Annons

”Täbys framgångsrecept – mindre politik i skolan”

Genom en radikal förändring i styrningen av den kommunala skolan har elevernas resultat förbättras markant i Täby. Andra kommuner bör kunna få liknande resultat, skriver företrädare för Alliansen i Täby.

Publicerad
Foto: Pontus Lundahl/TT

DEBATT | SKOLAN

En god utbildning för elever är det enskilt viktigaste för att lägga grunden för ett framgångsrikt vuxenliv. För fyra år sedan fattade majoriteten i Täby bestående av Alliansen beslut om en ny norm att kommunala skolans arbete ska styras av och vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det kan verka självklart och ingår även i skollagen. Tyvärr styrs allt för många kommuners skolor av pedagogiska eller politiska modenycker och tillfälliga satsningar.

Resultaten efter normskiftet har markant förbättrats på ett sätt som bara kan förklaras av det nya arbetssättet. Resultatet är enastående. För läsåret 2017/18 är niornas genomsnittliga meritpoäng i de kommunala skolorna 268,9 poäng, en ökning med 5,7 poäng jämfört med året innan, och en ökning med nästan 50 poäng jämfört med för tio år sedan. Ökningen har skett successivt, men förbättrats dramatiskt under de senaste tre åren. År 2017 låg Täby på fjärde plats i Sverige och Danderyd toppade på 272,4 poäng.

Även andelen elever som nått godkända betyg i alla ämnen har ökat för niorna 2018 till 93,9 procent av eleverna. 2017 var samma siffra 92 procent och tio år tidigare var den 81 procent. Detta ska jämföras med snitt i landet som förra året var 80,2. År 2017 låg Täby på plats tolv i Sverige och Lekeberg toppade på 98,3 procent (men med meritvärde 235,8).

Annons

Den nya normen bygger på tre delar:

Systematiskt kvalitetsarbete

Alla kommunala skolor har ett gemensamt system för att följa upp resultaten. Det handlar om elevernas kunskapsresultat, trygghet och trivsel, liksom medarbetarnas engagemang och delaktighet och de ekonomiska resultaten. Med utgångspunkt i analysen efter uppföljning fyra gånger om året justeras organisation, arbetssätt och prioriteringar för att förbättra för elevgrupper och enskilda elever. Genom den interna Akademin för pedagogisk professionsutveckling organiseras kompetensutveckling som skräddarsys för de utvecklingsbehov skolorna ser i sitt kvalitetsutvecklingsarbete. Utbildningen ges på generell nivå, skolnivå, gruppnivå och individnivå beroende på karaktär och behov.

Nära samarbete med forskning

Sedan 2014 har Täby kommun ett samarbete med Harvard Graduate School of Education, som inneburit att en ständigt växande grupp skolledare och lärare är utbildade vid Harvard i Cambridge. Genom att professorerna därifrån regelbundet besöker Täby får en ännu större grupp del av den samlade amerikanska kunskapen om skolutveckling och om tillgängligt lärande. Inom ramen för det oberoende skolforskningsinstitutet Ifous deltar Täby till exempel i det treåriga forsknings- och utvecklingsprogrammet Inkluderande lärmiljöer, där Borås högskola deltar som lärosäte för att garantera den vetenskapliga nivån.

Tillgängligt lärande

Alla elever har rätt till utmaningar, stimulans och stöd i relation till just deras specifika och olika behov. Med en konsekvent prioritering av kompetensutveckling för att kunna möta olika elevers olika behov, är det i dag allt färre elever i Täby som har behov av särskilda organisatoriska lösningar. I stället för olika särlösningar kan eleverna ha ett effektivt lärande tillsammans med kamraterna i den ordinarie skolan och det egna klassrummet. Det innebär att utbildningen är möjlig att ta del av för alla elever.

Täbys kommunala grundskolor har i dag det högsta meritvärde som någonsin uppmätts i kommunen. Det är resultatet av ett arbete där den politiska ledningen drar upp riktlinjer och sedan har tillit till professionen. Om en av Sveriges bästa skolkommuner kan förbättra resultaten så pass mycket bara genom att radikalt förändra styrningen av den kommunala skolan, då kan andra kommuner få liknande resultat. För elevernas skull borde alla utmana oss i att bli bäst på vetenskapligt grundade arbetssätt!

Leif Gripestam (M)
kommunstyrelsens ordförande i Täby
Hans Ahlgren (L)
gruppledare och kommunalråd i Täby
Annica Nordgren (C )
gruppledare och kommunalråd i Täby
Camilla Brodin (KD)
gruppledare och kommunalråd i Täby

Annons
Annons
Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons