Annons
Kommentar

Mårten Schultz:Våldtäktsdömd man utvisas inte – klart det skaver

En splittrad Högsta domstol har i en ny dom funnit att en utländsk man som dömts för våldtäkt inte skulle utvisas till sitt hemland. Avgörandet är i linje med regelverket, men utgången skaver.

Under strecket
Publicerad
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Utländska medborgare som begår brott riskerar inte bara fängelse- och bötesstraff utan även utvisning. Det finns åtskilliga begränsningar i möjligheten att utvisa. Vi skickar inte iväg människor till en säker död eller tortyr även om de begått brott. Även i andra fall intar juridiken en restriktiv inställning till utvisning av utländska brottslingar.

Högsta domstolen (HD) har i några fall under senare tid tagit ställning till förutsättningarna för utvisning på grund av brott.

I februari kom inte mindre än tre domar på temat samma dag, som rörde prövningen av verkställighetshinder. Bland dessa avgöranden var det ett som blev särskilt uppmärksammat, som rörde en man som utförde ett brandattentat utanför synagogan i Göteborg. HD fann i det fallet att utvisning skulle ske.

Annons
Annons

I det senaste avgörandet var frågan om en utländsk medborgare, som dömts för brott i Sverige, skulle utvisas till sitt hemland. Brottet bestod i att gärningsmannen tvingade målsäganden till samlag och, som det sägs i lagtexten, annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag.

För att utvisning ska kunna ske i ett sådant fall krävs det att det föreligger ”synnerliga skäl”.

Offret kände inte mannen sedan tidigare och visste inte att han befann sig i samma lägenhet som hon, eftersom hon hade somnat innan han anlände dit. Hon sov när övergreppet inleddes men vaknade under det inledande förloppet.

Tingsrätten och hovrätten dömde mannen för sexualbrottsligheten och fann att brottet hade ett straffvärde som låg något över straffminimum för våldtäkt. Straffet blev icke desto mindre ”bara” ett år och tio månaders fängelse. Därutöver fann underrätterna att mannen skulle utvisas och att han förbjöds att återvända till Sverige i tio års tid.

HD kom till en annan slutsats. I detta fall hade mannen bott i Sverige i mer än åtta år. För att utvisning ska kunna ske i ett sådant fall krävs det att det föreligger ”synnerliga skäl”.

Det är ett juridiskt uttryck för att något ska ske endast i undantagsfall – det är ett högt krav att möta. I bedömningen kan olika faktorer beaktas. Karaktären på brottsligheten har en viktig betydelse – ju allvarligare brottet är desto starkare är argumentet för utvisning. Utlänningens personliga förhållanden ska vägas in. Om personen har stark anknytning till Sverige, till exempel genom en familj, så kan det medföra att kravet på brottets allvar ”skruvas upp”. Återfall i brott är en annan sak som kan tillmätas betydelse.

Annons
Annons

Men han talar svenska ”förhållandevis väl” och räknade med en svensk framtid.

I detta fall fann HD att brottsligheten var allvarlig och att de grundläggande förutsättningarna för utvisning var uppfyllda. I frågan om det skulle anses föreligga synnerliga skäl konstaterade domstolen att våldtäkt är ett brott som innebär en svår integritetskränkning för offret men att brottet i detta fall inte i sig var tillräckligt för att utvisning skulle ske.

Mannen hade därtill återfallit i brott, även om de tidigare brotten inte var särskilt allvarliga och han saknade familjeanknytning till Sverige. Men han talar svenska ”förhållandevis väl” och räknade med en svensk framtid.

Sammantaget fann HD att det inte fanns tillräckligt starka skäl för att utvisning skulle ske.

HD:s avgörande har naturligtvis stöd i lagens ordalydelse och utgången är inte ”fel”. Men rekvisit som ”synnerliga skäl” innebär att bedömningar kan gå åt olika håll. Så var det även här. En minoritet om två (av fem) HD-domare fann att brottets allvar talade tungt för utvisning och att argumenten som talade däremot vägde lättare.

Det är i det här fallet lätt att känna sympati för de justitieråd som blev överröstade. Utgången skaver åtminstone i mitt rättsmedvetande.  

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons