Annons

”Sverige behöver en grön höger”

Muf-ordföranden Benjamin Dousa.
Muf-ordföranden Benjamin Dousa. Foto: Anders Deros/Aftonbladet/TT

Vänsterns symbolpolitik och skambeläggning bör ersättas med en framåtsyftande politik som angriper de faktiska miljöproblemen, skriver förbundsstyrelsen för Muf.

Under strecket
Publicerad

DEBATT | KLIMATPOLITIK

Världen står inför enorma utmaningar när det gäller miljö och klimat. En alltmer revolutionär vänsterkant mobiliserar samtidigt. Många trodde att kampen mot radikal socialism, utan tro på äganderätt och privata lösningar, var vunnen efter murens fall, men nu dyker samma typ av förslag upp fast under klimatets fana. Tillväxt är av ondo, och staten ska lösa alla problem. Alternativet till denna syn har i många år tyvärr varit en svensk höger där klimathoten har förminskats eller bortprioriterats.

Alltför länge har inte bara Moderata ungdomsförbundet, utan även högern i stort, lämnat walkover till vänstern att sätta agendan för miljödebatten. Resultatet kan vi se i skambeläggning av stora delar av befolkningen och att man förfäktar en politik som känns bra i själen, men som på det stora hela inte har någon positiv miljöpåverkan.

Den politik som vår nuvarande regering bedriver kännetecknas av symbolåtgärder. Det så kallade Klimatklivet, regeringens stora satsning både under förra och innevarande mandatperiod, har sågats vid fotknölarna. Bland annat skriver Riksrevisionen att ”stödet inte är kostnadseffektivt, och att regeringens rapportering till riksdagen varit alltför positiv”. Likaså tycks elcykelsubventionerna i princip sakna effekt på koldioxidutsläppen.

Annons
Annons

Vad som behövs är en transparent och förutsägbar politik som gör verklig nytta. Muf föreslår därför inför vår arbetsstämma i helgen att fatta beslut om en helt ny och långtgående miljö- och klimatpolitik:

  • Ett enhetligt pris på växthusgasutsläpp. Den som bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser ska också betala för sig, där priset är detsamma oavsett vilken bransch det handlar om. Den som behöver köra bil för att få livet att gå ihop på den svenska landsbygden ska till exempel inte beskattas hårdare än den som driver ett kolkraftverk i Polen. EU:s system för handel med utsläppsrätter ger en effektiv prissättning genom att låta marknadsmekanismerna verka. Successivt bör alltfler branscher omfattas av detta, och vi bör även verka för att utsträcka systemet till att gälla fler länder. I dag gäller utsläppssystemet för bland annat flyget, såvida start och landning sker inom EES. Det här leder till att flyget i Sverige dubbelbeskattas och beskattas hårdare än polska kolkraftverk.
  • Värna kärnkraften. Alltsedan utbyggnaden av kärnkraften under 1970- och 80-talet har svensk elproduktion varit fossilfri. Detta är närmast unikt ur ett globalt perspektiv. I dagsläget står kärnkraften för cirka 40 procent av all el som produceras i Sverige, och det finns inget som tyder på att den i någon större omfattning kommer att kunna ersättas av annan fossilfri el. Den vind- och solkraft som byggs ut är nämligen intermittent till sin karaktär och levererar alltså när det blåser respektive när solen lyser vilket inte nödvändigtvis sammanfaller med när vi är i störst behov av el. Liksom för all annan teknik pågår det en teknisk utveckling även för kärnkraften. Sverige bör delta i den forskning som pågår om generation 4 där det uttjänta bränslet i konventionella reaktorer kan användas igen vilket också medför avsevärt förkortad halveringstid. Eftersom regeringspartierna bevisligen är oförmögna att ompröva sin inställning till kärnkraften, vare sig i fråga om att ändra begreppet ”förnyelsebart” till ”fossilfritt” eller att anslå medel till kärnkraftsforskning, bör Moderaterna göra verklighet av sitt hot att lämna energiöverenskommelsen.
  • Omställning av EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP). GJP uppgår till ungefär en tredjedel av EU:s budget och vilar på två pelare: direktstöd till jordbruket å ena sidan och regional utveckling och miljöåtgärder. I dagsläget kan medlemsländerna välja att överföra en del från den andra pelaren till den första pelaren, vilket ger konkurrensfördelar. På sikt vill Moderata ungdomsförbundet avskaffa allt stöd eftersom det dels är dyrt för skattebetalarna, dels snedvrider konkurrensen gentemot tredje land som annars kanske skulle producera både billigare och mer miljövänliga varor. I avvaktan på detta anser vi emellertid att den andra pelaren bör slopas och att den första pelaren bör inriktas till att uppfylla de klimatmål som EU har uppställt.
  • Utvidga Klimatpolitiska rådets roll. För att minska risken för ineffektiv symbolpolitik bör Klimatpolitiska rådet, i likhet med till exempel Finanspolitiska rådet, få i uppdrag att utvärdera enskilda åtgärder i miljö- och klimatpolitiken utifrån effekt och nytta. Därmed skulle vi förhoppningsvis slippa ineffektiv symbolpolitik såsom klimatångestterapi.
  • Prioritera klimatbiståndet. De allra mest effektiva miljöåtgärderna kan oftast vidtas i samarbete med utvecklingsländer. Där kan vi i Sverige som besitter mycket kunskaper när det gäller miljöteknik bidra med stor nytta. Däremot finns det svårigheter i att hitta lämpliga projekt att stödja. Vi föreslår att Sida tillsammans med Energimyndigheten får i uppdrag att regelmässigt söka efter sådana så att svenskt bistånd går till sådant som faktiskt gör stor skillnad. Detta skulle exempelvis kunna innefatta att ersätta kolkraftverk med kärnkraftverk.
  • Stärk äganderätten för att skydda miljön. Skogen är så mycket mer än ett ekosystem. Vår skog är också viktig för att minska utsläppen; hela 83 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp tas upp av svenska träd. Därav är det positivt att den samlade skogsmassan har blivit dubbelt så stor i landet de senaste 100 åren. Det man kan tjäna pengar på, vårdar man. Därför är det oroväckande att staten har makten att köra över skogsägare och med anledning av detta bör äganderätten stärkas. Ingen ska, utan någon ersättning, bli av med sin mark för att den blir klassad som nyckelbiotop och därmed blir obrukbar. Vi föreslår därför att nyckelbiotopsinventeringar och klassning av fjällnära skog görs frivilligt och på skogsägarens villkor.

Sammantaget utgör förslagen, tillsammans med de andra förslag som lyfts till stämman, en bra grund för att omforma den svenska miljöpolitiken till att fokusera på effektivitet och nytta. En politik som inte hemfaller åt vänsterns symbolpolitik och skambeläggning utan snarare är framåtsyftande och angriper de faktiska miljöproblemen är vad Sverige och miljön behöver – en grön höger helt enkelt.

Moderata ungdomsförbundets förbundsstyrelse:
Benjamin Dousa
Helena Nanne
John Weinerhall
Erik Engstrand
Ida Eriksson
Matilda Harar
Fredrik Hultman
Viktor Lundblad
Joel Nordqvist
Elin Petersson
Savo Sevic
Dalila Alibasic
Greta Eulau

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons