorgen ska få ett värdigt liv och kunna känna välbefinnande utifrån sina egna behov och livserfarenheter.

Vi anser att det kan behövas en ny lag som ger de äldre tydligare rättigheter.

För en större likvärdighet har vi också föreslagit att IVO måste få i uppdrag att skärpa sin tillsyn så granskning sker av skillnaderna – som faktiskt är enormt stora – mellan kommuner i hur man beviljar särskilt boende och hemtjänst.”

Per Ramhorn, Sverigedemokraterna, sjukvårdspolitisk talesperson:

”Sverigedemokraterna vill ge Sveriges vård- och omsorgsbehövande äldre en starkare ställning och fasa ut begreppet skälig levnadsnivå och istället tillförsäkra de äldre en god levnadsnivå vilket skulle innebära en skärpning i förhållande till den minimibetonande standard som skälig levnadsnivå innebär.

Vi anser att det kan behövas en ny lag som ger de äldre tydligare rättigheter. I dagsläget är lagstiftningen i socialtjänstlagen, som ska skydda de äldres behov av omsorg och trygghet inom äldreomsorgen, svag. Det är hög tid att de rättigheter som anses självklara för andra grupper i samhället samt blir självklara även för de omsorgsbehövande äldre. Därför bör man tillsätta en utredning som får i uppdrag att se över möjligheterna hur en ny rättighetslag för äldreomsorgen kan se ut. Utredningen bör omfatta alla frågor som berör äldres rättigheter inom äldreomsorgen. Det är viktigt att de äldres rättigheter inom äldreomsorgen blir tydligt definierade så att det inte ska råda något tvivel om vad man har rätt till.”

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons