Annons

”Vården blundar för att fetma kan botas med KBT”

En framgångsrik behandling av övervikt och fetma bör handla om annat än råd om kost och motion. Vi vet redan att detta inte fungerar. Däremot finns det studier som visar att psykologisk behandling hjälper, och den bör därför användas, skriver Lisbeth Stahre, medicine doktor i psykiatri.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Känslomässigt – och okontrollerat ätande – leder till det överätande som orsakar till fetma, men kan åtgärdas med hjälp av KBT, skriver Lisbeth Stahre.

Foto: Privat, Heiko Junge/AP

Lisbeth Stahre

Foto: Privat

Känslomässigt – och okontrollerat ätande – leder till det överätande som orsakar till fetma, men kan åtgärdas med hjälp av KBT, skriver Lisbeth Stahre.

Foto: Privat, Heiko Junge/AP
Känslomässigt – och okontrollerat ätande – leder till det överätande som orsakar till fetma, men kan åtgärdas med hjälp av KBT, skriver Lisbeth Stahre.
Känslomässigt – och okontrollerat ätande – leder till det överätande som orsakar till fetma, men kan åtgärdas med hjälp av KBT, skriver Lisbeth Stahre. Foto: Privat, Heiko Junge/AP

DEBATT | ÖVERVIKT

Vetenskapliga studier genomförda på Karolinska Institutet 2005 och 2007 visar att ett specialdesignat KBT-program framtaget för övervikt/fetma-behandling inom primärvården är mer framgångsrikt när det gäller bestående viktnedgång 1,5 år efter avslutat program, än vad annan kontrollerad viktstudie kunnat uppvisa.

I de två RCT-studierna deltog 159 personer, samtliga med BMI över 30. Samtliga personers viktmönster följdes upp under sammanlagt 2 år; 1,5 år efter avslutat program. Programmets metod byggde på specialdesignad KBT för övervikt/fetma. Programmets syfte var att hjälpa deltagarna uppmärksamma egna orsaker i vardagen; situationer eller förhållningssätt, som ledde till överätande, samt att förmedla verktyg till att förändra dessa orsaker.

Annons
Annons

Ytterligare en studie kring programmet publicerades 2018. Åtta vårdcentraler i Göteborg, 83 patienter, deltog i studien som var en observationsstudie. Studiens resultat visade att programmet signifikant minskade känslomässigt – och okontrollerat ätande – de två största orsakerna till det överätande som leder till fetma. Studien visade också att KBT-programmet signifikant minskade psykosociala orsaker relaterade till fetman. Dessutom visade studien att 9 av 10 av den vårdpersonal som varit handledare för programmet fortsättningsvis föredrog att använda programmet framför vårdens traditionella fetmabehandling: råd om kost och motion.

Överviktiga/feta som söker hjälp via vården har under 30 år erbjudits råd om kost och motion som ”behandling”. Råd om kost och motion har i både vetenskapliga studier och i folkhälsostatistik visat sig vara otillräckliga för bestående viktnedgång och bidragit till att antalet överviktiga och feta årligen kunnat öka. Vårdens mest använda behandlingsmetod vid övervikt/fetma kan således konstateras ha både vetenskaplig och praktisk evidens inte bara som otillräcklig, utan även som misslyckad.

Man skulle därför tro att vården letade med ljus och lykta efter bättre behandlingsmetoder för att hjälpa sina överviktiga/feta patienter, och för att hejda den galopperande ökningen av övervikt och fetma. Eller ägnade sig åt självreflexion kring orsakerna om varför råd om kost och motion inte fungerar som viktökningsbromsare.

Det fanns således anledning att tro att den allmänna vården och dess utbildande primärvårdscentra skulle ta emot det både behandlings- och kostnadseffektiva KBT-programmet med öppna armar. Så har inte varit fallet.

Annons
Annons

Lisbeth Stahre

Foto: Privat

Stephan Rössner och jag har samsyn när det gäller vårdens ointresse för överviktiga och feta och vi delar frustrationen (SvD Debatt 20/7). Vi delar dock inte samma uppfattning när det gäller den kompletterande kompetens som behövs inom vården för bättre fetmabehandling. Det är inte ökad kunskap i näringslära som behövs. Det är i stället ökad kunskap om de vardagspsykologiska orsakerna bakom det överätande som resulterar i övervikt och fetma.

Påståendet bygger på evidens, redovisad i min doktorsavhandling via ett flertal forskare som under 30 år i vetenskapliga studier lyft fram att fetmans orsaker framförallt är psykologiska och utlösta av stress av olika slag. Fetma ses i dag ofta som ett livsstilsproblem – vetenskapliga studier visar att det är känslomässigt ätande och inte livsstilsfrågor som framförallt leder till överätande och viktökning.

Bevisbördan när det gäller de psykologiska orsakerna till fetma är således tung. Tar man del av fetmaforskningen framgår det rätt klart att en framgångsrik behandling av övervikt och fetma bör handla om annat än råd om kost och motion. Och inte heller om ökad kunskap i näringslära.

Sverige har ställt sig bakom FN:s globala mål och Agenda 2030 där mål 3 beskriver tillgång till hälso- och sjukvård av god kvalitet för alla. Primärvården har en avgörande roll för måluppfyllelsen när det gäller både preventivt och verkställande hälso- och sjukvårdsarbete. Fetma är ett av våra största och mest ökande hälsoproblem. Andelen personer med fetma i Sverige har tredubblats sedan 1980-talet, vilket betyder att över en miljon vuxna i dag definieras som feta. Enligt Folkhälsoinstitutet är 60 procent svenskar överviktiga eller feta. Sambandet mellan fetma, ökningen av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar är välkänd. I studie redovisas 20 årsdata från fler än 90 000 kvinnor med BMI över 30 där man funnit att även om personerna med fetma var metaboliskt friska uppvisade de avsevärt högre risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar än icke feta. Fungerande övervikts/fetma behandling inom primärvården är därför avgörande för både individens hälsa och sjukvårdskostnader.

Kostnadseffektiv evidensbaserad behandling, med bestående viktresultat vid övervikt och fetma finns tillgänglig för primärvården.

När ska vården vakna?

Lisbeth Stahre
medicine doktor i psykiatri, socionom och KBT-terapeut

Lisbeth Stahre
Lisbeth Stahre Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons