Annons

Janerik Larsson:Tankar om Parisavtalet

Forsmark kärnkraftsverk. Reaktorerna Forsmark 1, 2 och 3
Forsmark kärnkraftsverk. Reaktorerna Forsmark 1, 2 och 3 Foto: Tomas Oneborg

Professor Lennart Bengtsson har inte minst genom boken ”Vad händer med klimatet? : en klimatforskares syn på jordens klimat” tillfört debatten viktiga och intressanta perspektiv. Här sammanfattar han sin syn på Parisavtalet.

Under strecket
Publicerad


1. 2018 uppgick den globala växthusbelastningen till cirka 3,1 Watt/m2 varav koldioxid står för 2,0 Watt/m2. Omräknad i CO2e  (koldioxidekvivalenter) motsvarar  den totala växthusbelastningen 498 ppm(v) koldioxidekvivalenter, se: (https://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html)

2. Detta betyder att ökningen 2018 av CO2e är 79 % (498/278).  Räknar man med strålningsbelastningen blir värdet 83 % (3,1/3,7) År 1750 var koncentrationen cirka 278 ppm.

3. Med oförändrad ökningstakt (3-4ppm/år) kommer CO2e att fördubblas till år (2032-2037) eller för att förenkla till år 2035.

Resultatet är analogt om man i stället räknar med ökningstakten i strålningsändringen. Från 2004 till 2018 (14 år) ökade strålningsbelastningen med 0,6 Watt/m2.

4. Allt tyder i dag på att en fördubbling av CO2e till omkring 2035 knappast kan undvikas.

5. Enligt den senaste IPCC rapporten (2014)innebär detta att jordens jämviktstemperatur vid en fördubbling ligger i intervallet 1,5°C – 4,5°C. IPCC avstod i sin utvärdering för att ange ett mest sannolikt värde.

Annons
Annons

6. Ingen kan säga med någon säkerhet hur lång tid det tar innan en klimatjämvikt inträffar. Orsaken är koldioxiden är havens enorma värmekapacitet. Stabiliseras haven snabbas uppvärmningen av atmosfären upp.

7. Det är lätt att inse att Parisavtalet saknar en rimlig vetenskaplig grund om man utgår från vad IPCC kommit fram till. Det är ouppnåeligt eftersom det är tekniskt och ekonomiskt omöjligt att fullständigt lägga om jorden energisystem på kortare tid än några decennier och samtidigt minska de växthusgaser som redan finns i atmosfären.

8. Att enbart anta att sol och vindenergi kan lösa jordens energiproblem är förvisso teoretiskt möjligt men knappast praktiskt/ekonomiskt genomförbart på några decennier på grund av låg energitäthet och väderberoende. För att ersätta 130 000 TWh som är dagens globala fossila årsproduktion, krävs effektiva solpaneler på ett område av minst 600 000 km2 i ett soligt område samt gigantiska energilagringsmöjligheter och/eller globala kraftledningsnät.

9. Ett mer rimligt och genomförbart mål vore att acceptera en något högre koldioxidkoncentration och ett något högre risktagande och samtidigt använda alla medel till att minska de fossila utsläppen. Dit hör inte minst en kraftigt utbyggd kärnkraft (som man vet fungerar) och fossila kraftverk med avskiljning av växthusgaser (som möjligen kan fungera).

10. Är man övertygad att växthusgaseffekten är kraftigt överdriven och inget behöver göras kan bortse från dessa reflektioner.

11. För de som inte kan se någon anledning att tänka sig kärnkraft eller koldioxidlagring och ändå vill eliminera den fossila energin på något eller några decennier bör åtminstone avkrävas en förklaring hur man avser lösa jordens energiproblem sam de konsekvenser som detta kan komma att innebära för miljön och världsekonomin.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons