Annons

”Strama åt migrationen till våra grannländers nivå”

KD-ledaren Ebba Busch Thor.
KD-ledaren Ebba Busch Thor. Foto: Tomas Oneborg

Sveriges mottagande bör anpassas till den nordiska genomsnittsnivån. Söktrycket skulle då minska med omkring 70 procent jämfört med i dag, skriver Ebba Busch Thor och Hans Eklind, Kristdemokraterna.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | MIGRATIONSPOLITIK

De senaste fem åren har Sverige ensamt tagit emot långt fler än dubbelt så många asylsökande som övriga länder i Norden gjort tillsammans. Utlänningslagen behöver nu ses över i sin helhet och en ny lagstiftning behöver tillämpas så att Sveriges mottagande hamnar på nordisk genomsnittsnivå. Det skulle innebära att dagens söktryck skulle minska med omkring 70 procent.

Migrationspolitiken regleras för närvarande av en tillfällig lagstiftning som kom till i spåren av migrationskrisen 2015. Den tillfälliga lagen löper ut om bara ett par veckor. Trots att det under flera år funnits en bred majoritet i riksdagen för att – genom en parlamentarisk utredning – lägga grunden för en ny långsiktigt hållbar migrationspolitik har regeringen inte agerat.

I stället står Sverige nu åter inför en situation där en ny tillfällig lag måste ersätta den redan tillfälliga lagen. Alternativet till detta är att Sverige återgår till den lagstiftning som gällde före den tillfälliga lagen och som bidragit till den oproportionerligt stora tillströmning av asylansökningar som Sverige tar emot.

Annons
Annons

Så gott som alla politiska partier i Sverige, inklusive Kristdemokraterna, anser att migrationspolitiken i högre grad behöver samordnas inom EU. Det är en logisk konsekvens av att EU har fri rörlighet samt en gemensam yttre gräns. Men sanningen är att den svenska migrationspolitiken under lång tid varit mycket långt ifrån det europeiska genomsnittet. I själva verket har Sverige inte ens förmått att synkronisera politiken med våra närmaste nordiska grannländer.

De nordiska länderna är i huvudsak mycket lika. Välfärden är generell, de demokratiska institutionerna starka och rättssäkerheten hög. Graden av korruption är jämförelsevis extremt låg och tilliten människor emellan och till offentliga institutioner är stark.

Men de stora likheterna till trots sticker Sverige ut rejält i migrationspolitiken: antalet asylsökande som väljer just Sverige är flera gånger högre än i våra grannländer. Under de senaste fem åren, 2014–2018, har drygt 320 000 personer ansökt om asyl enbart i Sverige. Under samma period har drygt 150 000 personer ansökt om asyl i Norge, Finland, Danmark och Island sammanräknat. Det innebär att mer än två tredjedelar av alla asylansökningar som görs i Norden lämnas in i Sverige, trots att Sverige befolkningsmässigt utgör bara lite drygt en tredjedel av Norden.

Sverige är Nordens folkrikaste land. Det är därför fullt rimligt att Sverige har ett mottagande som i reda tal är högre än grannländerna. Det är däremot inte rimligt att det svenska mottagandet per capita är mer än tre gånger högre än i samtliga andra nordiska länder. Så är dock fallet i dag. Fördelningen har varit i stort sett oförändrad under den senaste femårsperioden och sannolikt betydligt längre än så.

Annons
Annons

Kristdemokraterna värnar rätten att söka asyl. Vi menar att Sverige aldrig kan backa från ansvaret att erbjuda människor som flyr, under välgrundad fruktan för sina liv, en fristad från förtrycket. Vi anser också att de personer som bedöms ha skyddsskäl och erbjuds skydd här måste ges rimliga möjligheter att återförenas med sin närmaste familj och att lagstiftningen måste medge möjligheter att bevilja uppehållstillstånd för det fåtal personer som inte uppfyller konventionernas krav på flyktingstatus men som hamnat i omständigheter som bedöms som särskilt och synnerligen ömmande.

Men det stora mottagande som Sverige haft under en lång följd av år har lett till allvarliga integrationsproblem. Den förda politiken har skapat ett skuldberg av obetalda integrationsräkningar. Människor som kommit till Sverige med drömmar och förhoppningar om ett bättre liv har i stället fastnat i arbetslöshet, passivitet och utanförskap. Skuggsamhällen, gängkriminalitet och hederskultur har kunnat frodas och samhällsgemenskapen har på många platser tillåtits vittra sönder till oigenkännlighet.

Skulden måste betalas. Det kommer att kräva en bättre och modigare integrationspolitik. En politik som förstår att språk och arbete är nödvändiga nycklar men att verklig integration också kräver en samhällsgemenskap byggd på respekten för kultur och värderingar. Att vissa värderingar aldrig kan vara valbara.

Men inte heller detta kommer att räcka. Sverige måste nu göra hemläxan och inse att talet om en harmoniserad migrationspolitik inom EU i själva verket är en passning till oss själva. Ord och handling måste hänga ihop. Migrationspolitiken måste bli stramare så att söktrycket minskas till en nivå i paritet med våra närmaste grannländer.

Annons
Annons

På tisdag fattar riksdagen beslut om den tillfälliga lag som tar vid när den nuvarande tillfälliga lagen tar slut. Kristdemokraterna kan inte göra annat än att konstatera att regeringens försummelser åter försätter Sverige i en situation där en kortsiktig, ogenomtänkt politik utan bred förankring och som inte löser vare sig migrations- eller integrationsproblemen, fortsatt kommer att råda.

Efter flera år av undfallenhet presenterade regeringen i fredags till sist direktiven till en parlamentarisk utredning om migrationspolitiken. Men i stället för ett brett uppdrag som på allvar kan skapa den långsiktighet och breda förankring som krävs väljer regeringen att begränsa uppdraget.

Därför upprepar vi återigen kravet till Stefan Löfven: låt den parlamentariska utredningen få uppdraget att se över alla de delar av utlänningslagen som har bäring på migrationspolitiken så att Sverige kan få en hållbar, human migrationspolitik som är i harmoni med vår närmaste omvärld.

Ebba Busch Thor
partiledare för Kristdemokraterna
Hans Eklind
migrationspolitisk talesperson, Kristdemokraterna

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons