Annons

Studie efter studie talar emot kontorslandskap

Forskare vid Harvard följde de anställda före och efter det att arbetsplatsen byggdes om till kontorslandskap. Resultatet gick helt emot det argument som många förespråkare av öppna ytor brukar använda.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Påstående: Vi presterar sämre i kontorslandskap

Kontorslandskap blir ett allt vanligare fenomen och det känns nästan som om egna kontor snart hör till det förflutna. Att ersätta kontorsrum med öppna kontorslandskap kan vara ekonomiskt lönsamt, helt enkelt för att det är billigare att bygga, och försvararna av de väggfria arbetsplatserna hävdar att de ökar kommunikationen på arbetsplatserna. Men kontorslandskapen har också kritiserats, bland annat för att de påstås försämra vår arbetsförmåga.

Finns det några vetenskapliga belägg för att vi presterar sämre i kontorslandskap?

Det är med andra ord tveksamt om kontorslandskap verkligen kan försvaras med att de ökar interaktionerna på arbetsplatsen.

Genomgång

Att bygga kontorslandskap är visserligen billigare, men på längre sikt behöver de inte nödvändigtvis vara ekonomiskt lönsamma eftersom de tenderar att öka risken för vissa negativa utfall. Bland annat finns det studier som visat att antalet sjukdagar är högre bland de som arbetar i kontorslandskap¹, men det kan naturligtvis finnas andra? bakomliggande faktorer som förklarar detta.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

När det gäller de anställdas hälsa visade en studie från Karlstad universitet, som utfördes på svenska fastighetsmäklare, att personer som jobbar i kontorslandskap var mindre nöjda med sina jobb och rapporterade lägre välbefinnande². Bortfallet i studien var dock stort och det är svårt att veta om resultaten är överförbara till andra yrkeskategorier.

Något som lyfts som en fördel med kontorslandskap är att kommunikationen och samarbetet ökar, men en ny studie från Harvard talar emot det. Studien utfördes på en arbetsplats som skulle byggas om till kontorslandskap. Forskarna bakom studien undersökte hur de anställda interagerade före och efter ombyggnationen. De anställda mättes med avseende på rörelse, var de befann sig, hållning, hur mycket de pratade med kollegor samt hur många text- eller e-postmeddelanden de skickade. Informationen samlades in före respektive efter ombyggnationen. Resultaten visade att interaktionerna mellan kollegor minskade med ungefär 70 procent när väggarna försvann, däremot skickades fler meddelanden3.

Det är med andra ord tveksamt om kontorslandskap verkligen kan försvaras med att de ökar interaktionerna på arbetsplatsen.

Det verkar som om denna typ av arbetsplats faktiskt kan vara dålig för vår hälsa och minska vår produktivitet.

Sämre hälsa och minskad interaktion borde sannolikt leda till sämre prestation, men det finns också studier som tittat på hur vår arbetsförmåga påverkas av kontorslandskap. En sammanfattande undersökning som inkluderade mer än 100 studier, som undersökt hur vi påverkas av öppen planlösning, kom fram till att kontorslandskap resulterade i minskad koncentration och fokus4.

En annan genomgång som sammanfattade resultaten från 50 studier kom fram till att kontorslandskap ger upphov till en hel del hälsoproblem, minskad produktivitet och minskad tillfredsställelse med arbetet5.

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Förutom kortsiktiga ekonomiska fördelar är det svårt att hitta belägg för att det är bra för anställda med öppna kontorslandskap. Bland annat verkar det som om denna typ av arbetsplats faktiskt kan vara dålig för vår hälsa och minska vår produktivitet.

Med andra ord är det troligt att kontorslandskap försämrar vår prestation, även om det förmodligen delvis är beroende av vilket yrke och vilka arbetsuppgifter de anställda har.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons