Annons

Nya reglerna: Akademien går först – ingen kritik utåt

Nu öppnas nya möjligheter för Svenska Akademien att välja in ledamöter. Genom kunglig dispens kan en sargad akademi välja in nya namn.

Publicerad
Ständige sekreterare Anders Olsson offentliggjorde på fredagen Svenska Akademiens nya stadgekommentarer.
Ständige sekreterare Anders Olsson offentliggjorde på fredagen Svenska Akademiens nya stadgekommentarer. Foto: Lars Pehrson, Erik Simander/TT

Efter vårens kriser består Svenska Akademien bara av tio aktiva ledamöter. Under sommaren har det pågått ett intensivt arbete för att se över Akademiens stadgar, i samarbete med juridisk expertis.

Nu finns resultatet av arbetet: en så kallad stadgekommentar, som är en modern tolkning av stadgarna mot bakgrund av den senaste tidens konflikter och låsningar inom institutionen.

Stadgarna skrevs ursprungligen på 1700-talet. Där står bland annat att Akademien inte kan välja in nya ledamöter ”utan at till det minsta Tolf Ledamöter tillstädes äro”. Men enligt den nya stadgekommentaren har kungen möjlighet att utfärda dispens.

Annons

Om ledamöter drar sig tillbaka och blockerar inval kan kungen besluta om dispens för att ge Akademien möjlighet att förnya sig. Det betyder att Akademien inte behöver vara beroende av hjälp från de så kallade avhopparna Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark för att genomföra inval.

Svenska Akademien offentliggjorde stadgekommentaren på fredagen, efter att ständige sekreteraren Anders Olsson varit på audiens hos kungen.

I stadgekommentaren står bland annat: ”Ledamoten förväntas sätta Akademiens intressen framför sina egna och förväntas undvika lägen där en pliktkollision uppkommer. Med en vidare bestämning kan sägas att ledamoten förväntas göra en god arbetsinsats, respektera sin tystnadsplikt, undvika att kritisera Akademien eller sina kollegor offentligt, agera aktsamt och med omdöme och integritet samt fästa Akademiens uppmärksamhet på risker för och hot mot dess verksamhet.”

Enligt stadgekommentaren har Akademiens beskyddare, det vill säga kungen, alltid rätt att närvara vid Akademiens slutna sammanträden. Akademien kan också besluta att adjungera en utomstående person ”med särskild sakkunskap eller kompetens att bevista enskild sammankomst” under sekretess.

Även tystnadsplikten för ledamöterna har förtydligats. Ledamöterna har också ett ansvar för att närstående iakttar tystnadsplikt. När ledamöter uttalar sig får det aldrig "vara ägnat att skada Akademiens intressen".

I stadgarnas paragraf 19 står att ”Beträdes Ledamot mot något som emot heder och ära går, varde han för alltid utesluten”.

I våras hade Akademien en omröstning om ledamoten Katarina Frostenson, som är gift med Jean-Claude Arnault. Akademien brottades då med frågan om huruvida personer som stod Frostenson nära kunde delta i omröstningen, som slutade med att hon fick vara kvar.

I den nya kommentaren till paragraf 19 står det nu: ”Bestämmelser om jäv tillämpas inte vid ärenden enligt § 19. Den ledamot som eventuellt kan bli föremål för uteslutning är alltså oförhindrad att delta i ärendets beredning och i omröstningen."

Enligt nytolkningen får ledamot som hotas av uteslutning därmed själv rösta om sin uteslutning. Martin Sunnqvist, juris doktor vid Lunds universitet, är kritisk till detta. Men i övrigt tycker han att stadgekommentaren på många sätt är bra och genomarbetad.

Rent juridiskt är Akademien en privaträttslig korporation med offentlig anknytning. Martin Sunnqvist konstaterar att stadgekommentaren inspirerats mycket av de regler som gäller för ideella föreningar och stiftelser.

- Om jag hade skrivit hade jag tittat mycket mer på offentligrättsliga regler, sådana som gäller myndigheter och domstolar, säger han och tillägger att det hade kunnat påverka möjligheter och rättigheter för enskilda ledamöter att agera som visselblåsare.

- Nu blir det lite slagsida åt det privaträttsliga. Ett tydligt exempel på det är jävsfrågan, men också den långtgående sekretessen även kring sådant som inte har med inval och Nobelpris att göra.

Efter reklamen visas:
Anders Olsson: "Vi har gett stadgarna nya tolkningar som ska gälla för vår tid"
Efter reklamen visas:
Här är turerna kring Svenska Akademien
Annons
Annons
Annons

Ständige sekreterare Anders Olsson offentliggjorde på fredagen Svenska Akademiens nya stadgekommentarer.

Foto: Lars Pehrson, Erik Simander/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons